Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Fuziunea și divizarea societăților

Fuziunea reprezintă operațiunea care poate avea loc prin una dintre cele două modalități prezentate mai jos:

 • Fie una sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului lor unei alte societăți în schimbul repartizării către acționarii societății sau societăților absorbate de acțiuni la societatea absorbantă și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate;
 • Fie mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului lor unei societăți pe care o constituie, în schimbul repartizării către acționarii lor de acțiuni la societatea nou-constituită și, eventual, al unei plăți în numerar, de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.

Divizarea reprezintă, de asemenea, operațiunea care poate avea loc prin unul din următoarele moduri:

 • Fie o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăți totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate;
 • Fie o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai multor societăți nou-constituite, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile nou-constituite și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate;
 • De asemenea, divizarea poate avea loc și prin transferul simultan al patrimoniului societății divizate către una sau multe societăți existente și una sau mai multe societăți nou-constituite.

Este important de subliniat faptul că ambele, atât fuziunea, cât și divizarea pot avea loc și între societăți de forme diferite.

Chiar dacă societățile între care are loc fuziunea sau divizarea se află în lichidare, acestea pot avea loc atunci când este îndeplinită condiția conform căreia societățile respective nu au început încă distribuirea între asociați a activelor ce li s-ar cuveni în urma lichidării.

Fuziunea și divizarea se hotărăsc de fiecare societate în parte, în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societății.

Dacă prin fuziune/divizare se înființează o nouă societate, aceasta se constituie în condițiile prevăzute de Legea 31/1990 pentru forma de societate convenită.

Administratorii societăților care urmează a participa la fuziune sau la divizare vor întocmi un proiect de fuziune sau de divizare, printre care se menționează și următoarele elemente:

 1. Forma, denumirea și sediul social ale tuturor societăților implicate în fuziune sau divizare;
 2. Fundamentarea și condițiile fuziunii sau ale divizării;
 3. Condițiile alocării de acțiuni la societatea absorbantă sau la societățile beneficiare;
 4. Data de la care acțiunile sau părțile sociale prevăzute la punctul anterior dau deținătorilor dreptul de a participa la beneficii și orice condiții speciale care afectează acest drept;
 5. Rata de schimb a acțiunilor sau părților sociale și cuantumul eventualelor plăți în numerar;
 6. Cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
 7. Drepturile conferite de către societatea absorbantă sau beneficiară deținătorilor de acțiuni care conferă drepturi speciale și celor care dețin alte valori mobiliare în afară de acțiuni sau măsurile propuse în privința acestora;
 8. Data situațiilor financiare ale societăților participante, care au fost folosite pentru a se stabili condițiile fuziunii sau ale divizării;
 9. Data de la care tranzacțiile societății absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând societății absorbante sau uneia ori alteia dintre societățile beneficiare.

În cazul în care un element activ nu este repartizat în proiectul de divizare și dacă interpretarea proiectului nu permite luarea unei decizii privind repartizarea sa, elementul de activ în cauză sau contravaloarea acestuia se repartizează între toate societățile beneficiare, proporțional cu cota din activul net alocat societăților în cauză, în conformitate cu proiectul de divizare.

În schimb, în cazul în care un element pasiv nu este repartizat în proiectul de divizare și dacă interpretarea proiectului nu permite luarea unei decizii privind repartizarea sa, societățile beneficiare răspund solidar pentru elementul de pasiv în cauză.

Avocat Bianca Dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *