Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Cum se calculează cifra de afaceri atunci când trebuie notificată o concentrare economică către Consiliul Concurenței

În viața oricărei companii, intervine un moment de creștere în care următorul prag al dezvoltării este, fie vânzarea efectivă a business-ului, fie a unei părți din acesta, ori atragerea unei investiții de tip private equity ori venture capital sau chiar fuziunea cu o altă companie – în sens larg tranzacții.

Odată cu oricare dintre operațiunile de mai sus, trebuie luat în calcul faptul că trebuie analizat dacă ne aflăm într-o situație de concentrare economică și, desigur, dacă acest lucru aduce cu sine obligația de a notifica Consiliul Concurenței în vederea obținerii aprobării.

Primul aspect care trebuie analizat atunci când are loc o tranzacție este legat de cifra de afaceri, valoarea acesteia, fie legat de una din părțile implicate în tranzacție, fie cu legatură cu ambele entități, fiind cea care determină necesitatea, sau nu, a notificării Consiliului Concurenței.

Astfel, notificarea Consiliului trebuie efectuată când când cifra de afaceri cumulată a întreprinderilor implicate în operațiune depășește echivalentul în lei a 10.000.000 euro și când cel puțin două dintre întreprinderile implicate au realizat pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 euro, echivalent in lei.

Dacă, aplicând aceste praguri, ajungem la concluzia că este necesară notificarea, atunci va trebui să procedăm în consecință.

Cu toate acestea, evaluarea necesității notificării Consiliului nu este singurul aspect care implică analize referitoare la cifra de afaceri.

Concret, în cadrul formularului de notificare trebuie prezentate mai multe informații privind cifra de afaceri, împărțită pe piețe, produse etc., determinarea privind cifrele cărei părți implicate trebuie comunicate fiind dată de distincția tipului de control (în comun/unic).

Conceptul de cifră de afaceri, are in vedere la “suma veniturilor realizate din vânzările de produse și/sau din prestările de servicii realizate de întreprindere în cursul ultimului exercițiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligații fiscale și valoarea contabilizată a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrărilor intracomunitare.”

Poate cel mai important element legat de cifra de afaceri este cel legal de alegerea acelor entități implicate, sau care fac parte din grupul entităților implicate, ale căror cifre de afaceri vor fi prezentate Consiliului Concurenței în cadrul formularului de notificare.

În acest sens, sunt foarte lămuritoare prevederile Instrucțiunii privind conceptele de concentrare economică, ı̂ntreprindere, implicată, funcționare deplină și cifră de afaceri din 05.08.2010 ale Consiliului.

Ca atare, dacă o companie face parte dintr-un grup, atunci cifra de afaceri raportată va fi cea a întregului grup, nu doar cea a entității juridice care este parte a tranzacției.

Instrucțiunea prezintă un algoritm foarte comprehensiv de stabilire a modului de calcul a cifrei de afaceri, care va fi calculată astfel:

a) cifra de afaceri a întreprinderii implicate;

b) cifrele de afaceri ale întreprinderilor la care întreprinderea implicată, în mod direct sau indirect:

  1. deține peste jumătate din capitalul social sau capitalul de exploata: sau
  2. are competența de a exercita peste jumătate din drepturile de vot: sau
  3. are competența de a numi peste jumătate din membrii consiliului de supraveghere sau consiliului de administrație; sau
  4. ai organelor care reprezintă legal întreprinderile sau are dreptul de a conduce activitățile întreprinderii;

c) cifrele de afaceri ale întreprinderilor care dețin în întreprinderea implicată drepturile sau competențele

enumerate la lit. b);

d) cifrele de afaceri ale întreprinderilor în care o întreprindere prevăzută la lit. c) deține drepturile sau

competențele enumerate la lit. b);

e) cifrele de afaceri ale întreprinderilor în care două sau mai multe întreprinderi prevăzute la lit. a)-d) dețin

împreună drepturile sau competențele enumerate la lit. b).

Astfel, în cazul apartenenței la un grup, la cifra de afaceri a întreprinderii direct implicate în operațiuni [lit. a)] se

va adăuga, după caz:

– cifra de afaceri a filialei sale [lit. b)];

– cifra de afaceri a companiilor-mamă (de origine) [lit. c)];

– cifra de afaceri a altor filiale ale companiilor-mamă [lit. d)] și

– cifra de afaceri a altor întreprinderi (societăți în comun), controlate de două sau mai multe întreprinderi

aparținând grupului [lit. e)].

În fine, un alt aspect foarte important este că, atunci când discutăm despre un control unic, atunci, cifra de afaceri raportată va fi doar cea dinspre entitatea care va deține controlul unic și, în cazul în care discutăm de control în comun, atunci se va raporta cifra de afaceri pentru ambele grupuri.

 

Avocat Alexandru Teodorescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!