Pentru înființarea unei asociații este obligatorie rezervarea denumirii. Dovada rezervarii denumirii este emisă de către Serviciul Comunicare și Relații Publice din cadrul Ministerului Justiției.

Este necesară parcurgerea a două etape pentru obținerea dovezii disponibilității denumirii:

Prima etapă, constă în achitarea taxei de 36 RON. În cazul în care este achitată de o persoană fizică poate fi făcută la orice Trezorerie în contul bugetului de stat, în caz contrar trebuie achitată la Trezoreria din circumferința zonei în care își are sediul persoana juridică. Noi recomandăm achitarea taxei la Poșta Română în contul Trezoreriei.

A doua etapă, este completarea cererii pentru acordarea disponibilității denumirii (cererea poate fi descărcată de pe link-ul  www.just.ro/transparenta-decizionala/formulare) și înregistrarea acesteia la Ministerul Justiției prin depunerea la Registratura Generală.

Reguli privind depunerea și completarea cererii:

În cadrul unei cereri, se poate solicita verificarea a trei denumiri, denumirile trebuie trecute în ordinea preferințelor.

Este interzis ca denumirea asociației să fie identică sau similară până la confuzie cu denumirea altei persoane juridice fără scop patrimonial (asociație, federație sau fundație) potrivit art. 7 alin. (3) din OG 26/2000.

Se poate face o verificare preliminară a similarității denumirii pe site-ul www.just.ro secțiunea registrul național al ONG-urilor unde se regăsesc Indexurile persoanelor juridice fără scop patrimonial în format pdf și excel.

Este interzisă utilizare în denumirea asociație a cuvintelor “naţional” sau “român” ori derivatele acestora fără obținerea prealabilă a acordului din partea Secretariatului General al Guvernului (SGG)potrivit art 7 alin (3^2) din OG 26/2000.

Este interzisă utilizarea în denumirea asociației a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorități sau instituții publice (ex:”comisariat”, “inspectorat”, “garda”, “autoritate”, “poliție”, “jandarmerie”, “protecția consumatorilor” sau derivate) potrivit art. 7 alin. (3^1) din OG 26/2000.

Acordul pentru acești termeni și derivații lor trebuie obținut indiferent dacă denumirea conține diacritice sau nu. Astfel, dacă se dorește obținerea rezervării denumirii pentru ASOCIATIA ROMANA A CALARETILOR sau ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A CĂLĂREŢILOR, în ambele cazuri trebuie obținut acordul SGG.

Este interzis că denumirea asociației să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu  denumirea oricărei structuri profesionale constituite în baza legii  cum ar fi: “Barou”, “Cameră”, “Uniunea Naţională a Barourilor din România”, “Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România”, “Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti”, “Consiliul de Mediere”, “Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România”, “Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România”, precum și altele asemenea potrivit art. 7 alin (3^3) din OG 26/2000.

În cazul denumirilor exprimate în limba străină trebuie precizată și traducerea în limba română. Verificarea se face atât în limba străină, cât și în limba română. Pentru a nu exista confuzii este recomandat ca traducerea să fie efectuată în paranteză și să se precizeze expres in cadrul cererii dacă nu se dorește ca traducerea să facă parte integrată din denumirea solicitată spre a fi rezervată.( Exemplul.1)

Exemplul.1

 

Dacă denumirea este compusă din termeni în limba română și limba străină, trebuie precizat în cadrul cererii că se dorește rezervarea denumirii in forma respectivă. ( Exemplul.2)

Exemplul.2

În cazul în care denumirea conține acronime trebuie precizată semnificația. Dacă acronimul este prescurtarea unor caractere dintr-o limbă străină trebuie precizată semnificația din limba străină, dar și semnificația in limba română. ( Exemplul.3)

Exemplul.3

Dacă în denumirea solicitată este utilizat numele unei persoane fizice este necesar obținerea acordului prealabil al persoanei sau al reprezentantului legal.

Răspunsul privind cererea depusă se poate ridica direct de la Ministerul Justiției în termen de 5 zile, sau se expediază prin poștă. Dacă în urma verificărilor denumirile sunt respinse, este emisă o notificare privind motivul refuzului și este restituită taxa. Pe baza taxei restituite se poate depune o nouă cerere sau se pot recupera banii de la trezorerie.

Prelungirea rezervării denumirii se poate face o singură dată pentru o nouă perioadă de 3 luni, în schimbul unei taxe de prelungire (18 RON). Cererea de prelungire trebuie depusă și înregistrată la Ministerul Justiției împreună cu dovada achitării taxei.

Dacă apreciați ca neîntemeiat refuzul Ministerului Justiției de eliberare a dovezii disponibilității denumirii, aveți posibilitatea să vă adresați instanței de judecată. Judecătorul desemnat, în cadrul procedurii de verificare a legalității cererii are posibilitatea de a dispune, prin încheiere motivată, înscrierea asociației în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, chiar dacă există un refuz motivat al Ministerului Justiției de a elibera dovada disponibilității denumirii, pe care o apreciază ca neîntemeiată.

Lasă un comentariu