Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Măsurile asiguratorii în procesul civil

Formularea unei cereri de chemare în judecată în vederea recuperării unei sume de bani de la un debitor este urmată, nu de puține ori, de încercările debitorului de a-și diminua patrimoniul prin înstrăinarea bunurilor.

Or, având în vedere că un proces civil întemeiat pe una dintre procedurile speciale de recuperare a creanțelor (ordonanța de plată sau cererea de valoare redusă) presupune o perioadă de timp de cel puțin 6 luni, există riscul ca obținerea unui titlu executoriu să devină inutilă, întrucât debitorul nu realizează venituri și nu deține nici bunuri care pot asigura recuperarea creanței.

Pentru evitarea acestor situații, se poate apela la măsurile asiguratorii reglementate de Codul de procedură civilă: sechestrul asigurator, poprirea asiguratoare și sechestrul judiciar.

Sechestrul asigurator constă în indisponibilizarea bunurilor mobile sau imobile urmăribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui tert în scopul valorificării lor în momentul în care creditorul unei sume de bani va obține un titlu executoriu.
Condițiile de înființare sunt strict reglementate de lege, instituirea sechestrului asigurator fiind un mijloc pus la îndemâna unui creditor care nu are un titlu executoriu, dar a cărui creanță este constatată în scris și este exigibilă, dacă dovedește că a intentat o cerere de chemare în judecată. În acest caz, el poate fi obligat la plata unei cauțiuni. De asemenea, același drept îl are și un creditor a cărui creanță nu este constatată în scris, cu mențiunea că în acest caz cauțiunea este obligatorie, al cărui cuantum este de jumătate din valoarea reclamată.

În plus, sechestrul asigurator poate fi solicitat chiar și în cazul în care creanța nu este exigibilă, în cazurile în care debitorul a micșorat prin fapta sa asigurările date creditorului sau nu a dat asigurările promise, ori atunci când este pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să-și ascundă ori să-și risipească averea.
Procedura este una rapidă, fiind soluționată de urgență, în camera de consiliu, fără citarea părților, prin încheiere executorie. Încheierea se comunică creditorului care va sesiza executorul judecătoresc în vederea aducerii la îndeplinire a sechestrului. Debitorul va fi înștiințat de către executorul judecătoresc, odată cu luarea măsurilor.

Aceleași condiții sunt aplicabile și popririi asiguratorii, care se poate înființa asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care acesta i le va datora în viitor.
În cazul în care aveți de recuperat o sumă de bani și considerați că există riscul ca debitorul să nu achite suma datorată și să-și diminueze patrimoniul, puteți apela la măsurile asiguratorii menționate anterior, societatea noastră având experiența în gestionarea eficientă a procedurilor de recuperare a creanțelor.

Avocat Daniel Pavelescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *