Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Măsuri fiscal-bugetare benefice pentru mediul de afaceri în contextul Covid-19

În contextul economic actual generat de pandemia cu virusul Sars-CoV-2, Guvernul a adoptat în data de 26 octombrie 2020, prin O.U.G. nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, denumită în continuare “O.U.G. nr. 181/2020”, anumite măsuri fiscal-bugetare pentru mediul de afaceri pentru prevenirea acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul general consolidat.

O.U.G nr. 181/2020 a fost adoptată cu scopul prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul general consolidat care ar putea conduce la declanșarea procedurilor de insolvență, precum și necesitatea acordării unor șanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de criza Sars-CoV-2, și evitarea deschiderii procedurilor de insolvență, care din perspectiva recuperării creanțelor bugetare sunt ineficiente.

 

Măsurile adoptate prin O.U.G. nr. 181/2020 sunt următoarele:

 1. Eșalonarea la plată pentru obligațiile bugetare cu termen de plată după declararea stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central.

Obligațiile fiscale pentru care se poate solicita eșalonarea la plată sunt:

 • obligaţiile fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscal (taxe și impozite), a căror termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă, respectiv 21 martie 2020;
 • alte obligaţii asimilate: amenzi administrate organului fiscal si alte creanţe bugetare transmise spre recuperare organelor fiscale care potrivit legii, constituie titluri executorii.

Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice, 5.000 lei în cazul persoanelor juridice și nici pentru obligațiile fiscale care au făcut obiectul unei eșalonări care și-a pierdut valabilitatea.

Pentru a beneficia de eșalonarea la plată trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;
 • să nu se afle în procedura falimentului;
 • să nu se afle în dizolvare;
 • să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 • să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 si 26 din Codul de procedură fiscală.

Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost stinsă, condiția se consideră îndeplinită;

 • la data eliberării certificatului de atestare fiscală să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal.

Pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată, începând cu data de 26 decembrie 2020, se datorează şi se calculează dobânzi în cuantum de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

În cazul achitării cu întârziere a ratei de eşalonare până la următorul termen de plată din grafic, precum şi pentru diferenţele de obligaţii fiscale marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, se percepe o penalitate de 5%.

Cererea debitorului se soluționează de organul fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin decizie de eșalonare la plată ori decizie de respingere, după caz.

Pe perioada de valabilitate a eșalonării, decizia de eșalonare la plată poate fi modificată la cererea debitorului în condițiile O.U.G. nr. 181/2020.

Debitorul poate renunța la eșalonarea la plată pe perioada de valabilitate a acesteia, prin depunerea unei cereri de renunțare la eșalonare.

 

 1. Nu se datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între 26 octombrie 2020 și 31 decembrie 2020

Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi conform Legii nr. 170/2016 nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între 26 octombrie 2020 și 31 decembrie 2020 inclusiv.

Impozitul specific anual se datorează de contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

 • CAEN: 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similar;
 • CAEN: 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
 • CAEN: 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
 • CAEN: 5590 – Alte servicii de cazare;
 • CAEN: 5610 – Restaurante,
 • CAEN: 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
 • CAEN: 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.;
 • CAEN: 5630 – Baruri și alte activități de servire a bă

Contribuabilii care, până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 181/2020, au depus declarația privind impozitul specific aferentă semestrului I al anului 2020, aplică prevederile de mai sus prin depunerea unei declarații rectificative.

 

 1. Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București pot adopta hotărâri până la data de 2 decembrie cu privire la:
 • reducerea impozitului anual pe clădiri cu până la 50% pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, dacă în perioada stării de urgență/alertă și ca urmare a efectelor pandemiei cu virusul Sars-CoV-2, au fost obligați să își oprească total activitatea economică sau dețin certificat pentru situații de urgență;
 • scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de locatari, cesionari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului, în condițiile de mai sus.

Reducerile se vor efectua în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere, și o copie a certificatului pentru situații de urgență, după caz, depuse până la data de 21 decembrie 2020.

 

 1. Extinderea unor termene:
 • Firmele care au datorii fiscale scadente începand cu data 31 martie 2020 nu platesc dobânzi și penalități de întârziere, până la data de 25 decembrie 2020, inclusiv.
 • Se suspendă sau nu se încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare pentru datoriile fiscale scadente până la 25 decembrie 2020 inclusiv.
 • Solicitările de rambursare TVA se vor soluționa cu control ulterior pentru deconturile cu suma negativă de TVA depuse în termenul legal de depunere, până la data de 25 ianuarie 2021 inclusiv.
 • pentru depunerea notificării intenției privind restructurarea obligațiilor bugetare în temeiul O.G 6/2019 a fost prelungit până la 31 martie 2021 (anterior termenul a fost 30 septembrie 2020); Notificarea se poate depune în perioada 01 noiembrie – 31 martie 2020;

Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 30 iunie 2021.

 

 1. Cheltuielile efectuate de angajator cu testarea voluntară a angajaților sunt deductibile fiscal

Dacă au fost înregistrate drept beneficii salariale sunt scutite de la plata contribuțiilor salariale.

 1. Suspendarea sancționării cu amenda pentru marii contribuabili care nu au conectat aparatele de marcat electronice la ANAF

În cazul marilor contribuabili, nerespectarea obligației de a conecta aparatele de marcat electronice fiscale la serverul ANAF, nu va constitui contravenție până la 31 decembrie 2020 (termen anterior 30 septembrie 2020).

 

Avocat Daniela Devencea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *