Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Prevederile amnistiei fiscale din acest an (2020)

Cum se aplică și care sunt prevederile amnistiei fiscale din acest an?

 

În acord cu facilitățile acordate până în prezent, pentru a putea combate efectele negative ale pandemiei SARS-CoV-2 asupra economiei, dar și în încercarea de a încuraja contribuabilii la plata obligațiilor principale restante pe carele înregistrează,  Guvernul a instituit prin O.U.G. 69/2020 o amnistie fiscală cu cel mai larg spectru de aplicabilitate privind anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor pentru toate categoriile de contribuabilii, indiferent de forma de exercitare a activității, care vor achita obligațiile fiscale principale.

Mai mult, pe lângă obligațiile fiscale, incluzând aici și creanțele vamale, aceleași facilități se aplică și obligațiilor bugetare. Astfel, inclusiv unitățile administrativ-teritoriale vor putea opta pentru acordarea acestor facilități constând în anularea accesoriilor, în cazul obligațiilor bugetare datorate bugetelor locale, singura excludere vizând accesoriile aferente obligațiilor ce se cuvin bugetului Uniunii Europene.

Importanța acestui act normativ derivă din faptul că poate reprezenta un moment zero de la care se pot desfășura pe mai departe raporturile contribuabililor cu autoritatea fiscală.

Astfel, principalii beneficiari ai anulării unor obligații sunt persoanele fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituții publice, care vor putea beneficia de scutirea de la plata unor penalități de întârziere și dobânzi restante la data de 31 martie 2020, cu respectarea cumulativă a condițiilor pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

 • Prin obligații principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se întelege:
 1. obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal- bugetare și data de 31 martie 2020 inclusiv;
 2. diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și diferențele de obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal central prin decizie de impunere emisă și comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ca urmare a unei inspecții fiscale sau a verificării situației fiscale personale;
 3. obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
 4. alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

În acest sens, o mențiune deosebit de importantă este că nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 31 martie 2020 obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv. În acest caz debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor, sens în care, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

De asemenea, o alta categorie de obligații care nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 31 martie 2020 este compusă din obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv. Cu toate acestea, trebuie precizat că sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute mai sus iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

Ordonanta de Urgență acoperă toate situațiile cu care se pot confrunta contribuabilii și este structurată în patru mari categorii:

Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv.

În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
 • sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
 • debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;
 • debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute mai sus, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decă
 1. Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă ce au scadență anterioară datei de 31 martie 2020 inclusiv.

Pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii din aceasta categorie, trebuie să îndeplineascăcumulativ următoarele condiții:

 • declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
 • toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
 • sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute mai sus la lit. b)-d).

De precizat este faptul că prevederile, privind această categorie de măsuri, sunt aplicabile și în cazul corectării erorilor din deconturile de taxă pe valoarea adăugată efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 1. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată.

În acest caz, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ și în mod corespunzător condițiile de mai sus de la lit. b) -d).

 1. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere.

În acest caz, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv cele individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeași lege;
 • cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decă

Astfel, este foarte important de clarificat ce reprezintă inspecția fiscală în sensul O.U.G. 92/2020. Astfel, se impune precizarea că este foarte important să nu se fi comunicat decizia de impunere înainte de data intrării în vigoare a ordonanței. Totodată, cine primește decizia de impunere după data de 31 martie, dar înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe face parte din categoria contribuabililor care pierd oportunitatea acordării acestei facilități.

 • Procedura prin care contribuabilii pot solicita anularea obligațiilor fiscale și bugetare

Contribuabilii care intenționează să solicite anularea obligațiilor bugetare accesorii pot notifica organul fiscal central cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.Această cerere se va soluționa prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

Contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență beneficiază de eșalonare la plată pot beneficia de facilitățile fiscale dacă îndeplinesc condițiile impuse de ordonanță, pe de o parte, iar pe de altă parte, doresc și menținerea eșalonării la plată, ori dacă finalizează eșalonarea până la 15 decembrie 2020.

 • Concluzii

După cum am menționat și anterior, amnistia fiscală are toate caracteristicile necesare pentru a deveni cel mai important act normativ de acest gen din ultimiii 30 de ani.

Astfel, avem în vedere comparația cu amnistia fiscală din anul anterior, reglementată de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019, dat fiind și probabilitatea ca cele două acte normative să se suprapună parțial. Astfel, mergând pe prevederile Ordonanței anterioare, avem în vedere situația în care, chiar dacă cererea privind anularea accesoriilor trebuia depusă cel mai târziu până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul obligațiilor având scadența până la data de 31 decembrie 2018 și cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale aflate în derulare la data de 8 august 2019, cererea poate fi formulată în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.

În acest sens, în condițiile în care noile facilități fiscal beneficiază de o ofertă de cuprindere mult mai generoasă, este de așteptat ca procedura propusă de O.U.G nr. 62/2020 să reprezinte prima opțiune pentru contribuabili, inclusiv în cazul celor care au aplicat pentru măsurile prevăzute de Ordonanța nr. 6/2019, dar nu au finalizat până în prezent procedurile prevăzute de aceasta, mai ales că procedura de acordare a facilităților este similară.

 

Avocat Cosmin Ispas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!