Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Identitatea și datele de contact ale operatorului

SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ GRECU ȘI ASOCIATII (denumită în continuare Grecu & Asociații),

cu sediul în București, Piața Pache Protopopescu, Nr. 1, Et. 2, Ap.6, Sector 2, respectă confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care accesează site-ul web. În acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile care sunt introduse în bazele noastre de date sunt utilizate numai în scopuri determinate, explicite și legitime. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal obținute prin intermediul site-ului www.greculawyers.ro este realizată cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei  95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor).

Drepturile utilizatorilor site-urilor

Grecu & Asociații, în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform Regulamentului General privind Protecția Datelor), și anume:

  • Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective și la informatii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
  • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are in vedere un interes legitim al operatorului.
  • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporț
  • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimtamantul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaț
  • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Pentru orice informări sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, va puteti adresa Grecu & Asociații la adresa de email: office@greculawyers.ro.

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate

Prin completarea oricărui formular pus la dispoziție pe site-ul web (formulare pentru cariere: avocat stagiar, avocat definitiv și formular de contact), vă exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de Grecu & Asociații (nume, adresă de e-mail, număr de telefon, informații din CV și scrisoarea de intenție) în scopul de a fi contactat cu privire la solicitarea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Protecția datelor cu caracter personal. Perioada de retenție a datelor

Grecu & Asociații nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate, cu excepția avocaților colaboratori autorizați si persoanelor imputernicite (hosting, contabilitate), cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele Grecu & Asociații sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului www.greculawyers.ro, ori în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a Grecu & Asociații, a avocaților colaboratori sau a persoanelor împuternicite.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor Grecu & Asociații sunt reținute pe o perioada cuprinsă între 1 si 3 ani, utilizatorii fiind informați de fiecare dată când furnizează datele lor personale cu privire la perioada exactă de retenție.

Informații privind Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul General privind Potecția Datelor au fost încălcate, aveți posibilitatea de a vă adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresa: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336

Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Pagină de internet: www.dataprotection.ro