Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Înregistrarea în Revisal a reducerii salariale

Înregistrarea în Revisal a reducerii salariale ca sancţiune disciplinară

Potrivit art. 159 din Codul Muncii, salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă, exprimată în bani. În acelaşi timp, salariul este un element obligatoriu al contractului individual de muncă, după cum statuează art. 17 alin. (4), impunându-se astfel înregistrarea sa în Revisal.

Modificarea salariului poate opera ca efect al acordului părţilor, prin încheierea unui act adiţional la contract într-un termen de 20 de zile lucrătoare (cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege) sau ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare a reducerii drepturilor salariale. Lato sensu, salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.

Angajatorul are obligaţia, după cum reiese din cuprinsul art. 34 alin. (1) şi a art. 40 alin. (2) lit. g) din Codul Muncii, să înfiinţeze Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege.

În acest sens, Registrul general de evidenţă a salariaţilor trebuie să cuprindă urmatoatele elemente de identificare ale salariaţilor:

 • dată angajării,
 • funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative,
 • tipul contractului individual de muncă,
 • salariul,
 • sporurile şi cuantumul acestora,
 • perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă,
 • perioada detaşării şi
 • data încetării contractului individual de muncă.

Dacă în ipoteza reducerii salariale ca urmare a încheierii unui act adiţional, lucrurile sunt clare, o problemă întâlnită în practică este aceea de a şti dacă se impune înregistrarea în Registrul de evidenţă a salariaţilor a reducerii salariale ca sancţiune disciplinară aplicată angajatului.

În cel din urmă caz, potrivit legislaţiei în materie, este necesară întotdeauna parcurgerea procedurii prealabile a cercetării disciplinare, sub sancţiunea nulităţii absolute (art. 251). Astfel, nici o sancţiune, cu excepţia avertismentului, nu se poate aplica în absenţa efectuării unei cercetări disciplinare. Scopul acesteia este de a stabili împrejurările în care a fost săvârşită fapta calificată ca abatere disciplinară, consecinţele acesteia, precum şi gradul de vinovăţie, urmând a se da expresie principiului proporţionalităţii cu privire la sancţiunile pe care angajatorul le are la îndemână.

În situaţia în care se constată că angajatul a săvârșit o abatere disciplinară, sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate de angajator se regăsesc în cuprinsul art. 248.

Acestea sunt:

„a)avertismentul scris;

b)retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

c)reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

d)reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

e)desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.”

În consecinţă, apreciez că este necesar să ne raportăm la faptul că reducerea salarială, deşi intervenită ca o sancţiune disciplinară, reprezintă o reducere temporară a salariului de bază.  Pentru ca Registrul General de evidenţă a salariaţilor să reflecte realitatea, urmează ca orice modificare a veniturilor salariale, indiferent de cauză, să fie transmisă în vederea înregistrării în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare. În acest sens se dispune şi în art. 4 alin. (2) din HG nr. 500/2011 potrivit căruia „Orice modificare a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), d)-l) se transmite în registru în termenul prevăzut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Nerespectarea dispoziţiei legale menţionate anterior reprezintă contravenţie, potrivit art. 9 alin. (2) lit. e), şi se sancţionează cu amendă de la 5000 lei la 8000 lei.

4 comments

 • Gabriel Motateanu din Craiova

  February 3, 2019 at 12:17 pm

  Sa ne oprim la lit. c a articolului 248 si la obligativitatea transmiterii in Revisal a salariului de baza redus cu 10 %. Salariul de transmis in Revisal in aceste conditii va fi 2080×0,9 = 1872 . Pai e legal sa stabilesti fie si temporar salariu de baza sub cel minim pe economie ? In alta ordine de idei: Cand dai sanctiune , este o actiune unilaterala prin decizie. Cand modifici salariul de baza nu cumva e o actiune bilaterala ? Si daca e bilaterala nu trebuie facuta prin Act additional ? Aveti argumente sa sustineti afirmatiile din articol ?

  Reply

  • Grecu si Asociații

   February 5, 2019 at 11:46 am

   Bună ziua,

   După cum sugerează chiar titlul, articolul nostru abordează înregistrarea în Revisal a reducerii salariale ca sancțiune disciplinară.

   Am concluzionat prin a afirma necesitatea ca reducerea salariului să fie înregistrată în Revisal, indiferent că este urmare a încheierii unui act adițional sau a unei cercetări disciplinare.

   Fiind vorba despre o sancțiune disciplinară, nu sunt incidente dispozițiile Codului muncii referitoare la modificarea elementelor contractului de muncă prin act adițional. Ci, astfel cum bine ați observat, este vorba despre o decizie a angajatorului (unilaterală) prin care se aplică sancțiunea reducerii salariului, conform art. 248 din Codul muncii, în urma unei cercetări disciplinare. Bineînțeles, salariatul are posibilitatea de a contesta decizia de sancționare prin care îi este aplicată sancțiunea reducerii salariului.

   Referitor la exemplul dumneavoastră, în cazul unui salariat care este remunerat cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, apreciem că este posibilă aplicarea sancțiunii reducerii salariului chiar dacă, în urma sancționării, salariul primit efectiv va fi sub acest nivel. Această opinie este susținută de faptul că legiuitorul nu a exceptat această categorie de salariați de la aplicarea sancțiunii reducerii salariale, iar, pe de altă parte, este vorba despre o situație excepțională și temporară, iar nu despre o stabilire propriu-zisă a salariului sub nivelul salariului minim pe țară garantat în plată.

   Mulțumim pentru interesul acordat!
   Grecu și Asociații

   Reply

 • Iulia

  March 21, 2019 at 9:22 am

  Buna ziua,

  Sanctionarea disciplinara (sa zicem 10% pe o lune) se aplica la venitul net… sau gresesc?!

  Reply

  • Grecu si Asociații

   April 5, 2019 at 6:59 am

   Buna ziua,

   Reducerea se poate aplica pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%. In perioada in care se aplica sanctiunea, salariul brut al angajatului va fi constituit din salariul de baza diminuat cu procentul de 10% + indemnizatii +sporuri + alte adaosuri. In statul de plata se va inscrie salariul de baza astfel diminuat.

   O zi frumoasa,
   Grecu si Asociatii

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *