Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Salariatul poate fi asistat de către avocat în timpul cercetării disciplinare

Legea 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 26 Iunie 2014

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic

Alineatul (4) al articolului 251 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.”

Prin intermediul acestui articol de lege, i se oferă posibilitatea salariatului cercetat disciplinar să apeleze la serviciile unui avocat cu experienţă în Dreptul Muncii. Avantajul asistării de către avocat al salariatului este de necontestat întrucât sunt dese cazurile în care salariatul, în faţa unei presiuni exercitate de către angajator semna documente care puteau să îi restrângă drepturile sau să îi minimizeze interesele pe care le avea salariatul.

Pană la modificarea Codului Muncii, unii angajatori acceptau ca salariatul să fie asistat de catre avocat, în timp ce alţii refuzau acest drept. De asemenea, practica judiciară nu a fost constantă, existând sentinţe în care instanţa constată încălcarea dreptului la apărare în cazul în care un angajator refuză ca salariatului să i se permită asistenţa avocatului şi altele în care instanţa a constatat ca fiind lege specială, nu se poate reţine încălcarea vreunui drept atât timp cât acesta nu a fost menţionat expres.

Prezenţa avocatului poate aplana conflictul, astfel încât să poată fi ocolite situaţiile care generează un process în instanţă unde totul este public.

Articolul 248 din Codul Muncii limitează sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară. Este important faptul că sunt interzise amenzile disciplinare.

Angajatorul poate aplica una din următoarele sancţiuni:

  • avertismentul scris;
  •  retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depaşi 60 de zile;
  •  reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
  •  reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
  •  desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.

Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio masură, cu excepţia avertismentului, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne GrecuLawyers – contact

Av. Elena Grecu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *