Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Modificări adoptate recent în domeniul achizițiilor publice

Prin Ordonanța de Guvern 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice („OG nr. 3/2021”) au fost setate o serie de reguli noi pentru îmbunătățirea procedurilor de atribuire și implementare a contractelor de achiziții publice,  și care ar trebui să soluționeze problemele care încetineau procedura de  atribuire a contractelor.

Aceste modificări aduse recent sunt justificate de guvern în contextul necesității adoptării unor măsuri urgente pentru perfecționarea și flexibilizarea sistemului achizițiilor publice. Deficiența majora pe care legiuitorul a dorit să o elimine este reprezentată de amânarea sau întârzierea implementării unor proiecte de investiții majore.

Factorul principal care determina întârzierea finalizarii procedurilor de achiziții publice îl reprezintă de cele mai mule ori existența litigiilor, care duc la decalarea graficului de implementare a proiectelor,  fiind necesare masuri concrete care sa asigure respectarea termenelor-limită.

Printre măsurile cele mai importante aduse de OG 3/2021 regăsim eliminarea din sarcina operatorului economic declarat câștigător, a obligației de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/punctele de lucru pentru demonstrarea îndeplinirii condiției de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale. În prezent, este suficientă o declarație pe proprie răspundere a ofertantului declarat câștigător din care să reiasă că nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

Alte modificări legislative importante vizează reducerea duratei întregului proces de achiziție publică, de la peste 2 ani (durata medie actuală) până la 6 luni, printr-o serie de măsuri cum ar fi: diminuarea perioadei maxime de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar (spre exemplu în cazul licitației deschise și al licitației restrânse, perioada de prelungire se reduce de la 80 la 30 de zile), reducerea la jumătate a termenului de publicare a deciziei de anulare a procedurii și, respectiv, eliminarea posibilității de prelungire a termenului stabilit pentru depunerea documentelor în susținerea DUAE, în cazul procedurii simplificate.

O noutate o reprezintă introducerea posibilității pentru autoritatea contractantă sancționată contravențional să poată dispune măsuri împotriva persoanei responsabile, în cazul în care o instanță judecătorească constată culpa gravă a respectivei persoane în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce îi revin.

Tot prin acest act normativ, OG 3/2021, au fost modificate prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac, fiind instituită obligația semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător după pronunțarea deciziei CNSC/ hotărârii judecătorești în primă instanță. Decizia în primă instanță este executorie și nu se poate dispune suspendarea punerii în executare a acesteia. Astfel va fi posibila semnarea contractului fără a mai aștepta o eventuală soluționare în instanță a plângerii/ recursului.

Un alt aspect pozitiv al acestor modificări recent implementate îl reprezintă clarificarea  situației în care deciziile CNSC sunt atacate cu plângere la instanța de judecată, caz  în care nu se mai pot depune probe noi față de cele care au fost depuse în cadrul contestației inițiale.

Concluzionând, modificările aduse prin OG 3/2021 aduc o serie de beneficii prin adoptarea unor mecanisme care permit o atribuire mai rapidă a contractelor de achiziții și, implicit, îmbunătățirea absorbției fondurilor europene, simplificarea și fluidizarea procesului de achiziție publică, inclusiv prin reducerea anumitor termene procedurale reglementate de Legea nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016 și Legea nr. 100/2016.

 

Avocat Alexandra Florescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *