Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Leasingul operațional de programe pentru calculator – soluție pentru antreprenori

Dreptul de utilizare a programelor pentru calculator, soft-urilor, aplicațiilor web precum și altor creații intelectuale care se subscriu acestei categorii, ca drept patrimonial de autor, poate face obiectul operaţiunilor de leasing operațional. Condiția încheierii în mod valabil a unui astfel de contract este ca titularul dreptului de autor să autorizeze această operaţiune.

Contactul de leasing este acel contract prin care o parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părţi, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing fără a schimba natura leasingului ori de a înceta raporturile contractuale.

În acest caz locatorul/finanţatorul transmite către utilizator, pentru o perioadă determinată, dreptul de utilizare a unui program pentru calculator asupra căruia deţine un drept definitiv de utilizare. Astfel cum prevede însăși definiția contractului de leasing operațional, transmiterea se realizează la solicitarea utilizatorului, contra unei plăţi periodice și la sfârşitul perioadei de leasing locatarul/utilizatorul beneficiază de dreptul de a opta pentru utilizarea definitivă a programului pentru calculator.

Utilizatorul poate opta pentru dobândirea dreptului definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator și înainte de sfârşitul perioadei de leasing, situație permisă de dispozițiile legale, dacă părţile convin astfel şi dacă utilizatorul achită toate obligaţiile asumate prin contract.

Având în vedere faptul că autorul programului pentru calculator va transmite drepturile de utilizare cu titlu exclusiv, urmează ca la încheierea contractului de leasing operațional să se țină seama de inserarea în mod obligatoriu a clauzelor de cesiune exclusivă a drepturilor patrimoniale de autor, cu respectarea tuturor dispozițiilor Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

Contractele de leasing având ca obiect dreptul de utilizare a programelor pentru calculator constituie titlu executoriu, astfel cum prevăd dispozițiile art. 8[1] OG 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing – Republicată, dacă utilizatorul nu renunţă la dreptul de utilizare, nu procedează la dezinstalarea programului şi la ştergerea copiilor de siguranţă, precum şi, după caz, la restituirea suporturilor şi documentaţiei aferente programului pentru calculator, în următoarele situaţii:

„a) la sfârşitul perioadei de leasing, dacă utilizatorul nu a formulat opţiunea cumpărării bunului, respectiv opţiunea dobândirii dreptului definitiv de utilizare a programului pentru calculator sau a prelungirii contractului;

  1. b) în cazul rezilierii contractului din vina exclusivă a utilizatorului.”

Dacă în timpul derulării contractului de leasing locatorul/finanţatorul înstrăinează bunul, respectiv cesionează dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator altei societăţi de leasing, dobânditorul este legat de aceleaşi obligaţii contractuale ca şi locatorul/finanţatorul care a înstrăinat bunul, respectiv transmiţătorul care a cesionat dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator.

Ideile, procedeele, metodele de funcţionare, conceptele matematice şi principiile care stau la baza oricărui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfeţelor sale, nu sunt protejate de drepturi de autor.

În lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai mulţi angajaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu ori după instrucţiunile celui care angajează, aparţin angajatorului.

Încheierea unui contract de leasing operațional poate reprezenta o opțiune foarte bună pentru firmele care doresc să utilizeze exclusiv un anumit program pentru calculator, urmând ca la finalul perioadei de leasing să beneficieze de dreptul de a plăti valoarea reziduală și de a dobândi un drept de utilizare definitivă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *