Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Procedura de înregistrare în scopuri de TVA pentru societăți

Înființarea unei societăți presupune mai multe etape, câteva dintre ele fiind întreprinse înainte de înmatricularea propriu-zisă, în timp ce altele trebuie parcurse după înmatricularea la Registrul Comerțului.

În acest sens, unul dintre demersurile care trebuie avut în vedere după înființarea unei firme este înregistrarea în scopuri de TVA.

Taxa pe valoarea adaugată este una dintre cele mai importante taxe colectate de firmele din România, însă înregistratea cu scopul de a plăti aceasta taxă nu se realizează automat la înmatricularea unei societăți. Astfel, firmele se pot înregistra în scopuri de TVA prin opțiune sau la depasirea plafonului de 300.000 de lei anual.

Cu toate acestea, societăţile comerciale pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA înainte de începerea activităţii economice:

 • dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire de 300.000 lei;
 • dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire de 300.000 lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

REGIMUL TVA ÎN ROMÂNIA

TVA-ul sau taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect prevăzut în Codul fiscal. TVA-ul este datorat de societăți sau alte entități juridice care desfășoară activități economice pentru livrările de bunuri și prestările de servicii, însă fiind o taxă indirectă, aceasta este impusă consumatorului final, colectată de firma și vărsată bugetului de stat. Totodată, este important de menționat că TVA-ul se aplică și importului de bunuri și/sau achizții intra-comunitare.

După cum am menționat și mai sus, actualul regim de TVA cere înregistrarea în acest scop de către firme și contribuabili care au o cifră de afaceri de cel putin 300,000 RON, pentru restul firmelor aplicându-se un regim de scutire.

La nivelul anului 2020, TVA-ul este impus la cota standard de 19%, însa există și cotele reduse de 9%, respectiv 5%.

CUM SE REALIZEAZĂ PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA?

Principala sursă legislativă care prevede înregistrarea în scopuri de TVA este Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificat cel mai recent prin prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020.

Societățile se pot înregistra în scopuri de TVA prin opțiune sau dacă au depășit cifra anuală de afaceri de 300.000 de lei. În ultimul caz, obținerea codului de TVA devine obligatorie.

Un alt tip de înregistrare în scopuri de TVA este cel pentru operațiuni intracomunitare. Acesta este necesar doar în cazul în care au loc anumite tranzacții intracomunitare cu neplătitori de TVA.

În acest sens, în acord cu noile prevederi ale O.U.G. nr. 69/2020 pentru procedura de înregistrare în scopuri de TVA, este necesară depunerea Formularul 010, împreună cu o Declarație pe proprie răspundere că societatea desfășoară activitate economică și o copie de pe Certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată.

De asemenea, în cazul în care procedura de înregistrare se va realiza de către o persoană împuternicită de către societatea care solicită înregistrarea, această persoană va trebui sa dețină o împuternicire, semnată de către acționari, respectiv reprezentantul legal al societății;

Termenul maxim pentru eliberarea certificatului cu codul de TVA de către organul fiscal competent este de 45 de zile, ulterior pe parcursul desfăşurării activităţii, organul fiscal efectuează analize de risc, iar în cazul celor care prezintă risc fiscal ridicat, anulează codul de înregistrare în scopuri de TVA .

Pentru a preveni situaţia în care societatea va aparea cu un risc fiscal ridicat, va trebui să se țină cont de următoarele:

 1. Societatea trebuie să dețină un cont bancar;
 2. Societatea trebuie să aibă minimum un angajat – în acest sens, poate fi încheiat chiar un contract individual de muncă între asociatul unic și societate;
 3. Contractul de comodat/închiriere al sediului social trebuie să aibă o durata de valabilitate mai mare de 1 an;
 4. Societatea trebuie să aibă desemnată o persoană care să conducă departamentul de contabilitate sau să aibă încheiat un contract de prestări servicii de contabilitate cu o persoana fizică/juridică, membru activ al C.E.C.C.A.R.;
 5. Administratorul/asociatul unic al societății trebuie să nu figureze în evidențele ANAF cu următoarele:
 • să nu fi deținut calitatea de acționar / asociat / administrator la cel puțin o persoană impozabilă la care a fost declanșată procedura insolvenței / falimentului în ultimii 5 ani fiscali încheiați, iar persoana impozabilă înregistrează obligații fiscale principale restante;
 • să nu fi deținut calitatea de acționar / asociat / administrator la cel puțin o persoană impozabilă declarată inactivă fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiați, fără a fi reactivată;
 • să nu fi deținut calitatea de acționar / asociat / administrator la cel puțin 2 persoane impozabile la care a expirat termenul legal de inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului fără ca acestea să fie reactivate;
 • să nu fi deținut calitatea de acționar / asociat / administrator la cel puțin o persoană impozabilă la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, în ultimii 5 ani fiscali încheiați, sau pentru care, începând cu 1.02.2015, a fost respinsă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA sau a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, în urma aplicării procedurii de evaluare, situație care se menține în prezent;
 • să nu fi înregistrat, în ultimii 5 ani, obligații fiscale mai mari sau egale cu suma de 000 de RON;
 • să nu aibă înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravențiilor;
 • să nu aibă infracțiuni înscrise în cazierul fiscal;
 • să aibă stabilită rezidența fiscală în România;
 • să fi înregistrat venituri în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, respectiv în anul fiscal precedent;
 • să nu desfășoare activități exclusiv în afara sediului social.

ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA PRIN OPȚIUNE

Deși înregistrarea în scopuri de TVA nu este obligatorie la înființarea unei firme, administratorii, acționarii sau asociații acesteia își pot exprima alegerea prin depunerea documentației necesare la registratura organului fiscal competent.

În aceste situaţii societăţile depun la organul fiscal, în aceeaşi zi cu depunerea la Oficiul Registrului Comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului, cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098). Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societăţii pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată.

ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE LA DEPĂȘIREA PLAFONULUI

Odată depășit plafonul de 300.000 de lei, societatea va avea obligația de a se înregistra în scopuri de TVA în România, urmând etapele detaliate mai sus.

DREPTUL LA AJUSTAREA TVA

Acest drept aparține persoanelor impozabile care solicită, după începerea activităţii economice, înregistrarea în scopuri de TVA prin opţiune, şi al celor care solicită înregistrarea ca urmare a depăşirii plafonului de scutire în termenul legal (10 zile de la data atingerii sau depăşirii plafonului). Aceste persoane au dreptul la ajustarea taxei deductibile aferente:

 1. bunurilor aflate în stoc, serviciilor neutilizate şi activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe bază de inventariere, în momentul trecerii la regimul normal de taxare;

 

 1. bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, aflate în proprietatea sa în momentul trecerii la regimul normal de taxă;
 2. activelor corporale fixe care până la data de 31 decembrie 2015 nu erau considerate bunuri de capital, care au fost fabricate sau achiziţionate până la 1 ianuarie 2016 şi care nu sunt complet amortizate la momentul trecerii la regimul normal de taxă;
 3. achiziţiilor de bunuri şi servicii care urmează a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit conform art. 282 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal înainte de data trecerii la regimul normal de taxă şi al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată.

 

Ajustările efectuate se înscriu în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA sau, după caz, într-un decont ulterior.

 

Avocat Cosmin Ispas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *