Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Modificari importante în materia achizițiilor publice.

Modificari importante în materia achizițiilor publice. Implementarea unor proceduri în vederea judecării cu celeritate a litigiilor în domeniul achizițiilor publice.

 

Principalele modificări aduse de Ordonanța de Urgență nr. 114/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice („OUG nr.114/2020”) publicată în Monitorul Oficial nr. 614 din data de 13 iulie 2020, vizează apecte atât în ceea ce privește derularea procedurilor de achiziție publică, cât și cu privire la inițierea și soluționarea eventualelor litigii născute din sau în legatură cu aceste proceduri.

Una din modificările importante aduse de OUG nr.114/2020, aplicabilă începând cu data publicării în Monitorul Oficial 13 iulie 2020, ar fi cea legată de situația achiziției serviciilor a căror valoare depașește pragurile valorice peste care devine obligatorie publicarea anunțului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene („JOUE”), caz în care autoritatea este ținută de a-și face cunoscută intenția de a achiziționa aceste servicii și de a publica un anunț de atribuire.

În ceea ce privește motivele de excludere de la procedura de atribuire, OUG nr.114/2020 include prevederi menite să completeze reglementarea anterioară. Astfel, în cazul în care o autoritate contractantă are cunoștință că un operator economic participant la procedura și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, este obligată să-l excludă de la procedură atunci când acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecatorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat sau cu cele ale statului membru al autorității contractante.

În cazul operatorului economic care a participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire, fapt de natură a conduce la o distorsionare a concurenței ce nu poate fi remediată prin măsuri de o severitate mai redusă, ci numai prin excluderea acestuia de la procedura, reglementarea recent adoptată OUG nr.114/2020 prevede că, înainte ca autoritatea contractantă să excludă din procedură un operator economic care se află în această situație, aceasta trebuie să-i acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în pregătirea procedurii de achiziție nu este de natură a denatura concurența.

Totodată, termenul pentru prezentarea documentelor justificative de către ofertantul clasat pe primul loc, care dovedesc informațiile cuprinse în Documentul Unic de Achizitie European, a fost stabilit la 5 zile lucrătoare în cazul procedurilor simplificate, și începe să curgă numai după întocmirea clasamentului. Acest termen poate fi prelungit cu încă maxim 5 zile lucrătoare, la solicitarea motivată a ofertantului respectiv.

Pentru accelerarea finalizării procedurilor de atribuire, OUG nr.114/2020 introduce noi termene clare în care autoritatea contractantă trebuie să întocmească raportul procedurii cuprinse între 20 si 100 de zile lucrătoare calculate de la data limită de depunere a ofertelor, în funcție de tipul procedurii pentru care a optat, și impune publicarea raportului intermediar și a raportului procedurii în SEAP în aceeași zi cu transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii.

O alta modificare adoptată pentru a asigura conformitatea cu prevederile directivelor în materie prin noua OUG nr.114/2020 aduce clarificări în ceea ce privește modificarea substanțială a unui contract de achiziție publică și prevede că modificarea unui contract sau a unui acord-cadru, pe durata sa, este considerată a fi substanțială doar atunci când, prin această modificare, contractul sau acordul-cadru prezintă caracteristici care diferă în mod substantial de cele ale documentului inițial. Pentru asigurarea transparenței, autoritățile contractante urmează să publice în SEAP toate modificările contractelor de achiziție publică sau ale acordurilor-cadru, astfel încât să rezulte durata și pretul final la finalizarea acestora sau la încetarea din orice motive.

Din punct de vedere al modificarilor aduse legislației remediilor și căilor de atac în materia achizițiilor publice, fie au fost păstrate o parte dintre modificările introduse inițial prin OUG nr.23/2020(aborgată în urma adoptării OUG nr.114/2020), fie legiferează expres anumite aspecte cu privire la care s-a format deja o practica majoritară la nivelul instanțelor.

În ceea ce privește termenele procedurale pentru introducerea contestațiilor, OUG 114/2020 aduce mai multe modificări importante:

  1. pentru termenele procedurale aplicabile în diferite etape ale contestației sau plângerii, se stabilește că toate aceste termene se raportează la zile calendaristice, fiind eliminate trimiterile la zilele lucrătoare.
  2. termenul de contestație de 5 zile prevăzut anterior pentru contestațiile având ca obiect procedurile de atribuire a căror valoare este sub pragurile valorice ce impun publicarea anunțului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene („JOUE”), se mărește la 7 zile calendaristice.
  3. pentru situațiile în care contestația privește conținutul documentației de atribuire publicată în SEAP, OUG 114/2020 clarifică și stabilește că data luării la cunoștință (de la care se calculează termenul de contestare), este data publicării documentației de atribuire.
  4. se clarifică faptul că formularea contestației nu suspendă și nici nu întrerupe termenul de așteptare, autoritatea contractantă având dreptul de a semna contractul imediat ce obține o decizie favorabilă în fața Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
  5. s-a eliminat prevederea conform căreia cererea de intervenție depusă la CNSC urma să fie comunicată și celorlalte părți în termen de 2 zile de la primire, astfel intervenientului îi revine obligația să înainteze cerere de intervenție atât către CNSC, cât şi către autoritatea contractantă și contestator până la expirarea termenului de formulare a intervențÎn caz de neconformare, cererea de intervenție urmează să fie respinsă ca tardivă.
  6. o altă modificare importantă este că instanțele vor fi obligate să acorde un termen diferit pentru soluționarea contestației pe fond.

În ceea ce privește taxele de timbru, modificările vizează următoarele aspecte: se clarifică faptul că plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de CNSC este scutită de plata oricărei taxe judiciare de timbru. Se reiau și prevederile adoptate inițial prin OUG nr. 23/2020, contestațiile formulate pe cale judiciară urmând să se taxeze cu 2% din valoarea estimată a contractului de achiziție publică, dar nu mai mult de 100.000.000, recursul taxându-se cu 50% din această taxă. Autoritățile contractante, in schimb, rămân scutite de obligația achitării taxei judiciare de timbru.

Sub aspectul competenței de soluționare a litigiilor, s-au instituit competențe alternative teritoriale în legătură cu cererile privind acordarea de despăgubiri pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire și a celor privind anularea și nulitatea contractelor: în speță, Tribunalul, secția de contencios administrativ și fiscal în circumscripția căruia își are sediul social/domiciliul reclamantul sau cel la care se află sediul autorității contractante.

O modificare importantă, în ceea ce privește procesele și cererile care decurg din executarea contractelor administrative în primă instanță, se renunță la competența instanței de drept comun, legiuitorul stabilind că acestea se vor soluționa în primă instanță de către secția civilă a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante sau în circumscripția în care își are sediul social/domiciliul reclamantul.

Cu privire la reglementarea cauțiunii, legiuitorul stabilește o serie de reguli noi, astfel  cauțiunea se va calcula ținând cont de două elemente, atât prin raportare la pragurile valorice prevăzute de legislatia primară, dar și în funcție de momentul la care este formulată contestația (înainte sau după depunerea ofertelor).

Concluzionând, modificările introduse prin OUG nr.114/2020 sunt determinate de necesitatea armonizării legislației naționale cu cea europeană, a creșterii gradului de claritate a prevederilor legale sau a urgentării soluționării contestațiilor.

Avocat Alexandra Florescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!