Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Legea internshipului – Contractul de internship

Mult aşteptata lege a internshipului a fost adoptată de către Guvern în data de 13.09.2017 Proiectul va fi transmis Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbătut şi aprobat în procedura de urgenţă.

Societăţile care vor dori să ofere un program de practică persoanelor care au mai mult de 16 ani, vor putea încheia un contract de internship în anumite condiţii specificate. Organizaţia gazdă va avea obligaţia să asigure internului o indemnizaţie de internship, indemnizaţie egală cu cel puţin 50% din echivalentul salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată, indemnizaţie supusă reglementărilor în materie din Codul fiscal. Pe perioada derulării programului de internship organizaţia gazdă are obligaţia asigurării în sistemul asigurărilor de sănătate a internului care nu are calitatea de asigurat şi a plăţii contribuţiei aferente.

Astfel, contractul de internship se încheie obligatoriu în forma scrisă, în limba română, anterior începerii programului de internship. Obligaţia de încheiere a contractului de internship în forma scrisă revine organizaţiei gazdă. Durata maximă a contractului de internship este de 6 luni, fără posibilitatea prelungirii (singura derogare priveşte instituţiile/autorităţile publice implicate pe durata preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene).

Anterior începerii activităţii societatea va înregistra contractul de internship în registrul electronic de evidenţă.Organizaţia gazdă are obligaţia completării şi transmiterii datelor şi informaţiilor din contractul de internship în termen de o zi lucrătoare anterior începerii activităţii de internship, în registrul de evidenţă al contractelor de internship, înfiinţat de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială aceasta îşi desfăşoară activitatea, ţinut în formă electronică, denumit în continuare registrul electronic de evidenţă. Accesul organizaţiei gazdă la registrul electronic de evidenţă, se face pe baza de parolă proprie, utilizată cu titlu gratuit. Drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la efectuarea programului de internship se stabilesc prin contractul de internship şi se completează, după caz, cu prevederile regulamentelor interne. Modelul contractului de internship se va posta pe site-ul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, în format editabil.

[boc_icon size=”normal” icon_position=”left” icon_color=”#ec1758″ has_icon_bg=”” icon_bg=”#ffffff” icon_bg_border=”#ffffff” border_radius=”100%” icon=”icon icon-document” margin_top=”” margin_bottom=””] Contractul de internship se suspendă dacă internul se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 15 zile. Durata suspendării contractului de internship nu se ia în calcul la calculul perioadei programului de internship. După încetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului de internship, internul îşi continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei prevăzută în contractul de internship.

Părţile pot conveni că la încetarea contractului de internship, activitatea sa continuă prin încheierea unui contract individual de muncă în condiţiile prevăzute de Codul Muncii.

La sfârşitul programului de internship, dacă evaluarea organizaţiei gazdă s-a finalizat fără încheierea unui contract individual de muncă, activitatea încetează, cu înmânarea certificatului de internship.

Persoanele juridice (nu se aplică în cazul în care organizaţia gazdă este autoritate publică) care în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship vor încheia un contract de muncă cu persoana care a desfăşurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul de stat prin bugetul asigurărilor pentru şomaj, o primă de promovare a angajării echivalentă cu 1.000 euro per angajat, suma calculată la cursul Băncii Naţionale a României de la data efectuării plăţii, după îndeplinirea obligaţiei de menţinere a raporturilor de muncă cu acesta pentru o perioada neîntreruptă de cel puţin 24 de luni.

Perioada neîntreruptă de cel puţin 24 de luni nu poate fi constituită din perioade în care raporturile de muncă sunt suspendate, conform legii, cu excepţia perioadelor de suspendare pe perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă.

Contractul de internship poate înceta în următoarele condiţii:

  1. a) la expirarea termenului stabilit în contract;
  2. b) de comun acord;
  3. c) când organizaţia gazdă îşi încetează activitatea;
  4. d) prin reziliere, de plin drept, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în contractul de internship de către una dintre părţi, în măsura în care la notificarea adresată de partea lezată, partea în culpă nu depune diligenţele necesare pentru executarea în mod corespunzător a obligaţiilor ce îi revin potrivit obligaţiilor contractuale, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării;
  5. e) prin încheierea unui contract de muncă între părţi, conform prevederilor Codului muncii, Legea Nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. f) prin denunţarea unilaterală de către oricare dintre părţi, în situaţii justificate, pe baza unei notificări prealabile transmise cu cel puţin 15 zile înainte de data propusă pentru încetare.

Foarte important de reţinut este faptul că nu pot încheia contract de internship societăţile care au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele care doresc să încheie contract de internship şi societăţile la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat faţă de alţi angajatori/societăţi cu care persoanele au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu sau au încheiat contracte de internship. De asemenea, nici societăţile care se află în stare de insolvenţă sau  societăţile care, în ultimele 12 luni, au redus numărul de salariaţi ca urmare a concedierilor colective sau a reorganizării activităţii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *