În comerţul online se întâmplă uneori ca preţul afişat pentru un anumit produs să fie mult mai mic decât valoarea reală a acestuia. O cauză frecventă este  reprezentată de deficienţele  sistemelor de operare folosite de comercianţi. Într-o atare situaţie se pune problema de a vedea cum se poate proceda în mod corect faţă de un consumator (persoană fizică) ce a plasat o comandă în asemenea condiţii. Se va onora în mod obligatoriu comanda sau nu?

  • Apreciez că este imperios necesar să ne raportăm la dispoziţiile legale incidente în materie, respectiv:
  • Codul civil;
  • OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor;
  • OUG nr. 34 / 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii;
  • OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

Astfel, Codul civil în art. 1665 alin. (2) prevede că vânzarea este anulabilă când preţul este într-atât de disproporţionat faţă de valoarea bunului, încât este evident că părţile nu au dorit să consimtă la o vânzare.

OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor recunoaşte dreptul acestora de a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauzelor contractuale, indicarea exactă a preţurilor şi tarifelor şi, după caz, a condiţiilor de garanţie. În acelaşi sens, vânzătorii şi prestatorii de servicii trebuie să informeze consumatorii despre preţul final al produsului sau despre tariful serviciului prestat, pe care îl suportă consumatorul, care să cuprindă toate costurile, inclusiv taxa pe valoarea adăugată şi toate costurile suplimentare, şi să le ofere acestora toate informaţiile şi documentele tehnice, după caz, care trebuie să însoţească produsul sau serviciul.

Preţurile şi tarifele trebuie indicate în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit.

În acelaşi sens, în cuprinsul OUG nr. 34 / 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, se precizează că vânzătorii trebuie să indice preţul total al produselor şi serviciilor cu toate taxele incluse.

În ceea ce priveşte clauza preţului derizoriu în comerţul online, în practică s-au conturat următoarele:

  • acceptarea unei asemenea clauze dacă, raportându-ne la consumatorul mediu preţul este în mod clar derizoriu, (spre exemplu un laptop la preţul de 5 lei faţă de preţul care reflectă valoarea reală de 5000 lei), însă, dacă vorbim despre o situaţie mai puţin evidentă (laptop 2500 lei în loc de 5000 lei), este discutabil modul în care poate fi perceput caracterul derizoriu.
  • neacceptarea clauzei, considerându-se că nu se poate interveni în sensul modificării unilaterale a preţului după momentul plasării comenzii, comerciantul fiind ţinut să onoreze comanda, chiar dacă aceasta este excesivă.

Cu toate acestea, urmează ca aprecierea asupra clauzei să se facă de la caz la caz în funcţie de elementele specifice fiecărei situaţii (Termeni şi Condiţii; comunicarea/necomunicare unui e-mail de confirmare a comenzii; etc)

Un element important este că în Termenii şi Condiţiile ce se regăsesc pe site-ul comerciantului să poată fi indentificată o atare clauză, cu privire la care consumatorul să îşi dea acordul în momentul acceptării acestora, cunoscut fiind că voinţa părţilor reprezintă legea ce le guvernează raporturile juridice.

În acelaşi timp, în susţinerea faptului că preţul extrem de redus al preţului este rezultatul unei erori, vor putea fi invocate prevederile OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă care nu permit vânzarea în pierdere, în sensul vânzării la un preţ egal sau inferior costului de achiziţie.

În acest sens s-a pronunţat şi Tribunalul Bacău – Secţia Civilă prin Decizia nr. 176/17.02.2015, apreciind că “(…) Faţă de referirea expresă din textul art. 1665 alin. 2 C. civ la caracterul anulabil (şi nu nul) al contractului, reţinând că interesul ocrotit este al vânzătorului, pentru a nu se vedea nevoit să predea un bun contra unui preţ derizoriu, tribunalul constată că preţul derizoriu este o cauză de nulitate relativă, care poate fi invocată exclusiv de partea al cărei interes este ocrotit prin norma enunţată.”

Mai mult decât atât se constată faptul că “(..), raportat la expertiza efectuată în cauză … convingerea tribunalului este că un televizor având caracteristici similare celui pe care îl dorea reclamanta are un preţ de piaţă de cel puţin 1049 lei/bucată. Luând în considerare această valoarea minimă oferită de expertul evaluator, valoarea afişată pe site, de 49 lei, inclusiv TVA, nu poate fi apreciată decât ca fiind vădit derizorie, întrucât este de 21 de ori mai mică decât valoarea minimă de piaţă identificată de expert.”

În consecinţă, în situaţia în care preţul este în mod vădit disproporţionat faţă de valoarea reală a bunului, vânzarea este anulabilă, fiind rezonabil considerat că orice consumator mediu ar trebui să identifice caracterul derizoriu al preţului produsului.

Lasă un comentariu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.