Beneficiul ajutorului de şomaj pentru salariaţii unei firme în faliment

Pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj;
 2. b) lipsa unui loc de muncă sau venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare (500 lei conform art. 33¹ din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă);
 3. c) să nu fie îndeplinite condiţiile de pensionare, conform legii;
 4. d) înregistrarea la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială se regăseşte domiciliul său, după caz, reşedinţa, dacă ultimul loc de muncă se află într-o altă localitate decât cea de domiciliu.

În situaţia prevăzută la litera b se regăsesc şi salariaţii unei societăţi în faliment ale căror contracte de muncă încetează, potrivit dispoziţiilor art. 58 alin 2 din Legea 53/2003 privind Codul muncii – republicată, falimentul angajatorului fiind un motiv ce nu ţine de persoana salariatului şi care conduce automat la concediere.

Deşi veniturile salariale pentru perioada de imposibilitate de plată, de la intrarea în insolvenţă a angajatorului şi până la declararea falimentului, constituie creanţe certe, lichide şi exigibile înregistrate automat în tabelul de creanţe potrivit art. 102 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, acest lucru nu afectează în niciun fel situaţia juridică ulterioară concedierii, care poziţionează foştii angajaţi în faţa Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă într-o postură egală cu orice alt fost salariat concediat, beneficiar de indemnizaţie de şomaj.

 

Acte necesare pentru înregistrarea ca şomer la Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă sunt următoarele:

 1. Cerere în vederea înregistrării;

Este important momentul depunerii acestei cereri, deoarece indemnizaţia de şomaj se acordă fie de la data încetării raportului de muncă, dacă cererea se depune în termen de 10 zile de la încetare, fie de la data înregistrării cererii, dacă aceasta este depusă după expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data încetării raportului de muncă.

 1. Act identitate (original şi copie);
 2. Acte studii şi calificare (original şi copie);
 3. Adeverinţă medicală cu menţiunea: apt pentru muncă şi/sau eventuale restricţii medicale;
 4. Adeverinţă venituri de la ANAF;
 5. Carnet de muncă pentru perioada anterioară datei de 31.12.2010 (original şi copie) dacă este cazul;
 6. Adeverinţă de vechime pentru perioada ulterioară datei de 01.01.2011 (original şi copie), care trebuie eliberată de angajator;

Angajatorul are obligaţia de a elibera această adeverinţă în temeiul art. 34 alin. (5), art. 40 litera h) din Codul muncii, 8 alin. (3) şi (4 2) din H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

La solicitarea scrisă, lichidatorul judiciar, în calitate de reprezentant al fostului angajator, este obligat să elibereze acest document în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării [art. 8 alin. (4 ²) din H.G. nr. 500/2011].

Refuzul de a elibera documente din dosarul personal, inclusiv a adeverinţei de vechime, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 – 1.000 lei, potrivit art. 9 alin. (5) din H.G. nr. 500/2011.

 1. Adeverinţă prevăzută de art. 18 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 – adoptate prin H.G. nr. 174/2002, care trebuie eliberată de angajator. Prin intermediul acestei adeverinţe se certifică stagiul minim de cotizare.

În acest sens trebuie comunicată o cerere către lichidatorul judiciar fie personal fie prin scrisoare recomandată, confirmare de primire şi conţinut declarat.

Necomunicarea adeverinţei constituie contravenţie conform art. 113 litera j) din Legea nr. 76/2002. Astfel, în cazul în care lichidatorul judiciar nu va da curs cererii, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă poate fi sezizată corespunzător.

Constituie stagiu de cotizare şi perioadele pentru care angajatorul este scutit, în condiţiile Legii 76/2002, de plata contibuției datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

 1. Decizia de încetare a raporturilor de muncă (original şi copie);
 2. Copie cont IBAN pentru a putea solicita virarea indemnizaţiei în cont.

Dosarul constituit din actele enumerate mai sus se va depune personal de către fiecare solicitant la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă în raza căreia se află domiciliul persoanei.

Faptul de a beneficia de indemnizaţia de şomaj nu afectează în niciun fel distribuirea sumelor rezultate din procedura de faliment către foştii salariaţi, precum nici beneficiul şomajului nu este condiţionat sau întrerupt din cauza încasării valorii creanţelor deţinute împotriva fostului angajator.

Aceste venituri sunt plătite retroactiv pentru perioada muncii prestate înainte de încetarea contractului de muncă pentru motivul de faliment, momentul depunerii dosarului privind indemnizaţia de şomaj fiind ulterior.

Lasă un comentariu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.