Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Actul constitutiv al societății cu răspundere limitată

Actul constitutiv reprezintă o manifestare de voinţă exprimată în formă scrisă a unor persoane fizice sau juridice de a constitui o societate comercială. Indiferent de forma juridică, societatea comercială ia naştere prin încheierea actului constitutiv de către asociaţi.

Societatea cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate şi statut. Există posibilitatea de a se constitui şi prin actul de voinţă al unei singure persoane, în acest caz  întocmindu-se numai statutul.

Potrivit legii, contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic denumit act constitutiv. Când se încheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. Conform Legii 31/1990, denumirea de act constitutiv desemnează atât înscrisul unic, cât şi contractul de societate sau statutul societății.

Astfel, actul constitutiv al unei societăți cu  răspundere limitată trebuie să cuprindă:

  1. Datele de identificare a asociaţilor. Pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal şi, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia iar pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naţionalitatea, numărul de înregistrare în registrul comerţului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naţionale aplicabile.
  2. Forma, denumirea şi sediul social.
  3. Obiectul de activitate al societăţii, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale. O societate poate avea un singur obiect de activitate, căruia îi corespunde un singur cod CAEN, care este declarat, obligatoriu, la constituire, fiind prevăzut în actul constitutiv sau statut şi înscris în certificatul de înregistrare. În ceea ce priveşte numărul de obiecte secundare de activitate, legislaţia nu prevede vreo limitare în acest sens.
  4. Capitalul social, cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării ( se vor preciza numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său). Capitalul social al unui SRL nu poate fi mai mic de 200 de lei şi se divide în părţi sociale egale, care, la rândul lor, nu pot fi mai mici de 10 lei.
  5. Asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat. În cazul în care sunt numiţi cenzori sau auditor financiari, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar.
  6. Partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi.
  7. Sediile secundare — sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, atunci când se înfiinţează odată cu societatea, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare;
  8.  Durata societăţii. Nefiind impusă o durată minimă sau maximă, se poate stipula în actul constitutiv că societatea a fost înființată pentru o perioadă nedeterminată.
  9. Modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii

Important de precizat este faptul că actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, cu obligația de a fi semnat de către toţi asociaţii. Forma autentică este obligatorie doar atunci când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil. O altă precizare importantă ar fi aceea că oricare dintre elementele actului constitutiv pot fi modificate pe parcursul funcționării societății, acest lucru neconducând la crearea unei persoane juridice noi, societatea va subzista în continuare, având elementele actului constitutiv modificate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!