Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Posibile modificări privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

Posibile modificări privind Ordonanţa Guvernului Nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

[boc_spacing height=”20px”]

Proiectul de lege care își propune modificarea Ordonanţei Guvernului Nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing a trecut recent de filtrul de constituționalitate și urmează sa fie promulgat de Președintele României și să apară în Monitorul Oficial pentru a putea opera modificările aduse Ordonanței.[boc_spacing height=”10px”]

Prin acest proiect sunt prevăzute două mari noutăți în materia leasingului, respectiv înlăturarea caracterului executoriu a contractului de leasing în raporturile cu consumatorii și o nouă durată pentru societățile de leasing în care poate fi exercitat dreptul de a cere rezilierea contractului.[boc_spacing height=”20px”]

După modificare, art. 8 din OG 51/1997 va avea următorul conținut:

(1) Contractele de leasing, precum şi garanţiile reale şi personale, constituite în scopul garantării obligaţiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii.

(2) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică în situaţia în care locatarul/utilizatorul este consumator.

(3) În sensul prezentei legi, prin consumator se înţelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice care are calitatea de utilizator/locator într-un contract de leasing, şi care acţionează în scopuri în afara activităţii sale comerciale. Calitatea de consumator care acţionează în scopuri personale sau familiale se prezumă şi se analizează în raport de contractul care intră sub incidenţa prezentei legi, şi nu de întreaga activitate a debitorului.”[boc_spacing height=”10px”]

Prin urmare, societățile de leasing, în raporturile cu consumatorii, astfel cum sunt definiți de  proiectul de lege, nu vor mai putea pune direct în executare contractul de leasing prin intermediul unui executor judecătoresc, ci vor fi nevoiți să urmeze procedura de drept comun pentru obținerea unui titlu executoriu, respectiv o hotărâre judecătorească. Desigur, această modificare va îngreuna procedura de recuperare a debitelor și a oricăror obligații neexecutate în baza contractului de leasing. Mai mult decât atât, finanțatorii nu vor mai putea intra în posesia bunurilor date în leasing prin intermediul executorului judecătoresc, întrucat, asa cum am menționat anterior, contractul de leasing nu va mai avea caracter executoriu, iar obligația de a preda bunul dat în leasing va putea fi pusă în executare doar după ce va fi pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă. Desigur, societățile de leasing vor avea la dispoziție alte mijloace legale (acțiunea posesorie) care va putea fi exercitată într-un litigiu separat.[boc_spacing height=”10px”]

Cea de a doua modificare se va reflecta în conținutul art. 15 din Ordonanță care în prezent are următorul conținut: Dacă în contract nu se prevede altfel, în cazul în care locatarul/utilizatorul nu execută obligaţia de plată integrală a ratei de leasing timp de două luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat să restituie bunul şi să plătească toate sumele datorate, până la data restituirii în temeiul contractului de leasing. Proiectul de lege iși propune să extindă perioada pentru care societatea de leasing va putea să solicite rezilierea contractului, respectiv pentru plata integrală a ratei de leasing timp de 3 luni consecutive. Mai mult decât atât, proiectul de lege prevede în mod exhaustiv care vor fi sumele datorate de utilizator (doar în cazul consumatorului) daca acesta restituie bunul în termenul prevăzut în contract: diferența între totalul sumelor datorate conform contractului, diminuată cu valoarea obţinută prin valorificare, exclusiv TVA, sau după caz, cu valoarea stabilită printr-un raport de evaluare a bunului emis de un evaluator autorizat conform legii. Sumele datorate conform contractului de leasing, se constituie din facturile emise şi neachitate, valoarea de intrare rămasă de achitat până la finele perioadei de leasing, inclusiv valoarea reziduală, cheltuieli cu asigurările bunului, reprezentate de polița de asigurare obligatorie şi/sau poliţa de asigurare facultativă, amenzi de circulaţie şi amenzi pentru neplata rovinietei, precum şi taxe/impozite aferente bunului.[boc_spacing height=”10px”]

În plus, noua formă a art. 15 va conferi utilizatorilor, care au calitatea de consumatori, un drept de preempțiune cu privire la bunul ce a facut obiectul contractului de leasing ce va putea fi exercitat în termen de 30 de zile de la data predării.[boc_spacing height=”10px”]

Cu toate acestea, modificările nu își vor produce efectele până când proiectul de lege nu va fi publicat in Monitorul Oficial.

Avocat Silviu Cipu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *