Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Procedura anulării autorizațiilor de construire

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal al unei solicitări/cereri, se poate adresa instanței competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.

Totodată, aceleiași instanțe i se poate adresa și o terță parte, persoană vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, precum și de către terțe părți, insă terții trebuie să facă dovada interesului de a ataca autorizația de construire în fața instanței de judecată.

Anularea autorizațiilor de construire, poate fi cerută și de către prefect, inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control a ISC. Această instituție are ca și atribuții verificarea la autoritățiile administrației publice locale a legalității  certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire emise de către acestea.

Orice persoană interesată să atace, pe cale de acțiune, autorizația de construire este necesar ca mai întâi să urmeze procedura prealabilă prevăzută de lege, și anume să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhice superioare ca în termen de 30 de zile de la data comunicării autorizației, revocarea, în tot sau în parte a acesteia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Plângerea prealabilă se poate introduce, pentru motive temeinice, și peste termenul de 30 de zile, dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului, acest termen de 6 luni fiind un termen de prescripție.

Însă, actele administrative pot fi atacate de către persoanele interesate și pe cale de excepție în cadrul unui proces în curs de desfășurare, având un alt obiect decât anularea autorizației de construire.

În cazul în care persoana care a făcut plângerea prealabilă nu este multumită de răspunsul primit de la autoritatea publică competentă sau nu primește răspuns satisfăcător în termenul de 30 de zile de la data înregistrării plângerii sale, acesta va putea să formuleze o cerere de chemare în judecată prin care va putea să solicite anularea autorizației de construire, precum și repararea pagubei materiale.

Legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi contestată oricând în cadrul unui process, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea părții interesate prin intermediul exceptiei de nelegalitate.

Prin introducerea acțiunii în anulare, se poate cere și suspendarea efectelor autorizației de construire, urmând ca în acest caz, instanța să dispună oprirea lucrărilor până la soluționarea pe fond a cauzei.

În ipoteza în care suspendarea autorizației de construire nu a fost întemeiată, titularul acesteia este îndreptățit să primească valoarea prejudiciului adus și a daunelor-interese.

În ipoteza în care instanța constată că cererea de anulare a autorizației de construire este întemeiată, aceasta va dispune anularea autorizației de construire și demolarea construcției ridicate în baza unei autorizații emise cu încălcarea prevederilor legale.

Avocat Ana Maria Moroșanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *