Analiza de risc la securitate fizică – o cerință obligatorie, începând cu data de 1 iulie 2018, pentru toate organizațiile ce dețin bunuri ori valori

Suplimentar față de numeroasele autorizații, avize, certificate și alte documente pe care trebuie să le dețină orice societate, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în lege unități, sunt obligate să asigure paza acestora. Până aici este totul normal, cu toate că ne-am putea aștepta că, într-o țară în care efectivele de polițiști și jandarmi sunt în creștere în ultimii ani, aceștia să aibă obligația principală de a asigura paza și protecția atât a cetățenilor, cât și a bunurilor aparținând acestora, și, de ce nu, inclusiv ale celor deținute de diferite organizații. Că nu este (chiar) așa, o demonstrează unele situații aberante întâlnite în practica în care, spre exemplu, chemat să investigheze un furt de utilaje de pe șantierul aparținând unei societăți comerciale, prima grijă a organului de poliție a fost nu să cerceteze locul infracțiunii, ci să îl amendeze pe bietul păgubit pentru neconformități sesizate raportat la prevederile Legii nr. 333/2003.

În consecință, este nevoie de atenție sporită din partea tuturor organizațiilor în privința modalității de respectare și aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 mai sus menționate.

În lămurirea modului concret de asigurare a pazei de către unități, dar și a identificării mai clare a organizațiilor cărora le incumbă obligațiile prevăzute de Lege, art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 301/2012, prevede că, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003, prin unitățile prevăzute la art 2 alin. 1 din Lege se înțeleg unitățile indiferent de natura capitalului social, formă de organizare ori asociere, modul de deținere a bunurilor ori valorilor, iar prin asigurarea pazei se înțelege adoptarea de măsuri de securitate în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri specializate sau prin experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică.

Data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 301/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 335/17 mai 2012 (respectiv 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial), a reprezentat, inițial, o bornă de delimitare în privința obligativității efectuării analizei de risc. Mai exact, unitățile înființate după data intrării în vigoare a acestui act normativ erau obligate să efectueze analiza de risc încă de la înființare, iar în privința unităților înființate înainte de respectiva dată, termenul conferit acestora de conformare cu prevederile privind efectuarea analizei de risc a fost prelungit, succesiv, prin Hotărârea de Guvern nr. 1017/2013, Hotărârea de Guvern nr. 361/2014, Hotărârea de Guvern nr. 877/2014, Hotărârea de Guvern nr. 1002/2015, termen care, în cele din urmă, a fost stabilit, prin Hotărârea de Guvern nr. 437/2017, la data de 1 iulie 2018.

Prin urmare, în absența unui alt act normativ de prorogare din nou a acestui termen, începând cu data de 1 iulie 2018, toate unitățile deținătoare de bunuri ori valori sunt obligate să adopte măsurile de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege, care se vor realiza pe baza analizei de risc la securitate fizică. Elaborarea analizei de risc la securitatea fizică se face potrivit Instrucțiunilor nr. 9/ 1 februarie 2013, emise de către ministrul administrației și internelor, instrucțiuni care au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 164 bis din data de 27 martie 2013.

Analiza de risc constă într-o documentație întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, (ținându-se cont de prevederile standardelor naționale sau europene privind managementul și tehnicile de evaluare a riscului) prin care vor fi determinate măsurile necesare și aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile. Documentația trebuie asumată de către conducătorul unității beneficiare, înregistratată de către unitate, urmând ca, în termen de 60 de zile, să se realizeze implementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc efectuată.

Efectuarea analizei de risc la securitate fizică poate fi realizată direct de către unitate, prin structuri de specialitate, sau externalizată, urmând a se efectua prin experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică. Indiferent dacă efectuarea analizei de risc se realizează pe plan intern sau se ia decizia externalizării acestei operațiuni, analizele de risc vor trebui întocmite de către experți înscriși în RNERSF – Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică.

Revizuirea analizei de risc este obligatorie în una dintre următoarele situații:

  • cel puțin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității;
  • în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea unde s-a produs incidentul;
  • în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate al unităț

Pe lângă alte sancțiuni prevăzute de HG nr. 301/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, este stipulat și că încălcarea prevederilor referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizică reprezintă contravenție și este sancționată cu amendă contravențională cuprinsă  între 10.000 lei și 20.000 lei, iar neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc este sancționată cu amendă contravențională cuprinsă între 2.000 lei și 5.000 lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către polițiști, jandarmi, precum și de către primari sau împuterniciți ai acestora, conform competențelor ce le revin, potrivit legii. În situația în care achită pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii sau, după caz, de la data comunicării procesului-verbal, contravenientul va avea posibilitatea de a achita jumătate din minimul amenzii anterior menționate.

În concluzie, pe lângă celelalte obligații impuse de către actele normative în vigoare, conducătorii organizațiilor care dețin orice fel de bunuri ori valori vor trebui să se grăbească în a asigura conformitatea unităților a căror management îl asigura cu prevederile legale referitoare la efectuarea și implementarea analizei de risc la securitate fizică.

Lasă un comentariu