Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga

Legislația romană prevede că sucursala este un dezmembrământ fără personalitate juridică a unei societății (conform art.43 din Legea nr.31/1990), astfel încât nu beneficiază de un patrimoniu propriu, distinct de cel al societății mamă, care să poată fi supus procedurii insolvenței separat de patrimoniul societății mamă. Prin urmare, toate datoriile înregistrate în urma activității comerciale desfășurată...

Noul beneficiu extrasalarial cu taxare favorabilă – abonamente de sport, recuperare sau terapie Legea 34/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal instituie un nou tip de beneficiu extrasalarial pentru angajați ce poate fi acordat de angajator sub formă de abonament pentru utilizarea facilităților sportive iar acest beneficiu nu este  supus taxării,...

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 363 din data de 12.04.2022, a fost publicată Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar (”Legea nr. 81/2022”) care transpune prevederile Directivei (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre...

Conform prevederilor legale din O.G. nr.52/1997 (legea cadru ce stabilește regimul juridic aplicabil relațiilor de franciză), scopul urmarit de francizor in cadrul ansamblului de relații dezvoltate cu beneficiarii unei francize este acela de a promova tehnologii, produse sau servicii, precum și pentru dezvoltarea producției și distribuției unui produs sau serviciu.

Legea nr. 265/2022 privind Registrul Comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului va intra în vigoare la 26 noiembrie 2022. Noutatea principală este reprezentată de serviciile digitale puse la dispoziție de Registrul Comerțului în ceea ce privește procesul de constituire online a societăților, atât încheierea actului...

Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitaţie publică, potrivit legii, în condiţiile respectării prevederilor documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcţiei.

Tratamentul fiscal aplicabil contractului de leasing financiar vs contractul de leasing operațional   Încadrarea operațiunilor de leasing se realizează exclusiv prin aplicarea normelor de drept fiscal conform art. 29 si  art. 7 pct. 7 – 8 din Codul fiscal -Legea 227/2015  şi clauzele contractului de leasing. Dispoziţiile din Codul fiscal privind leasingul se completează cu...

Intrarea în procedura insolvenţei presupune stabilirea regimului juridic al contractelor încheiate cu respectarea legii şi aflate în derulare. Anumite contracte sunt în beneficiul debitorului, iar altele, dimpotrivă, pot fi păgubitoare pentru acesta şi, indirect, pentru creditori. Administratorul judiciar şi lichidatorul judiciar, fiind reprezentanţii debitorului, trebuie să acţioneze în aşa fel încât averea debitorului să aibă...

Asocierea în participaţie are actualmente sediul materiei în art. 1949-1954 din noul Cod Civil iar potrivit definiției pe care o identificam în legislatie contractul de asociere în participaţie este contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni pe care le întreprinde....

Promisiunea sinalagmatică de vânzare-cumpărare este un contract prin care părțile se obligă să încheie în viitor un contract de vânzare, precizând în conținutul promisiunii clauzele esențiale ale vânzării viitoare, unele clauze accesorii (clauza penală, clauza de arvună, de dezicere etc.) și chiar clauze privind viitorul contract care se execută anticipat, iar de regulă, consimțământul părților...