Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleAv. Mihuț RaduOctober 26, 20200

GRECU & ASOCIAȚII – AGENȚI ÎMPUTERNICIȚI UNBR – RNPM

Recent, a fost adoptată Legea 197/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (”Legea nr. 196/2020”) și publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 822/08.09.2020. Legea a intrat în vigoare în data de 11.09.2020.

Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea 197/2018, este un sistem naţional electronic de interes public, structurat pe persoane şi bunuri, de evidenţă a priorităţii în caz de executare silită, de publicitate a actelor şi operaţiunilor juridice prevăzute de lege.

Obtinerea unui aviz de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară se face în urma unui proceduri simple.

Astfel, este necesară completarea unui formular tip, pus la dispozitie de către agentul ce va efectua înscrierea. Acest formular se va completa în două exemplare și semnat în original. Legea permite semnarea sa și electronic.

Formularul poate fi prezentat agentului RNPM atât personal, cât și prin reprezentant legal sau convențional. Dovada calitații de reprezentant se face, după caz, prin certificat constatator emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, procură autentică, împuternicire avocaţială, împuternicire de reprezentare juridică, delegaţie sau încheiere emisă de către judecătorul sindic, conformă cu originalul.

După furnizarea acestor documente, agentul împuternicit poate efectua înscrierea în Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare.

Deși majoritatea operatiunilor au ca obiect înscrierea în Registrul National al Publiciății mobiliare a ipotecilor mobiliare și a operațiunilor asimilate acestora, se pot înscrie și alte drepturi prevăzute de lege.

Astfel, Registrul Național al Publicității Mobiliare asigură si publicitatea operațiunilor și faptelor juridice, precum contracte de garanție, locațiune, consignație, vânzare-cumpărare, obligații agricole, sechestre asigurătorii, înscrieri în legatură cu o operațiuni privind finanțele publice, înscrieri în legatură cu diferite tipuri de bunuri (autovehicule, utilaje agricole, altele decât autovehicule), creanțe, conturi bancare, acțiuni/părți sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare, polițe de asigurare, universalități (stocuri, fond de comerț sau alte asemenea universalitati), echipamente/instalații/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi, păduri care urmează a fi tăiate, minerale care urmeaza a fi extrase, recolte, în general, dar și recolte ce urmează a fi culese, efective de animale.

Un lucru mai puțin cunoscut este că prin intermediul AEGRM se poate realiza publicitatea clauzelor de insesizabilitate, inalienabilitate, rezervă a proprietății, declarației de rezoluțiune sau reziliere, a cesiunii de creanță, dar și alte fapte sau acte juridice supuse publicității conform legii.

Înscrierea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară prezintă următoarele avantaje pentru cel în favoarea căruia se realizează înscrierea:

  • poate fi demarată executarea silită a titlului executoriu;
  • contractul înscris devine garanție reală mobiliară;
  • se consolidează avantajul prioritații în fața altor creditori prin protecția titlului inscris față de orice alt terț ce nu are înscris un aviz anterior;
  • exista posibilitatea de verificare a oricarui tip de informatii privitor la avizele de garantie deja existente.

Altfel spus, înscrierea în Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare asigură două funcții importante: funcția de asigurare a prioritatii și funcția de avertizare.

Prin înscrierea operată, creditorul ipotecar beneficiază de dreptul de a-și putea recupera creanța prin executarea bunului ipotecat de către debitor, înaintea creditorilor ipotecari ale căror drepturi asupra bunului ipotecat au rang de prioritate inferior.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *