Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleAv. Ana MorosanuSeptember 16, 20190

Ordonanța privind instituirea unor facilități fiscale nr. 6/2019

La data de 8 august 2019 a intrat în vigoare Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitați fiscale („Ordonanța”), ordonanța care prevede două tipuri de facilități:

 1. Instituirea unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii în cuantum mai mare sau egal cu suma de 1 milion lei

Cui se aplică?

Pentru a evita deschiderea procedurii insolvenței, persoanele juridice aflate în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu 1 milion de lei și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.

Măsura restructurării se aplică oricărei sume individualizate prin titluri executorii, precum și obligațiilor bugetare declarate de debitor sau stabilite de către organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2019, aferente perioadelor fiscale de până la 31 decembrie 2018. De asemenea, măsura se aplică și pentru obligații bugetare stabilite de către alte organe, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după 1 ianuarie 2019, până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

În ce condiții?

Pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, debitorul trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ următoarele condiții:

 • Să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată, așa cum este ea reglementată de Codul de procedură fiscală (spre exemplu, condiția referitoare la constituirea de garanție);
 • Să prezinte un plan de restructurare și un test al ”creditorului privat prudent”, întocmite de către un expert independent, și să îndeplinească testul creditorului privat prudent, pe baza analizei puse la dispoziție de expert;
 • Să nu se afle în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 sau respectiv Legii nr. 85/2006;
 • Să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 • Să aibă depuse toate declarațiile fiscale la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 • Să stingă, până la data depunerii solicitării de restructurare, toate obligațiile bugetare scadente după 1 ianuarie 2019 sau care sunt scadente, declarate suplimentar, stabilite sau transmise spre recuperare după eliberarea certificatului de atestare fiscală și până la data solicitării de restructurare.

Care sunt principalii pași de urmat?

Primul pas pentru a beneficia de facilitate îl reprezintă depunerea unei notificări la organul fiscal competent, până la data de 30 septembrie 2019, arătând intenția implementării restructurării.

În termen de 5 zile lucrătoare, organul fiscal competent va elibera certificatul de atestare fiscală ce individualizează obligatiile bugetare restante.

Ulterior, debitorul are la dispozitie un termen de 6 luni (începând cu 8 august 2019, data intrării în vigoare a Ordonanței) pentru a depune solicitarea de restructurare, împreună cu planul de restructurare și testul creditorului privat prudent.

Atât termenul de depunere a notificării, cât si termenul de depunere a solicitării de restructurare sunt termene de decădere, nerespectarea lor atrăgând imposibilitatea pentru debitor de a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare.

Depunerea solicitării de restructurare determină neînceperea sau suspendarea executării silite pentru obligațiile bugetare care fac obiectul restructurării, precum și pentru o serie de obligații bugetare cu termene de plată ulterioare comunicării deciziei de înlesnire la plată.

 De reținut!!!

Planul de restructurare trebuie să cuprindă în mod obligatoriu o serie de aspecte, cum ar fi:

 • Descrierea cauzelor și a magnitudinii dificultății financiare;
 • Informații cu privire la situația patrimonială;
 • Informații cu privire la neîndeplinirea condiîiilor pentru eșalonarea la plată;
 • Măsurile de restructurare a debitorului/a obligațiilor bugetare (cu termene clare de implementare) precum și prezentarea indicatorilor economico-financiari relevanți pentru a determina viabilitatea planului de restructurare.

Măsurile de restructurare ce pot fi propuse prin planul de restructurare sunt:

 • Înlesniri la plata obligațiilor bugetare (ex: plata eșalonată a datoriilor pe o perioadă de maxim 7 ani împreună cu amânarea, în vederea anulării obligațiilor fiscale accesorii, cu o proporție de maxim 50% din obligațiile principale);

Măsura privind înlesnirea la plata este obligatorie.

 • Conversia în acțiuni (pentru cazurile în care statul este acționar majoritar/integral);
 • Darea în plata a unor imobile.

Pe lângă facilitățile prevăzute în cadrul înlesnirii la plată, de la data la care se aprobă planul de restructurare, nu se calculează și nu se datorează obligații de plată accesorii pentru obligațiile suspuse facilității.

În vederea menținerii înlesnirii la plată, debitorul trebuie să respecte și termenele prevăzute de Ordonanța pentru declararea și plata obligațiilor bugetare rezultate după data comunicării deciziei de înlesnire la plată.

În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum din obligațiile bugetare principale, respectiv între 30% și 50%, trebuie achitată o anumită cotă din aceste obligații până la data depunerii solicitării.

Nedepunerea solicitării de restructurare, respingerea cererii de restructurare sau eșuarea planului de restructurare generează, în anumite condiții, obligația organului fiscal de a solicita deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului.

 

 1. Anularea unor obligații accesorii

Cui se aplică?

Pot beneficia de această facilitate următoarele categorii de contribuabili care la data de 31 decembrie 2018 au obligații bugetare principale restante sub 1 milion lei:

 • persoane juridice;
 • persoane fizice sau entităti fără personalitate juridică.

De asemenea, facilitatea fiscală se aplică și următoarelor categorii de contribuabili care au obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de 1 milion lei sau mai mari:

 • persoane fizice;
 • entități fără personalitate juridică;
 • unități administrative-teritoriale sau subdiviziunilor administrative-teritoriale ale municipiului București ori instituțiilor publice.

 

Căror tipuri de obligații bugetare se aplică?

Ordonanța se aplică, în primul rând, următoarelor tipuri de obligații bugetare principale considerate restante la 31 decembrie 2018:

 • Obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;
 • Diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
 • Alte obligații de plată individualizate prin titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018.

 

Ce condiții trebuie să îndeplinească debitorul?

Accesoriile aferente obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 se anulează, dacă se respectă cumulativ următoarele condiții:

 • Obligațiile principale restante la 31 decembrie 2018 sunt stinse pînă la 15 decembrie 2019;
 • Obligațiile principale și accesorii cu termene între 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 sunt stinse până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
 • Debitorul are depuse toate declarațiile fiscale pînă la data depunerii certificatului de atestare fiscală;
 • Cererea de anulare se depune până la 15 decembrie 2019 (sub sancțiunea decăderii).

 

Procedura!!!

În cazul acestei facilități, debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii pot notifica organul fiscal cu privire la intenția lor până la data de 15 decembrie 2019, dată până la care ar trebui depusa și cererea de anulare a accesoriilor.

În cazul notificării, se amână la plată obligațiile accesorii care fac obiectul facilității, respectiv nu este demarată sau se suspendă procedura executării silite (până la data soluționării cererii de anulare a  accesoriilor).

 

Alte situații în care poți beneficia de anularea obligațiilor accesorii:

Pe langă cazurile menționate mai sus, Ordonanța prevede o serie de alte situații în care contribuabilii pot beneficia de anularea obligațiilor accesorii (supuse însă unor condiții diferite).

Aceste cazuri vizează:

 • Accesoriile aferente obligațiilor bugetare cu scadențe de până la 31 decembrie 2018 declarate de contribuabili prin declarații rectificative;
 • Accesoriile aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată de până la 31 decembrie 2018 individualizate prin decizii de impunere, aferente inspecțiilor în derulare la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe;
 • Accesoriile aferente obligațiilor bugetare rezultate din respingerea parțială sau totală a cererilor de rambursare (în curs de soluționare la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, respinse ulterior de către organul fiscal).

De asemenea, Ordonanța reglementează și condițiile în care poate fi menținută facilitatea fiscală pentru situația în care debitorii au cereri de rambursare în curs de soluționare până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, și care, ulterior acestei date, sunt respinse integral sau parțial de către organul fiscal, sau în cazul în care actul administrativ fiscal este desființat în procedura de soluționare a contestației.

Facilitatea reprezentând anularea accesoriilor se aplică și obligațiilor bugetare datorate bugetelor locale, restante la 31 decembrie 2018, în cazul în care consiliul local stabileste, prin hotărâre, aplicarea acesteia.

Este de reținut faptul că facilitățile enumerate mai sus își mențin valabilitatea și în cazul desființării actului administrativ-fiscal prin care au fost stabilite obligațiile bugetare pentru care au fost acordate facilitățile în procedura de soluționare a contestației (ex: chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ-fiscal).

 

Av. Ana Maria Morosanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!