Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Supravegherea video a angajaților la locul de muncă.

Supravegherea video a angajaților la locul de muncă.

Obligațiile angajatorului referitoare la prelucrarea de date personale

[boc_spacing height=”20px”]

Într-o societate bazată pe tehnologie, în care realitățile cotidiene impun de cele mai multe ori adoptarea de măsuri care să asigure protecția personalului sau a bunurilor unei societăți, respectiv gestionarea fluxului de persoane care intră în sediile/ punctele de lucru, dar și care să prevină potențialele accidente de muncă sau de orice altă natură, monitorizarea și supravegherea video ridică, totuși, o serie de probleme pentru viața privată a angajaților. În acest context, dat fiind faptul că angajatorul are capacitatea de a înregistra în permanență comportamentul lucrătorului[1], câteva aspecte deosebit de importante în legătură procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal merită amintite.

În primul rând, cele mai relevante evoluții legate de aplicarea acestei tehnologii de video-monitorizare în contextul desfășurării unei relații de muncă sunt vizate de capacitatea angajatorului de a accesa cu ușurință datele colectate prin intermediul camerelor video, chiar și de la distanță (de exemplu, prin intermediul unui smartphone). De asemenea, reducerea dimensiunilor camerelor, împreună cu o creștere a capacităților lor de înregistrare (de exemplu calitatea de înaltă definiție), precum și prelucrarea care poate fi efectuată prin sisteme noi de analiză video au ridicat în practică problema supravegherii video a angajaților chiar fără informarea prealabilă a acestora.

În acest sens, este foarte important de precizat că, într-o astfel de situație, angajatorul unei societăți trebuie să consulte un avocat specializat în protecția datelor cu caracter personal pentru a se asigura că, prin amplasarea camerelor video la nivelul unității angajatoare, nu sunt prelucrate excesiv, respectiv ilegal, datele personale aparținând salariaților și că acestora din urmă nu le sunt lezate drepturile și libertățile în legătură cu datele lor personale. [boc_spacing height=”20px”]

Care sunt obligațiile generale ale unui angajator care prelucrează datele personale ale salariaților?

Potrivit Avizului nr. 2/2017 al Comitetului European pentru Protecția Datelor privind prelucrarea datelor la locul de muncă, atunci când prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților:

  • angajatorii ar trebui să țină în permanență seama de principiile fundamentale ale protecției datelor, indiferent de tehnologia utilizată;
  • conținutul comunicațiilor electronice efectuate în spațiile comerciale se bucură de aceeași protecție a drepturilor fundamentale ca și comunicațiile analogice;
  • procedura de aprobare, deci obținerea consimțământului salariatului pentru prelucrarea datelor acestuia, este foarte puțin probabil să constituie un temei juridic pentru prelucrarea datelor la locul de muncă, cu excepția cazului în care angajații pot refuza fără consecințe nefavorabile să își dea acordul pentru o astfel de prelucrare;
  • executarea unui contract (în speță a contractului individual de muncă), obligațiile legale ale angajatorului și interesele legitime pot fi uneori invocate pentru a justifica prelucrarea de date prin video – monitorizare, cu condiția ca prelucrarea să fie strict necesară pentru un scop legitim și să respecte principiile proporționalității și subsidiarității;
  • angajații ar trebui să primească informații eficace cu privire la monitorizarea efectuată prin astfel de mijloace de supraveghere și
  • orice transfer internațional de date privind angajații ar trebui să fie efectuat numai în cazul în care este asigurat un nivel de protecție adecvat.[boc_spacing height=”20px”]

Ce categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate prin sistemele de monitorizare video?

Prin capacitățile conferite de sistemele de analiză video, un angajator poate să monitorizeze atât imaginea salariaților săi, prin identificarea expresiilor faciale ale acestora prin diverse mijloace automate, dar și vocea acestora, astfel încât să identifice abaterile de la tiparele de mișcare predefinite. De asemenea, este probabil ca prelucrarea de date, realizată prin intermediul sistemelor de supraveghere (HDCVI, CCTV, IP, Turbo HD etc.) să implice crearea de profiluri pentru persoanele vizate și, eventual, luarea unor decizii automatizate.[boc_spacing height=”20px”]

Care sunt măsurile necesar a fi întreprinse de angajator în acest context?

Pentru a efectua o prelucrare conformă a datelor, dar și pentru a se asigura că drepturile și libertățile persoanelor angajate în raport cu datele lor personale nu sunt periclitate, angajatorul trebuie să implementeze o serie de măsuri de securitate, de ordin organizatoric și chiar tehnic. Cu titlu general, din practica autorităților s-a desprins recomandarea ca angajatorii să nu utilizeze sisteme și tehnologii de recunoaștere facială deoarece o astfel de utilizare ar avea ca obiect date biometrice, considerate sensibile, care pot fi prelucrate numai în situații excepționale și cu îndeplinirea unor condiții restrictive.

Astfel, în primul rând, angajatorul trebuie să informeze în mod corespunzător salariații în legătură cu amplasarea mijloacelor de supraveghere video la nivelul unității în care aceștia își desfășoară activitatea, prin transmiterea spre luare la cunoștință a unor note informative detaliate, care să cuprindă, nelimitativ, scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, temeiul legal, precum și alte informații relevante despre perioada de stocare, posibilii destinatari ai datelor etc.

Pentru a demonstra faptul că implementarea de sisteme video de monitorizare nu comportă riscuri substanțiale pentru drepturile angajaților, dar și pentru a arată că, în eventualitatea în care prelucrarea de date asfel efectuată este bazată pe temeiul interesului legitim, acest din urmă interes prevalează asupra drepturilor și libertăților pe care persoanele vizate le dețin în raport cu datele lor personale, este necesară întocmirea unei evaluări de impact, care să analizeze în detaliu impactul prelucrării de date astfel prelucrate.

Ca regulă, spațiile supravegheate video vor fi semnalizate în consecință prin afișarea de pictograme specifice, vizibile persoanelor vizate.

Nu în ultimul rând, pentru că existența unei relații de muncă implică numeroase procese de prelucrare a datelor personale, un anagajtor diligent va proceda la întocmirea de acte adiționale la contracte individuale de muncă, în care vor fi incluse clauze privind obligațiile părților referitoare la prelucrarea de date cu caracter personal și va include în regulamentul intern, aplicabil la nivelul societății, o serie de dispoziții în această materie.

Prin urmare, o companie care dorește să implementeze sisteme de monitorizare video trebuie să se asigure că a întreprins, în prealabil, toate măsurile necesare pentru a garanta o prelucrare conformă de date. Pentru adoptarea tuturor măsurilor adecvate este recomandată asistarea angajatorului de către un avocat specializat în protecția datelor, care se va asigura că riscurile de lezare a drepturilor pe care angajații, în calitate de persoane vizate, le dețin în raport cu datele lor personale, sunt minime în raport cu interesele legitime ale societății de implementare a unor sisteme de video – supraveghere.

Avocat Mihaela Bălău

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *