Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Amânarea plății ratelor către instituțiile de credit în contextul COVID 19

Prin Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele date de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicata in Monitorul Oficial din data de 30 martie, se stabilește posibilitatea debitorilor de a solicita creditorilor lor amânarea plății ratelor cu pana la 9 luni de zile, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Deși textul ordonanței nu este foarte clar, prin norma de aplicare din 2 aprilie se lămuresc mai multe aspecte legate de categoriile de debitori care pot beneficia de amânarea ratelor, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aceștia și ce se întamplă cu dobânda datorată, corespunzătoare perioadei de suspendare.

Un aspect foarte important este acela că instituțiile financiare indiferent de natura lor, pot acorda aceste facilități însă nu au această obligație față de debitorii lor, indiferent dacă aceștia din urmă îndeplinesc sau nu condițiile de eligibilitate. Mai concret, dacă un creditor nu adoptă măsurle din această ordonanță prin regulamentul său de funcționare, nu are obligația de a răspunde niciunei cereri de amânare a plății ratelor.

Termenul limită de formulare a solicitării de suspendare este 14 mai 2020, potrivit celor 45 de zile stabilite de autorități. În termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării, instituția financiară comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor. Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depăşită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată iar pentru debitorii persoane fizice pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

Decizia de admitere a solicitării de suspendare produce efecte de la data comunicării de către debitor a cererii către creditor.

Care sunt categoriile de debitori cărora li se aplică?

 • Persoanele fizice
 • PFA – urile
 • Întreprinderile indivduale
 • Întreprinderile familiale
 • Profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale (avocați, notari, psihologi, medici, etc.)
 • Persoanele juridice

Condiții pentru persoane fizice:

 • Creditele să fi fost acordate până la data de 30 martie 2020
 • Data scadenței finale să fie ulterioară datei intrării în vigoare a Ordonanței 37/2020
 • Nu a fost declarată scadență anticipată până la 30 martie inclusiv
 • Nu înregistrează rate scadente restante la data de 16 martie 2020 sau au fost efectuate plățile restanțelor până la data solicitării suspendării obligației de plată a ratelor
 • Veniturile persoanei fizice sau ale familiei trebuie să fi fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID – 19
 • Se află în imposibilitatea de plată din cauza uneia sau mai multor cauze precum: concedierea sa ori a unui membru al familiei/reduerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia/intrarea debitorului sau a unui membru al familiei în șomaj tehnic/ plasarea debitorului în carantină instituționalizată/izolare la domiciliu/îmbolnăvirea cu COVID – 19

Ce trebuie să depună persoanele fizice pentru a beneficia de măsura suspendării?

 • O solicitare în format letric sau electronic la datele de contact precizate în contractul de credit sau pe cale orală prin telefon la numărul de telefon dedicat, anunțat de fiecare creditor pe pagina sa de internet – situație în care creditorul are obligația de înregistrare a convorbirii

Condiții pentru persoane juridice:

 • Întreruperea activității totale sau parțiale ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice pe perioada stării de urgență decretate

Sau

 • Diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020
 • Nu se află în insolvență la data solicitării rambursării creditului conform informațiilor publicate pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului
 • Acordul prealabil al codebitorului, garantului, fidejusorului pentru cazul în care trebuie extinsă suspendarea și asupra acestora

Ce trebuie să depună persoanele juridice pentru a beneficia de măsura suspendării?

 • Certificat de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri privind întreruperea totală sau parțială a activității – pe baza declarației pe propria răspunedere

sau

 • Certificat de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 – pe baza declarației pe propria răspunedere
 • O solicitare/cerere formulată de reprezentantului legal în format letric sau electronic la datele de contact precizate în contractul de credit sau pe cale orală prin telefon la numărul de telefon dedicat anunțat de fiecare creditor pe pagina sa de internet – situație în care creditorul are obligația de înregistrare a convorbirii

Condiții pentru PFA, PFI, Îi și profesii liberale:

–             Întreruperea activității totale sau parțiale ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice pe perioada stării de urgență decretate

–             Acordul prealabil al codebitorului, garantului, fidejusorului pentru cazul în care trebuie extinsă suspendarea și asupra acestora

 

Ce trebuie să depună PFA, PFI, Îi și profesiile liberale?

–             Solicitare în format letric sau electronic la datele de contact precizate în contractul de credit sau pe cale orală prin telefon la numărul de telefon dedicat anunțat de fiecare creditor pe pagina sa de internet – situație în care creditorul are obligația de înregistrare a convorbirii

Ce se intamplă cu dobânda datorata de debitori corespunzătoare sumelor a căror plată s-a suspendat?

Se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare, exceptie făcând dobânda pentru creditele ipotecare contractate de persoanele fizice a cărei plăți se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

IMPORTANT  Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie, sunt creanţe bugetare şi se recuperează de la debitori de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Titlul de creanţă se comunică debitorului, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei.

Dacă nu se poate aduce la îndeplinire comunicarea către debitor prin mijloacele descrise mai sus, se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul FNGC IMM şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele persoanei fizice și se menține cel puțin 60 de zile cu precizarea următoarelor elemente:

 1. a) numele şi prenumele persoanei fizice;
 2. b) domiciliul persoanei fizice;
 3. c) numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.

Termenul de plată voluntară este de 15 zile de la data comunciării prin oricare dintre formele menționate mai sus, iar în caz de neplată devine titlu executoriu.

Din modalitatea în care a fost formulată ordonanța este evidentă intenția autorităților de a veni în ajutorul persoanelor fizice (consumatorilor), deși nici cele juridice nu sunt exceptate din text, dar se focusează pe creditele ipotecare și de consum și mai puțin pe cele de investiții.

În perioadele anterioare, băncile au constituit amortizoare de capital potrivit reglementărilor europene și naționale pe care le pot utiliza temporar în baza permisiunii Băncii Naționale a României.

Modificarea contractelor de credit se produce prin efectul legii, fără încheierea unor acte adiționale speciale, creditorul notificând debitorului noile clauze contractuale în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Important de menționat este faptul că notificare înseamnă act unilateral, debitorul neavând astfel nici un drept de negociere sau solicitare de modificare a niciunei clauze din contract.

Efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 se extind de drept asupra oricăror codebitori, garanţi, inclusiv fideiusori, care au garantat obligaţia debitorului, precum şi a oricăror alte părţi ale contractului de credit astfel modificat, doar cu acordul prealabil al acestora.

Ordonanța a fost adoptată în contextul în care la data elaborării textului situația epidemiologică era răspândită în peste 150 tări și aproximativ 160,000 de persoane au fost infectate, astfel cum declara Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) în data de 11 martie.

La data publicării prezentului articol, numărul de persoane infectate publicat de O.M.S. este de  1,521,252 din care 92,798 de persoane decedate.

https://who.sprinklr.com/

 

Avocat Raluca Comanescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!