Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Acordarea burselor private pentru studii

Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot acorda burse de studii pe bază de contract, în condițiile Legii nr. 376/2004 privind bursele private către orice beneficiar care poate fi elev, student, doctorand sau care urmează studii postuniversitare. În rândul persoanelor juridice de drept privat se enumeră atât societățile comerciale precum și organizațiile neguvernamentale precum asociațiile și fundațiile.

Condițiile acordării burselor private:

  • Beneficiarul să fie cetățean român;
  • Instituția de învățământ să fie acreditată;
  • Să se încheie un contract între persoana care acordă bursa și beneficiar care se înregistrează la instituția de învățământ precum și la administrația fiscală;
  • Să nu existe un raport de muncă între persoana care acordă bursa și beneficiar pe durata derulării programului de bursă;
  • Beneficiarul să nu fie rudă sau afin până la gradul IV cu persoana care acorda bursa.

Suplimentar, se poate încheia o anexă la contractul de acordare a bursei care îmbracă forma unui angajament de plată prin care beneficiarul se obligă să restituie sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflație, în caz de nerespectare a obligațiilor asumate prin contract.

Printre principalele obligații pe care trebuie să le stabilească părțile în sarcina beneficiarului la încheierea contractului de acordare a bursei se enumeră cele legate de responsabilitatea îndeplinirii scopului pentru care a fost acordată. În concret, persoana care acordă bursă poate solicită un anumit standard de performanță la studii, note sau calificative de un anumit nivel, prezența într-un procentaj maxim, implicare în proiecte de specialitate potrivit curiculei școlare, publicarea anumitor lucrări sau susținerea de prezentări în conferințe, s.a.m.d.

Tot prin contract, părțile pot stabili în sarcina beneficiarului obligația de a lucra, după terminarea studiilor, prin angajare pe o anumită perioadă, pentru persoana juridică sau fizică ce acordă bursa privată, dar numai pe un post corespunzător studiilor absolvite. Acest tip de aranjament este permis între părți, însă este interzisă existența unui raport de muncă pe durata desfășurării bursei. Deși articolul care prevede această interdicție a fost abrogat în anul 2005 din lege, totuși în instrucțiunile de aplicare încă se mai regăsește. Rațiunea interzicerii prestării muncii izvorăște din confuzia ce poate fi creată cu privire la remunerația acordată. Totuși, deși beneficiarul nu poate lucra pentru persoana care acordă bursa, acesta poate fi angajat într-un alt segment care nu interferează cu activitatea „sponsorului” său.  Alte clauze specifice legate de aceste aspecte pot fi stabilite prin contract.

Monitorizarea îndeplinirii obligațiilor de către beneficiar se poate face prin interogarea instituției de învățământ în cadrul căreia activează beneficiarul instituția având obligația de a prezenta semestrial sau trimestrial informații privind situația școală a celui admis, la cererea prealabilă a persoanei fizice sau juridice care acordă bursa.

Valoarea bursei poate fi stabilită de către părți, prin contract, în funcție de necesitățile pe care trebuie să le acopere precum cazare, hrană, transport, taxa la instituția școlară, etc. În contextul socio-economic actual, bursele private pot fi acordate și prin plata serviciilor de internet pentru derularea cursurilor online sau prin achiziția de aparatură și mijloace necesare, cum ar fi laptopuri, telefoane mobile smart. Pe toată durata desfășurării școlii online, beneficiarul își menține obligațiile față de persoana care acordă bursa și monitorizarea se poate face în continuare, fără nicio restricție.

În ceea ce privește acordarea unor liberalități către beneficiari persoane fizice care nu sunt cetățeni români, de către o persoană fizică sau juridică de drept privat române, există posibilitatea încheierii unor contracte de donație pentru sumele cu care se dorește gratificarea.

Forma autentică a contractului de donație se impune în condițiile art. 1.011 Cod Civil, dacă valoarea acestuia depășește suma de 25.000 lei. De asemenea, este posibilă încheierea unui contract de mecenat în baza Legii nr. 32/1994, dar doar dacă contractul este încheiat în formă autentică și beneficiarul are domiciliul în România.

Contractul de bursă este de principiu un contract intuitu personae și că atare întâlnește regulile specifice acestuia precum posibilitatea de anulare dacă intervine o eroare asupra persoanei beneficiarului, executarea prestației trebuie să se facă personal de către beneficiarul în numele căruia a fost încheiat contractul, încetarea de plin drept a contractului la decesul persoanei în considerația căruia s-a încheiat și netransmisibilitatea acestuia către terți. Acest tip de contract nu poate face obiectul executării silite a obligației de a face cu privire la prestație, însă poate înceta pentru neîndeplinirea obligațiilor aferente bursei.

Avocat Raluca Comănescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *