Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleMarch 13, 20240

Excluderea asociațiilor dintr-o societate cu răspundere limitată

Conform art. 222 din Legea 31/1990, poate fi exclus din societatea cu raspundere limitată:

  1. Asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat

Chiar dacă asociatul nu și-a respectat obligația de aport, demersurile pentru excluderea acestuia din societate nu pot fi inițiate decât după punerea sa în întârziere, cerință legală imperativă, care are rolul de a-l atenționa pe asociat asupra gravității încălcării obligației de a vărsa aportul pe care și l-a asumat.

Asociatul poate fi exclus indiferent de valoarea aportului pe care trebuie să îl aducă, chiar și o valoare redusă putând atrage sancțiunea excluderii (CSJ dec. Nr. 2416/18 aprilie 2003)

Chiar dacă asociatului nu i se poate imputa că nu și-a îndeplinit obligația de vărsământ cu rea-credință, posibilitatea excluderii sale este necesară pentru protejarea societății și a celorlalți asociați (CSJ dec. Nr. 2416/18 aprilie 2003). În consecință, neexecutarea obligației de aport poate conduce, indiferent de motivul neexecutării, la excluderea acestuia din societate în temeiul art. 222 alin (1) lit. a) din Legea societăților.

  1. Asociatul care, cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil

Cazul de excludere prevăzut de art. 222 alin (1) lit b) din Legea 31/1990 este aplicabil doar asociaților cu răspundere nelimitată, respectiv asociaților din societatea în nume colectiv, asociaților comanditați din societățile în comandită simplă și asociaților comanditați din societatea în comandită pe acțiuni, fiind excluși asociații din societățile cu răspundere limitată datorită caracterului limitat al răspunderii lor.

  1. Asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administrație ori contravine dispozițiilor art. 80 si 82

Acest caz de excludere, care cuprinde trei situații distincte, este aplicabil numai în cazul societăților în nume colectiv, al societăților în comandită simplă, precum și al societăților în comandită pe acțiuni, dar numai în ceea ce-i privește pe asociații comanditați. Așadar, este inaplicabil asociaților din societățile cu răspundere limitată, care au o răspundere limitată la capitalul subscris (ICCJ dec. Nr. 3590/29 octombrie 2013).

  1. Asociatul administrator care comite fraudă în dauna societății sau se servește de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora

Această situație poate avea loc doar în cazul în care asociatul este și administrator al societății cu răspundere limitată.

De-a lungul timpului, opinia majoritară a fost în sensul caracterului limitativ a cazurilor de excludere a asociaților (prevăzute la art. 222 Legea 31/1990), hotărârile prin care s-a recunoscut caracterul enunțiativ fiind izolate. De asemenea, conform deciziei ICCJ nr. 28/2021, se stabilește că ipotezele de excludere a asociatului prevăzute de art. 222 din Legea 31/1990, nu se completează cu prevederile art. 1928 NCC, prin care se dispune („La cererea unui asociat, instanța judecătoareasca, pentru motive temeinice, poate hotarî excluderea din societate a oricăruia dintre asociați”).

Astfel, „nu există ipoteze lăsate în afara reglementării, în care legea să permita ca un asociat să fie exclus din societatea cu răspundere limitată; de aceea nu se poate aprecia că, într-o atare situație, norma specială s-ar completa cu cea generală.”

Excluderea asociatului din societățile cu doi asociați

Asociatul rămas poate hotărî în mod expres continuarea societății sub forma societății cu răspundere limitată cu asociat unic, această posibilitate fiind conferită pentru a păstra ființa societății.

În situația în care asociatul rămas nu decide continuarea existenței societății, aceasta se dizolvă.

Legea societăților care se referă la asociatul rămas în societate, conduce la concluzia că acesta trebuie să își exprime voința ulterior rămânerii definitive a hotărârii de excludere, și nu în cursul judecății litigiului având ca obiect excluderea celuilalt asociat, fiind așadar consecutivă excluderii.

Nu este necesar ca în statutul societății să fie inclusă o clauză din care să rezulte posibilitatea continuării existenței societății în cazul excluderii unuia dintre cei doi asociați.

Excluderea asociaților din societatea aflată în dizolvare sau lichidare

Atât în doctrină, cât și în jurisprudență s-a susținut că excluderea asociatului este posibilă până la dizolvarea societății, iar după ce a intrat în lichidare, acțiunea având acest obiect este inadmisibilă, deoarece asociații nu mai desfășoară nicio activitate legată de această calitate, iar drepturile acestora sunt limitate numai la ceea ce ține de lichidarea societății, faza în care activitatea acesteia nu mai continuă, operațiunile efectuate urmărind lichidarea bunurilor aflate în patrimoniul societății.

Într-o decizie amplu motivată, ICCJ a reafirmat inadmisibilitatea excluderii asociatului din societatea dizolvată, reținând că dispozițiile legale privind modificarea actului constitutiv (printre care și excluderea) nu pot fi aplicate concomitent cu cele privind încetarea societății, că prevederile art. 222 sunt aplicabile numai în cazul unei societăți care funcționează normal, excluderea asociatului nu este o operațiune de lichidare pentru care societatea își păstrează personalitatea juridică.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Avocat Bianca Dan

Versiunea în engleză și spaniolă a acestui articol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *