Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Lichidarea societăților

Lichidarea unei societăți comerciale constă în totalitatea operațiunilor care au drept finalitate încheierea de operațiuni comerciale aflate în curs de derulare la data dizolvării societății, transformarea bunurilor societății în bani, plata datoriilor acesteia, precum și împărțirea activului net între asociați.

Conform Legii nr. 31/1990, pentru lichidarea și repartizarea patrimoniului social, chiar dacă în actul constitutiv se prevăd norme în acest scop, sunt obligatorii urmatoarele reguli:

  1. Până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii și directorii, respectiv membrii directoratului, continuă să își exercite atribuțiile, cu excepția următoarelor:
    • Din momentul dizolvării, aceștia nu mai pot întreprinde noi operațiuni. În caz contrar, ei sunt personal și solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse;
    • Interdicția prevăzută mai sus se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societății ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească.
  1. Actul de numire a lichidatorilor, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate în registrul comerțului. Acestea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ori, după caz, în Buletinul electronic al registrului comerțului.
  2. Numai după înregistrarea în registrul comerțului lichidatorii vor exercita această funcție.
  3. În afară de regulile amintite mai sus, se aplică societăților în lichidare regulile stabilite prin actul constitutiv și prin lege, în măsura în care nu sunt incompatibile cu lichidarea.
  4. Toate actele care emană de la societate trebuie să arate faptul că aceasta se află în lichidare.

 

Cine poate fi lichidator?

Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți (persoane fizice ale societății lichidatoare) trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii.

Este important de menționat faptul că lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii, respectiv membrii directoratului.

Lichidatorii sunt datori, îndată după preluarea funcției, ca împreună cu directorii și administratorii, respectiv cu membrii directoratului societății, să facă un inventar și să încheie un bilanț, care să constate situația exactă a activului și pasivului societății, și să le semneze.

Lichidatorii sunt, de asemenea, obligați să primească și să păstreze patrimoniul societății, registrele ce li s-au încredințat de administratori, respectiv de membrii directoratului, și actele societății. De asemenea, aceștia vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei lor.

Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. În cazul societăților pe acțiuni organizate potrivit sistemului dualist, lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul consiliului de supraveghere.

Pot asociații cere sumele care s-ar cuveni din lichidare?

Lichidatorii nu pot plăti asociaților nicio suma în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare, înaintea achitării creditorilor societății.

Asociații pot cere însă ca sumele reținute să fie depuse la Casa de Economii și Consemnațiuni – C.E.C. – S.A. ori la o bancă sau la una dintre unitățile acestora și să se facă repartizarea asupra acțiunilor sau părților sociale, chiar în timpul lichidării, dacă, în afară de ceea ce este necesar pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor societății, scadente sau care vor ajunge la scadență, mai rămâne un disponibil de cel puțin 10% din cuantumul lor.

Împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societății pot face opoziție.

Lichidatorii care au achitat datoriile societății cu proprii lor bani nu vor putea să exercite împotriva societății drepturi mai mari decât acelea ce aparțineau creditorilor plătiți.

Care este termenul în care lichidarea trebuie finalizată?

Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult un an de la data înregistrării în registrul comerțului a mențiunii de dizolvare. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului oficiul registrului comerțului poate prelungi acest termen de maximum trei ori, cu câte un an.

Lichidarea nu liberează pe acționari/asociați și nu împiedică deschiderea procedurii de insolvență a societății.

Avocat Bianca Dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!