Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Obligații noi GDPR pentru agricultori

Obligații noi GDPR pentru comercianții de substanțe din categoria “precursori de explozivi restricționați” și pentru agricultori

 

Începând cu 1 februarie 2021 se va aplica Regulamentul UE cu nr. 2019/1148 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi.

În cazul în care are motive rezonabile să creadă că o anumită substanță care nu este enumerată în anexele din regulament ar putea fi utilizată pentru fabricarea ilicită de explozivi, un stat membru poate restricționa sau interzice punerea la dispoziție, introducerea, deținerea și utilizarea substanței respective sau a oricărui amestec ori a oricărei substanțe care conține respectiva substanță sau poate prevedea ca respectiva substanță să facă obiectul obligațiilor de raportare în conformitate cu articolul 9 din aceeasi norma.

De fapt, “precursorii explozivi restrictionati” sunt substanțe care folosite în anumite amestecuri chimice prezintă un risc ridicat de a fi considerate explozivi deși în mod legal se utilizează pentru fabricarea unor produse din categoria pesticidelor, aditivilor sau alte produse asemenea folosite chiar și de agricultori.

Mai mult, în noul regulament European cu aplicare directă și în România, la definiția persoanelor considerate că “utilizatori profesionali” se precizează în mod specific operatorii economici din sectorul agricol. Astfel, conform dispozițiilor aplicabile de la 1 februarie se introduce o declarație pe propria răspundere pe care trebuie să o dea persoanele care achiziționează aceste substanțe în care vor menționa, printre altele, scopul utilizării lor.

Potrivit regulamentului:

“Pentru a verifica dacă un client potențial este un utilizator profesional sau un alt operator economic, operatorul economic care pune un precursor de explozivi restricționat la dispoziția unui utilizator profesional sau a unui alt operator economic solicită pentru fiecare tranzacție următoarele informații, cu excepția cazului în care o astfel de verificare pentru clientul potențial respectiv a avut loc deja într-o perioadă de un an înainte de data tranzacției respective, iar tranzacția nu diferă semnificativ față de tranzacțiile anterioare:

  • dovada identității persoanei îndreptățite să reprezinte clientul potențial;
  • activitatea comercială, economică sau profesională a clientului potențial, împreună cu numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA ale societății sau orice alt număr de înregistrare relevant al societății, dacă există;
  • utilizarea preconizată a precursorilor de explozivi restricționați de către clientul potențial.

[….]

(4)   În scopul verificării respectării prezentului regulament și al prevenirii și depistării fabricării ilicite de explozivi, operatorii economici păstrează informațiile menționate la alineatele (1) și (2) timp de 18 luni de la data tranzacției. În această perioadă, informațiile sunt puse la dispoziție în vederea unui eventual control efectuat la cererea autorităților naționale de control sau a autorităților naționale de aplicare legii.”

Din text se desprinde ideea că trebuie verificată identitatea persoanei îndreptățite să reprezinte clientul potențial, ceea ce se poate realiza doar prin intermediul unor documente precum cartea de identitate, iar faptul că în art. 4 se instituie obligația de a păstra documentele respective pentru 18 luni arată că operatorii care vor prelucra aceste date prin colectare trebuie să le și stocheze pentru o durata determinată de timp.

Din punct de vedere al datelor cu caracter personal, demersul de prelucrare va avea ca temei însuși regulamentul, astfel că operatorii de date se pot prevala de temeiul legal indicând norma. Cu toate acestea, se naște obligația de a lua măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura securitatea datelor pentru persoanele vizate, reprezentate de cumpărători.

Anexa IV la Regulament poate fi utilizată că atare pentru declarație și conține pe lângă alte informații legate de substanțele achiziționate și următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele reprezentantului legal sau autorizat al operatorului economic, seria și numărul de buletin, funcția și semnătură.

Cum pot asigura operatorii de date cadrul legal pentru prelucrare?

  • Implementarea unei politici de confidențialitate – în cadrul acesteia se va stabili exact persoana care se ocupă de colectarea și stocarea datelor și distrugerea documentelor după încheierea perioadei de 18 luni;
  • Respectarea principiului limitării la scop – nu se vor utiliza datele în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate ințial (în afară cazului în care nu obțin consimțământul persoanei vizate in acest sens);

–     Instruirea persoanelor cu privire la regimul confidențial al documentelor care conțin datele cu     caracter personal.

Ce trebuie sa facă agricultorii?

  • Să solicite dovadă implementării măsurilor tehnice și organizatorice de către cei de la care achiziționează substanțele;

–          Să nu divulge alte date decât cele solicitate în mod limitativ de formularul din Anexa IV.

În anumite situații, chiar și în alte industrii, alături de diverse formulare, operatorii introduc și note de informare cu privire la alte prelucrări de date sau chiar formulare de consimțământ în ceea ce privește utilizarea datelor și pentru scopuri de marketing. Fiind vorba de tranzacții comerciale, în majoritatea cazurilor persoanele vizate nu verifică cu atenție conținutul acestora și își dau acordul în privința diferitelor prelucrări. Consimțământul acordat în mod legal trebuie obținut în mod explicit și neviciat prin validarea înțelegerii conținutului documentului și a consecințelor pe care le atrage acesta pentru persoană vizată.

În urmă plângerii depuse la ANSPDCP operatorii de date pot fi amendați cu sume de până la 4% din cifra de afaceri.

Avocat Raluca Comanescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *