Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Concesionarea bunurilor

Procedura de concesionare a bunurilor proprietate publică

Concesiunea reprezintă contractul prin care una din părţi, numită concendent, transmite pe o perioadă determinată celeilalte părţi, numită concesionar, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun, a unei activităţi sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevenţe.

Noţiunea principală de care se leagă ideea de concesiune este aceea că bunul, respectiv lucrarea/serviciul care face obiectul concesiunii să fie parte din domeniul public al statului sau al unei unităţi adminstrativ teritoriale.

Alte aspecte care reies din definiţia concesiunii sunt acelea că, în mod obligatoriu, trebuie să existe o perioadă determinată a contractului, precum şi că este necesară existenţa unei redevenţe.

Concesiunea de bunuri este reglementată de OUG nr. 54/2006 şi de HG nr. 168/2007.

Au calitatea de concedent, în numele statului, judeţului, oraşului sau comunei:

 1. ministerele sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, pentru bunurile proprietate publică a statului;
 2. consiliile judeţene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau instituţiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publică a judeţului, oraşului sau comunei.

Pe de cealaltă parte, concesionar poate fi orice persoană, fizică sau juridică, română sau străină.

Durata maximă a contractului de concesiune este de 49 de ani. Acesta poate fi prelungit, pentru o perioadă cel mult egală cu jumătate din durata sa iniţială.

De principiu, concedentul nu are dreptul să subconcesioneze bunul primit, cu anumite excepţii, la care ne vom referi la momentul corespunzător.

Iniţiativa concesionării aparţine concedentului sau acesta îşi poate însuşi o propunere în direcţia concesiunii, formulată de persoana interesată. Iniţiativei trebuie să îi fie alăturat un studiu de oportunitate, care trebuie întocmit în maxim 30 de zile de la însuşirea unei propuneri de concesionare, dacă este cazul.

După aprobarea studiului de oportunitate de către concedent, acesta va fi aprobat, prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. În baza studiului de oportunitate, concedentul va concepe studiul de oportunitate al concesiunii.

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune sunt:

 1. a) transparenţa – punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;
 2. b) tratamentul egal – aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune;
 3. c) proporţionalitatea – presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului;
 4. d) nediscriminarea – aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte;
 5. e) libera concurenţă – asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.

Procedurile prevăzute de lege sunt licitaţia publică şi negocierea directă.

[boc_icon size=”normal” icon_position=”left” icon_color=”#ec1758″ has_icon_bg=”” icon_bg=”#ffffff” icon_bg_border=”#ec1758″ border_radius=”100%” icon=”icon icon-info3″ margin_top=”” margin_bottom=””]Licitaţia publică

Anunţul de licitaţie publică va fi publicat în Monitorul Oficial, Partea a VI-a, într-un ziar de circulaţie naţională şi într-un ziar de circulaţie locală.

Persoanele interesate au dreptul de a solicita informaţii despre procedura de licitaţie, concedentul trebuind să răspundă în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile. În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie.

[boc_icon size=”normal” icon_position=”left” icon_color=”#ec1758″ has_icon_bg=”” icon_bg=”#ffffff” icon_bg_border=”#ec1758″ border_radius=”100%” icon=”icon icon-info3″ margin_top=”” margin_bottom=””]Negocierea directă

Negocierea directă poate fi aplicată doar după ce, la prima licitaţie există mai puţin 3 oferte valabile şi această situaţie persistă şi cu ocazia organizării celei de-a 3-a  licitaţie.

Procedura în cazul negocierii directe este asemănătoare cu cea de la licitaţie, cu diferenţa că termenele de furnizare a informaţiilor sunt scurtate la două zile.

[boc_icon size=”normal” icon_position=”left” icon_color=”#ec1758″ has_icon_bg=”” icon_bg=”#ffffff” icon_bg_border=”#ec1758″ border_radius=”100%” icon=”icon icon-info3″ margin_top=”” margin_bottom=””]Reguli privind oferta

Oferta trebuie întocmită de cei care doresc să participe la atribuirea bunului în concesiune, în conformitate cu documentaţia de atribuire şi acesta are capacitatea de a îl „lega” pe cel care o depune de cele la care se obligă astfel.

[boc_icon size=”normal” icon_position=”left” icon_color=”#ec1758″ has_icon_bg=”” icon_bg=”#ffffff” icon_bg_border=”#ec1758″ border_radius=”100%” icon=”icon icon-info3″ margin_top=”” margin_bottom=””]Atribuire

Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redevenţei.Concedentul poate ţine seama şi de alte criterii precum:

 1. a) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor;
 2. b) protecţia mediului înconjurător;
 3. c) condiţii specifice impuse de natura bunului concesionat.

Concedentul are obligaţia de încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare.

[boc_icon size=”normal” icon_position=”left” icon_color=”#ec1758″ has_icon_bg=”” icon_bg=”#ffffff” icon_bg_border=”#ec1758″ border_radius=”100%” icon=”icon icon-info3″ margin_top=”” margin_bottom=””]Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune

Procedura de concesiune poate fi anulată numai în cazurile în care, după publicarea anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, precum şi dacă se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului.

În orice caz, va fi un motiv de anulare a procedurii, dacă, pe parcursul procedurii, au fost încălcate principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune şi concedentul nu are alt mijloc de a îndrepta neregularitatea.

 

Conflictul de interese

Persoana care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să defavorizeze concurenţa. Pe de altă parte, persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 1. a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;
 2. b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, persoane juridice;
 3. c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris ai unuia dintre ofertanţi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi;
 4. d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

[boc_icon size=”normal” icon_position=”left” icon_color=”#ec1758″ has_icon_bg=”” icon_bg=”#ffffff” icon_bg_border=”#ec1758″ border_radius=”100%” icon=”icon icon-info3″ margin_top=”” margin_bottom=””]Încheierea contractului de concesiune

Neîncheierea contractului de concesiune într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 42 poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă. De asemenea, refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune poate atrage după sine plata daunelor-interese.

[boc_icon size=”normal” icon_position=”left” icon_color=”#ec1758″ has_icon_bg=”” icon_bg=”#ffffff” icon_bg_border=”#ec1758″ border_radius=”100%” icon=”icon icon-info3″ margin_top=”” margin_bottom=””]Contractul de concesiune are două părţi:

–    clauzele prevăzute în caietul de sarcini (parte reglementare);

–    clauzele convenite de părţile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini.

Contractul de concesiune trebuie să conţină interdicţia pentru concesionar de a subconcesiona, în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul concesiunii, cu excepţia cazurilor în care subconcesionarea este permisă, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

Când este permisă sub – concesionarea?

Bunurile proprietate publică pot fi subconcesionate atunci când concesionarul este o companie naţională, o societate naţională sau o societate comercială aflată în subordinea statului sau a unei unităţi adminstrativ – teritoriale.

Contractul de concesiune va face diferenţa între bunuri după cum acestea se vor întoarce astfel cum au fost date spre concesiune, către concedent, pe de-o parte şi, pe de altă parte, bunurile care, la sfârşitul perioadei contractuale, vor reveni concesionarului în proprietate.

Partea reglementară a contractului va putea fi modificată de către concedent după notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz. În atare situaţie, concedentul este îndreptăţit la o justă despăgubire, dacă dovedeşte existenţa unui prejudiciu.

Concesionarul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună, cu titlu de garanţie, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de exploatare. Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, penalităţile şi alte sume datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune. Concesionarul poate constitui drept garanţie şi titluri de credit, asupra cărora se va institui garanţie reală mobiliară, cu acordul concedentului.

 

Încetarea contractului de concesiune

Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situaţii:

 1. a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;
 2. b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;
 3. c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
 4. d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;
 5. e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri.

Odată cu încetarea contractului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat.

47 comments

 • CHIRCIU IRINA

  July 19, 2018 at 12:59 pm

  Buna ziua! Care este procedura de concesionare a unui conac pe care as dori sa il folosesc in scop turistic? Mentionez ca nu am identificat inca imobilul. Multumesc

  • Grecu si Asociații

   July 19, 2018 at 4:57 pm

   Buna ziua!

   In primul rand, trebuie sa va asigurati ca bunul poate face obiectul concesiunii si ca este in proprietatea publica a statului sau a unei unitati administrativ teritoriale.

   Procedura este cea descrisa in articol, cu toti pasii indicati de legislatia in materie.

   Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne scrieti pe adresa de e-mail office@greculawyers.ro.

   Multumim! O zi placuta!
   Grecu si Asociatii

 • Cristian

  September 1, 2018 at 9:12 pm

  Buna ziua,
  Primaria a concesionat un spatiu medical unei firme pt desfasurarea de activitate medicala. La solicitare, raspunde pozitiv cererii ca firma sa dea in comodat spatiul medical unei terte firme pentru a desfasura activitate medicala, lucru care se si intampla.

  Este legala aceasta schema?

  Legea in virtutea careia Primaria concesioneaza e o lege speciala HG 884/2004 dar care se supune regimului concesiunilor 54/2006.

  Am citit ca legea concesiunii are un puternic caracter intuitu personae…iar subconcesionarea interzice de fapt orice forma de contract prin care se instraineaza in fapt riscul si raspunderea folosirii bunului. Acordul Primariei, o simpla notificare, nu poate in opinia personala, incalca legea si contractul de concesiune ce nu contine nici o posibilitate ca pe viitor concesionarul sa poata instraina bunul, si cadrul in care s-ar putea face.

  Mai mult, ambele firme au ca si furnizori, contracte cu Casa de asigurari, care le interzice existenta de intelegeri sau contracte de orice fel, intre ele ca furnizori, prin care sa aibe castiguri de orice natura in legatura cu contractele semnate cu CNAS. Practic concesionara plateste redeventa Primariei, in timp ce comodatara foloseste spatiul gratis.

  • Grecu si Asociații

   September 11, 2018 at 12:01 pm

   Buna ziua!

   Situatia la care faceti referire pare a fi una foarte complexa, astfel ca, pentru formularea unui raspuns corect din punct de vedere juridic, este nevoie de o studiere amanuntita a cauzei si a documentelor care stau la baza raporturilor juridice.

   Cu toate acestea, mentionam ca eventuala cedare gratuita a folosintei (comodat) nu este o operatiune similara celei de subconcesionare.

   Pentru referiri amanuntite la speta de fata, va rugam sa ne contactati la adresa de email: office@greculawyers.ro.

   O zi placuta!
   Grecu si Asociatii

 • Simona

  February 22, 2019 at 3:20 pm

  Buna ! Pt concesionarea unei suprafețe de teren dintre un lot mai mare care aparține Primărie ,dezmembrarea este obligatorie să fie făcută de Primărie ? Va mulțumesc!

  • Grecu si Asociații

   February 22, 2019 at 5:21 pm

   Buna ziua,

   Actul de concesiune se poate incheia doar cu privire la o suprafara de teren determinata si cadastral. Daca lotul nu este impartit propriu-zis, nu se poate determina concret suprafata de teren, astfel ca ati putea intampina probleme de granituire.

   Operatiunea de dezlipire presupune intocmirea documentatiei cadastrale de catre un expert cadastrist pentru fiecare din imobilele care rezulta in urma dezlipirii (latura tehnica) si incheierea unui act de dezmembrare la notarul public (latura juridica).

   O zi frumoasa,
   Grecu si Asociatii

 • Lăcrămioara

  March 25, 2019 at 10:24 am

  Buna ziua. Sunt Lacramioara din Techirghiol.Am concesionat un teren de la primariein luna iunie 2018. Contractul de concesionare si punerea in posesie sa semnat in iulie insa primaria a tot amanatea punerea efectiva in posesie pana pe 27 feb 2019. I-am contactat de mai multe ori telefonic solicitandu-le sa mi se arate locul dar sub pretextul ca e greu sa adune si celelalte persoane care concesionase alte terenuri alăturate cu al meu pentru a chema cadastristul a tegiversat punerra efectiva in posesie.Este legal sa ma pina sa platesc taxe si impozite pentru amul 2018 cand eu efe tiv nu am avut acces la terenul respectiv?

  • Grecu si Asociații

   April 5, 2019 at 6:58 am

   Buna ziua,

   Redeventele si taxele aferente concesiunii se achita odata cu incheierea contractului, sau de la momentul in care acesta produce efecte daca se specifica o alta data in contract. In ceea ce priveste punerea in posesie, va recomandam o cerere scrisa prin care sa solicitati explicatii legate de motivul pentru care nu se realizeaza acest lucru pentru a va putea prevala de raspunsul scris in cazul in care veti dori sa depuneti o actiune in reziliere impotriva lor ulterior.

   O zi frumoasa,
   Grecu si Asociatii

 • Ion Cristina

  March 26, 2019 at 3:24 pm

  Pentru un teren concesionat in vederea constructiei de locuinta se poate plati: concesiune, taxa pe teren si taxa chirie teren?

  • Grecu si Asociații

   April 5, 2019 at 6:56 am

   Buna ziua,

   Pentru un teren concesionat se plateste o redeventa care se face venit la bugetul de stat, sau bugetul local, dupa caz.

   In mod legal nu ar trebui percepute alte costuri suplimentare, doar daca este cazul de o subconcesiune, situatie in care se poate plati redeventa pe concesiune si redeventa pe subconcesiune.

   O zi frumoasa,
   Grecu si Asociatii

 • Ana

  March 27, 2019 at 12:49 pm

  Buna ziua! Dupa expirarea termenului contractului de concesiune, respectivul bun poate fi cumparat? (spre exemplu, daca vorbim de un lot de teren intravilan). Totodata, daca poate fi cumparat, dar in perioada contractului a fost construit un imobil, pretul de vanzare cum va fi stabilit? Va tine cont doar de bunul concesionat (lotul de teren) sau va fi evaluat luand in considerare si imobilul, cotat la valuarea curenta de piata? Va multumesc!

  • Grecu si Asociații

   April 5, 2019 at 6:55 am

   Buna ziua,

   Da, dupa expirarea perioadei de concesiune bunul poate fi cumparat, cel care a avut bunul in concesiune avand si un drept de preemptiune fata de terti cumparatori.

   De regula p terenurile pe care se construiesc imobile, la expirarea contractului de concesiune, dezvoltatorul imobiliar isi exercita dreptul de preemptiune si cumpara si terenul pentru a vinde mai departe proprietarilor de locuinte care pana la momentul finalizarii contractului de concesiune au doar drept de superficie asupra cotei parti de teren de sub imobil.

   O zi frumoasa,
   Grecu si Asociatii

 • Dan Luca

  March 29, 2019 at 6:03 am

  Ce se intampla atunci cind concesionarul, datorita unei boli ,nu -si mai poate exercita activitatea concesionata.

  • Grecu si Asociații

   April 5, 2019 at 6:54 am

   Buna ziua,

   Recomandam notificarea entitatii concesionare si incercarea de incetare a contractului pentru motive exceptionale, cu acordul partilor, sau un acord pentru a permite o subinchiriere.
   Este foarte important de observat contractul si prevederile acestuia. Dupa studiul contractului in concret, va putem ajuta cu mai multe informatii.

   O zi frumoasa,
   Grecu si Asociatii

 • Nitu Cristian

  April 4, 2019 at 4:53 am

  Buna ziua, in cazul unui contract de concesiune pot fi doi sau mai multi multi concesionari care sa lucreze impreuna pentru buna desfasurare a contractului ? Ex: un conceionar initial nu mai dispune de capital suficient pentru ducerea la indeplinire a contractului si cere accceptul concendentului ca sa se asocieze cu inca o persoana ( fizica sau juridica ) care sa vina cu capital si care sa isi asume drepturile si obligatiile ce decurg din contract.
  Multumesc

  • Grecu si Asociații

   April 5, 2019 at 12:06 pm

   Buna ziua,

   Din punct de vedere al contractului de concesiune nu este nicio problema, de vreme ce partile contractului raman neschimbate. In ceea ce priveste business-ul desfasurat in baza contractului de concesiune, desigur ca terta parte care intra in sprijinului unuia dintre concesionari, nefiind parte in contract, nu va beneficia de un drept de preemptiune la finalul contractului, cand se va pune problema vanzarii.

   O zi frumoasa,
   Grecu si Asociatii

 • Ion Cristina

  April 5, 2019 at 11:16 am

  Am platit la primarie pt. un teren concesionat ( pe care am construit o casă) impozit cladire, concesiune, taxă pe teren și taxă chirie teren. Cand am intrebat de ce am taxă chirie teren , pt. ca este doar concesionat, nu si inchiriat, mi s-a spus ca taxa pe teren a devenit taxa pe chirie teren, conform noului cod fiscal. Dvs. vi se pare corect?

 • Oana dumitru

  April 13, 2019 at 8:15 am

  Buna ziua , am o alee de 10 mp in fata unui spatiu comercial in Slatina , pe care plătesc un impozit anual de 3200 Ron anual dar nu am contract de concesiune, comodat nimic , este impus de primărie din oficiu . Întrebarea este pot sa concesionez aceasta alee , la cine mă adresez și ce criterii de plata au ? Este mult că preț la concesionare acești 10 mp?
  Mulțumesc

  • Grecu si Asociații

   April 19, 2019 at 10:37 am

   Buna ziua,

   Folosinta aleii ar fi trebuit in mod normal sa se realizeze in baza unui contract, indiferent de natura lui. In lipsa unui contract, cel putin teoretic, nu datorati nicio suma fata de administratia locala, dar intr-adevar ati folosi in mod nelegal si abuziv acea suprafata. Din punct de vedere al pretului, sunt multi factori care intervin in stabilirea acestuia, de la pretul zonei si pana la pretul minim stabilit de Camera notarilor publici, sau pretul minim de inchirere stabilit prin Hotarare de consiliu local. Este dificil de determinat daca este un pret rezonabil, avand in vedere ca standardele avute in vedere difera de la caz la caz. In mod legal, aceste tipuri de terenuri se atribuie in urma unei licitatii publice, stabilite in baza unei Hotarari de consiliu local, iar actul de atribuire reprezinta contractul dumneavoastra. Va recomandam sa inaintati o adresa catre Primarie pentru clarificarea situatiei juridice in care va aflati.

   O zi frumoasa!
   Grecu si Asociatii

 • Voichescu Andreea

  April 19, 2019 at 6:48 am

  Bună ziua.
  Am un teren luat în concesiune de l primărie pe care am construit casa.
  S-a impus suma de 1.900 pe an de plata, iar vecinii mei care au luat în concesiune acum 2 ani au 800 de plata.Si nici nu creste.
  Este normal aceasta diferența?
  Este legal?
  Mulțumesc!

  • Grecu si Asociații

   April 19, 2019 at 10:35 am

   Buna ziua,

   Valoarea unei redevente poate sa difere in functie de mai multi factori, cum ar fi modalitatea de dobandire, daca este prin licitatie publica sau prin negociere directa, valoarea minima de baza, sau alte aspecte particulare. Asadar exista posibilitatea ca in ani diferiti, in functie de contractul pe care il incheie doua persoane diferite sa aiba un pret al redeventei diferit.

   O zi placuta!
   Grecu si Asociatii

 • Cornel

  April 22, 2019 at 5:20 pm

  Buna ziua .Va rog sa-mi spuneti daca se poate concesiona un spațiu aparținând consiliului local (spațiu în care a funcționat o centrala).Mentionez ca acest spațiu il am închiriat din 2008 si am incercat sa fac o cerere de concesionare ,raspunsul fiind nu pentru ca nu pentru ca nu ar fi legal.Multumesc

  • Grecu si Asociații

   May 13, 2019 at 7:31 am

   Buna ziua,

   In functie de fiecare unitate administrativ teritoriala si disponibilitatea imobilelor pe care le au spre concesiune se stabileste de la caz la caz posibilitatea de concesiune. Este foarte important motivul de nelegalitate invocat pentru ca poate tine de alt aspect privind eventuale autorizatii sau regimul special al spatiului intrucat a vizat o centrala.
   Va recomandam sa formulati o adresa scrisa si in urma raspunsului motivat sa ne contactati pentru interpretarea acestuia.

   Multumim!
   Grecu si Asociatii

 • Raduta Alina

  April 24, 2019 at 1:57 pm

  Buna ziua …Pot vinde o locuinta ..mai exact un apartament la bloc caruia i am facut o extindere de 30mp ..pe teren concesuinat la primarie ? Ar acorda banka un astfel de credit

  • Grecu si Asociații

   May 13, 2019 at 7:30 am

   Buna ziua,

   Se poate vinde apartamentul cu extinderea respectiva doar daca faceti dovada autorizatiei de construire a celor 30 mp suplimentari. Faptul ca terenul este concesionat nu reprezinta o problema deoarece se poate transfera concesiunea noului proprietar al imobilului.

   Multumim!
   Grecu si Asociatii

 • Taranu Petru

  April 29, 2019 at 6:29 pm

  Buna seara exista un nr . de metrii patrati pt a se aproba concesinarea unui teren ??Pt ca mie nu mi se aproba pe motiv ca sunt prea putini metri patrati

  • Grecu si Asociații

   May 13, 2019 at 7:30 am

   Buna ziua,

   Nu exista o limitare la numarul minim de metri patrati in legislatia specifica. Se poate lua totusi in analiza costul concesiunii care poate fi adaptat in functie de valoarea minima si alti factori de piata.

   Multumim!
   Grecu si Asociatii

 • Maria Macarie

  April 30, 2019 at 2:28 pm

  buna ziua

  am cumparat un spatiu comercial pe lg.550 si conf. contract terenul de sub cladire se concesioneaza. acum platesc impozit atat pe cladire cat si pe teren.
  Dupa concesionare , am dreptul sa inchiriez spatiul _. Avem obligatiea sa concesionam sau putem functiona asa ,
  Cu multumiri

  • Grecu si Asociații

   May 13, 2019 at 7:29 am

   Buna ziua,

   Obligatia dumneavoastra fata de chirias este sa il informati cu privire la faptul ca terenul de sub cladire este concesionat si nu proprietate, pana la cumpararea acestuia la finalul duratei de concesiune. Nu exista nicio interdictie de a inchiria precum nici sa transmiteti concesiunea, ci doar de informare.

   Multumim!
   Grecu si Asociatii

 • Cristina

  May 8, 2019 at 6:31 am

  Buna ziua , am un teren concesionat prin licitație cu o suma destul de mare. Inițial ni s-a spus ca după intabularea construcției avem dreptul la cumpărare și va fi o comise de evaluare a terenului . Prin localitate se aude de la unii ce lucrează in primărie ca nu putem cumpara terenul cu o suma mai mică de cea licitata … deși eu am întrebat de 3 ori înainte sa semnez contractul și mi s-a zis clar ca nu are nici o treaba concesiunea cu cumpărarea …. nu știu ce sa mai cred stau într-un stres continuu pana ajung sa cumpăr fiindca mi frica sa nu am vreo surpriza …și cum o dovedesc ca doamna de la achiziții mi-a spus ca evaluarea nu are treaba cu licitația …. mulțumesc de răspuns

  • Grecu si Asociații

   May 13, 2019 at 7:27 am

   Buna ziua,

   Din pacate, in lipsa unei conventii scrise, pretul va fi stabilit tot de catre unitatea administrativ teritoriala, in functie de pretul pietei precum si alti indicatori. Afirmatiile verbale ale doamnei nu constituie o promisiune de vanzare sau un antecontract si primaria nu este tinuta de acestea. Pretul poate fluctua si se va stabili la data vanzarii.

   Multumim,
   Grecu si Asociatii

 • Rmus

  May 8, 2019 at 6:42 pm

  Buna seara,
  Daca concesionarul nu a fost pus in posesie si nu a fost semnat proces verbal de punere in posesie, concedentul poate cere plata redeventei?
  Multumesc!

  • Grecu si Asociații

   May 13, 2019 at 11:51 am

   Buna ziua!

   Intelegem din mesajul dumneavoastra faptul ca, desi a fost incheiat un contract de concesiune, bunul care a facut obiectul acestuia nu a parvenit in mod real niciodata concesionarului.
   Practic, respectivul contract nu a produs efecte din perspectiva transmiterii folosintei bunului, motiv pentru care nu poate produce efecte nici din perspectiva platii redeventei.

   Totusi, in aceasta situatie trebuie avut in vedere daca nu cumva nepunerea in posesie nu a fost efectuata din cauza lipsei de diligenta a concesionarului, caz in care exista posibilitatea pentru concesionar de a putea fi obligat la plata redeventei.

   Multumim!
   Echipa Grecu si Asociatii

 • farcas bogdan

  May 10, 2019 at 6:52 am

  buna ziua , am cumparat un imobil (cabana la munte) cu contract de vanzare cumparare intocmit la notar dar acest imobil se afla pe un teren concesionat de la primarie , se poate trece concesiune de pe numele vechhiului concesionar pe numele meu si daca da cum trebuie sa procedez. va multumesc

  • Grecu si Asociații

   May 13, 2019 at 11:51 am

   Buna ziua!

   Legislatia nu prevede o interzicere a schimbarii concesionarului, insa aceasta posibilitate nici nu este prevazuta expres.
   Cea mai buna decizie va putea fi luata doar cunoscand clauzele contractului de vanzare, pe de-o parte, dar si pe cele ale contractului de concesiune incheiat de fostul proprietar.
   Ca prim pas, va sfatuim sa luat legatura cu reprezentantii Primariei si sa le explicati situatia, solicitandu-le dumnealor sa va ofere solutia.
   Pentru un raspuns detaliat, bazat pe documente, va rugam sa ne scrieti la office@greculawyers.ro.

   Multumim!
   Grecu si Asociatii

 • Alzaid Claudia

  May 14, 2019 at 9:16 am

  Buna ziua! La 10 m de ferma de oii pe care o dețin in nr de 500 de bucății sau construit de către primărie 2 blocuri ANL care sunt gata și urmează sa fie puse in posesia beneficiarilor .De 2 anii lupt sa ajung la o înțelegere cu primăria pentru a ne reloca deoarece eu vreau sa previn ceea ce va urma (plingeti de către locatarii din cauza mirosului ,gălăgiei). Primăria a spus că nu ne poate ajuta pentru ca șansele noastre la concesionare sau licitație sunt foarte mici datorită procedurii (Menționez ca exista un teren al primăriei de 8000 mp cu ieșire la pășune la 1500 m fata de ultima locuința și unde am putea sa ne desfășuram activitatea in continuare).Va rog să-mi Spune-ți dacă exista o alta cale prin care sa beneficiam si sa ne putem muta cu exploatația de animale . Va multumesc!

  • Grecu si Asociații

   May 14, 2019 at 11:25 am

   Buna ziua!

   Asa cum aratam si in cadrul articolului, procedura privind concesionarea poate incepe, fie ia initiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri insusite de acesta.
   Atat timp cat Primaria nu initiaza procedura de concesionare, atunci singura posibilitate pe care o aveti este aceea de a lansa o propunere.

   Propunerea trebuie sa respecte prevederile art. 9 alin. 2 din OUG nr. 54/2006, respectiv sa fie fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social şi de mediu.

   Sigur, mai departe urmeaza ca Primaria sa decida daca accepta sau nu propunerea, caz in care, in eventualitatea unui refuz, ar urma sa se analizeze daca acesta este sau nu abuziv.

   Pentru mai multe detalii legate de formularea propunerii, va rugam sa ne scrieti pe adresa office@greculawyers.ro.

   Multumim!
   Echipa Grecu si Asociatii

 • Iancu cornelia

  May 19, 2019 at 1:06 pm

  Bună ziua. Dețin un contract de concesiune a unui teren public pe câte am construit o clădire
  Acest contract expira în 2023.se poate prelungi contractul? Mulțumesc

  • Grecu si Asociații

   June 10, 2019 at 6:48 am

   Buna ziua!

   Contractul se poate prelungi pe o perioada egala cu jumatate din durata lui initiala (Art. 7 alin. (3) din OUG nr. 54/2006).
   De avut in vedere ca pentru prelungire este necesar acordul ambelor parti din contract.

   Multumim!
   Echipa Grecu si Asociatii

 • Vlad

  May 25, 2019 at 2:13 pm

  Bună ziua,
  am observat că răspundeți la fiecare întrebare în parte, așadar îmi fac curajul să vă întreb și eu ceva legat de acest subiect.
  Am undeva în aproprierea locuinței de vacanță două-trei iazuri de pe vremea comunismului, acum secate și cultivate de țărani abuziv cu lucernă și porumb.
  În condițiile în care le voi putea concesiona, exista o reglementare care să mă oblige ca într-o anumită perioadă să construiesc/să am activitate pe acele terenuri?
  Mulțumesc!

  • Grecu si Asociații

   June 10, 2019 at 6:46 am

   Buna ziua!

   Concesiunea reprezinta contractul prin care una din parti, numita concendent, transmite pe o perioada determinata celeilalte parti, numita concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente.
   Astfel, in functie de destinatia concreta a bunului, este foarte posibil ca, odata cu luarea in concesiune a bunului, sa preluati si obligatia de exploatare corespunzatoare destinatiei bunului.
   Pentru informatii mai aplecate pe subiect, va rugam sa ne scrieti la office@greculawyers.ro

   Multumim!
   Echipa Grecu si Asociatii

 • Covrig i

  May 27, 2019 at 6:39 am

  Buna ziua. am avut un teren inchiriat de la primarie, pe care am construit ,legal, nefolosind terenul a fost ocupat de cineva. am actionat in judecata, am cistigat si am fost pus in posesie de executor. Problema este ca intre timp a expirat contractul iar primaria refuza incheierea unui contract nou sau un contract de concesiune pe toata suprafata. La cererea mea de a concesiona terenul primaria a raspuns dupa, noua luni, ca imi poate inchiria doar terenul de sub cladire restul va fi scos la licitatie. nu sunt deacord, as putea pierde licitatia iar cladirea fara teren nu are valoare. Ce sfat imi puteti da? Multumesc!

  • Grecu si Asociații

   June 10, 2019 at 6:46 am

   Buna ziua!

   Din cele mentionate de dumneavoastra, trebuie analizat, in functie de circumstantele de fapt, in ce masura refuzul Primariei este unul abuziv, pentru a observa daca poate fi atacat in fata instantei de contencios administrativ.
   Va rugam sa ne scrieti pentru informatii detaliate la office@greculawyers.ro

   Multumim!
   Echipa Grecu si Asociatii

 • petrea constantin

  May 28, 2019 at 5:25 am

  buna ziua,primaria poate modifica pretul concesiunii unui teren pentru locuinta inainte de expirarea contractului de concesiune unde a fost stabilita plata in 25 de ani?

  • Grecu si Asociații

   June 10, 2019 at 6:45 am

   Buna ziua!

   Avand in vedere ca redeventa pentru concesiune face parte din partea reglementara a contractului, raspunsul este unul afirmativ. Totusi, trebuie avute in vedere prevederile art. 54 alin. 2 lit. a) din OUG nr. 54/2006:
   “Art. 54 Concesionarul nu va fi obligat sa suporte cresterea sarcinilor legate de executia obligatiilor sale, in cazul in care aceasta crestere rezulta in urma:
   a)unei masuri dispuse de o autoritate publica;”
   Pentru un raspuns complet, ar fi nevoie sa discutam in mod concret pe contract si pe modificarea care a avut loc.
   Va rugam sa ne scrieti pentru informatii detaliate la office@greculawyers.ro

   Multumim!
   Echipa Grecu si Asociatii

 • Stefan

  May 30, 2019 at 6:12 am

  Buna ziua!
  O vecina mai batrana are un loc de casa luat prin concesiune. Femeia a spus ca doreste sa mi-l dea mie dar nu stie care ar fi procedura si nu stie daca se poate.
  Exista vre-o posibilitate ca eu sa intru in posesia acelui loc prin concesiune sau prin cumparare?
  Daca da, cum ar trebui sa procedez?

  • Grecu si Asociații

   June 10, 2019 at 6:44 am

   Buna ziua!
   In actele normative in vigoare nu este prevazuta o interzicere a schimbarii concesionarului, insa aceasta posibilitate nici nu este prevazuta expres.
   Vecina dumneavoastra va trebui sa renunte la dreptul de concesiune pe care il detine, ori sa vi-l transfere, insa trebuie sa aveti in vedere cele mentionate mai sus, respectiv ca legea nu prevede o procedura in acest sens, dar nici nu interzice.
   Inainte de a lua insa orice decizie, va trebui sa studiati clauzele contractului de concesiune incheiat de vecina dumneavoastra.
   Ca prim pas, va sfatuim sa luat legatura cu reprezentantii Primariei si sa le explicati situatia, solicitandu-le dumnealor sa va ofere solutia.

   Pentru un raspuns detaliat, bazat pe documente, va rugam sa ne scrieti la office@greculawyers.ro.

   Multumim!
   Echipa Grecu si Asociatii

Comments are closed.

error: Conținut protejat!!