Autorizarea societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate

Autorizarea societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate presupune înscrierea acestora în Tabloul CECCAR (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România).

 

Procedura

Astfel, trebuie îndeplinite condițiile referitoare la membrii CECCAR, persoane juridice, prevăzute de art. 9 din O.G. 65/1994 şi de Normele deontologice nr. 3334/17.03.2003. Conform acestora, obiectul de activitate al societății trebuie să fie exercitarea profesiei de expert contabil şi/sau de contabil autorizat.

De asemenea, este necesar ca majoritatea acţionarilor sau asociatilor să fie experţi contabili/contabili autorizaţi şi să dețină majoritatea acțiunilor sau a părților sociale, iar consiliul de administratie al societăţii trebuie să fie ales, în majoritate, dintre acţionarii sau asociaţii membri CECCAR

O altă condiție este aceea ca acţiunile să fie nominative şi asociații / acționarii noi să fie admiși de adunarea generală.

Obiectul de activitate principal al societății trebuie să fie din clasa CAEN 6920 „Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţă în domeniul fiscal”, dar poate să cuprindă și activități din clasele CAEN, potrivit celor menţionate în Anexă (de exemplu, 6209 – „Alte activităţi privind tehnologia informaţiei”, 7022 – „Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management”, 6619 – „Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii” etc.)

Dacă sunt îndeplinite condițiile, societatea trebuie să depună un dosar de înscriere care trebuie să cuprindă, pe lângă documentele emise de filiala de domiciliu, actele societății (certificatul de înregistrare, actul constitutiv, certificatul constatator, încheierea Directorului Oficiul Registrului Comerţului/rezoluţia); declaratia pe proprie răspundere, cererea de înscriere, declarația privind funcționarea societății și fița pentru societăți comerciale completate de reprezentantul legal al societății; dovada achitării taxei de înscriere în Tabloul Corpului a societăţii și copie de pe carnetul de membru CECCAR al reprezentantului legal.

 

Contestația împotriva cererii de respingere

 

În cazul în care cererea de înregistrare în Tabloul CECCAR este respinsă, se poate formula o contestație împotriva acesteia. Termenul de depunere este de 30 de zilede la data comunicării respingerii și se va soluționa în termen de 30 de zile de la data înregistrării, de conducerea secţiunii experţilor contabili sau contabililor autorizaţi. Hotărârile adoptate de aceasta privind respingerea cererii de înscriere pot fi atacate la Consiliul superior al CECCAR, în termen de 30 de zile de la primirea acestora. Termenul de soluționare, de această dată, este de 15 zile de la data înregistrării contestației. Deciziile Consiliului superior al CECCAR pot la rândul lor atacate, fiind atacate la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Bucureşti.

 

Obținerea calității de expert contabil şi/sau de contabil autorizat

 

Având în vedere că o condiție esențială pentru înregistrarea societății este aceea ca majoritatea acţionarilor sau asociatilor să fie experţi contabili/contabili autorizaţi şi să dețină majoritatea acțiunilor sau a părților sociale, este important să analizăm și modul în care se poate dobândi această calitate, din O.G. 65/1994 oferind soluții în acest sens.

Dobândirea calității de expert contabil sau de contabil autorizat este condiționată de promovarea unui examen de admitere (cel puțin nota 7 și cel puțin nota 6 la fiecare disciplină a examenului). Odată promovat examenul, urmează un stagiu de 3 ani ce se va termina prin susținerea unui nou examen.

Sunt eligibile persoanele care dețin capacități de exercițiu depline și care nu au fost supuse niciunei condamnări care interzice dreptul de a gestiona și de a administra o societate. O altă condiție este finalizarea unor studii economice superioare, certificate printr-o diploma recunoscută de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

 

Este posibil ca o persoană străină să obțină calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat?

 

O.G. 65/1994 reglementează și situațiile în care o persoană străină poate obține calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, acest lucru fiind posibil, dar urmându-se o procedură diferită.

Cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene vor susține un interviu ulterior depunerii unui dosar de înscriere.

Interviul va fi susținut în limba română, vizând cunoaşterea legislaţiei româneşti în vigoare, în domeniul organizării şi funcţionării societăţilor comerciale, în domeniul contabil şi fiscal şi constă în prezentarea şi susţinerea unei lucrări în care să fie tratate probleme de contabilitate, de fiscalitate şi de organizare şi funcţionare a unei societăţi comerciale.

De asemenea, este posibil să se impună solicitantului să urmeze un stagiu de adaptare de cel mult trei ani sau să susţină o probă de aptitudini. Această situație poate interveni într-unul din următoarele două cazuri:

  1. formarea pe care a urmat-o solicitantul acoperă discipline semnificativ diferite de cele cuprinse în titlul de calificare necesar în statul membru gazdă;
  2. profesia reglementată în statul membru gazdă cuprinde una sau mai multe activități profesionale reglementate care nu există în profesia similară în statul membru de origine al solicitantului iar formarea care este necesară în statul membru gazdă include discipline semnificativ diferite de cele cuprinse în atestatul de competență sau de titlul de calificare pe care îl posedă solicitantul.

 

Maria Luca

Lasă un comentariu