Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Ajutorul de deces și ajutorul de înmormântare – distincții, beneficiari și condiții de acordare

În vederea sprijinirii familiilor îndoliate, sistemul de asistență socială din Romania oferă două categorii de ajutor financiar, respectiv ajutorul de deces și ajutorul de înmormântare. Ajutorul de deces are drept obiectiv acordarea de sprijin financiar familiei persoanei decedate, astfel încât aceasta să poată face față cheltuielilor neprevăzute în legătură cu decesul. Ajutorul se poate obține de la Casa Națională de Pensii Publice, fiind suportat în integralitate de la bugetul asigurărilor sociale de stat.

În acest sens, potrivit Legii nr. 263/2010 („Legea pensiilor”), ajutorul de deces poate fi solicitat în cazul decesului unui asigurat sau al unui pensionar, în baza certificatului de deces al persoanei. Printre beneficiarii ajutorului se numără soțul supraviețuitor, copiii, părinții, tutorele, curatorul persoanei ori, în lipsa acestora, orice persoană care face dovada suportării cheltuielilor ocazionate de deces. Dovada se poate realiza cu înscrisuri, inclusiv prin declarație pe propria răspundere a solicitantului ajutorului de deces, chitanțe ori bonuri fiscale.

În mod suplimentar, acordarea ajutorului de deces poate fi cerută și în ipoteza survenirii decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, cu condiția ca acesta să nu figureze în evidențele autorităților ca asigurat sau pensionar. În acest caz, ajutorul se acordă asiguratului sau pensionarului al carui membru de familie a decedat. Prin membru de familie, potrivit legii, se înțelege soțul/ soția, copiii, părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

În ceea ce privește cuantumul ajutorului de deces, conform prevederilor legale în vigoare în 2023, acesta este de 6.789 de lei pentru persoanele asigurate și pensionari, respectiv 3.395 de lei pentru un membru de familie al asiguratului sau al pensionarului. Suplimentar, se amintește aceea că ajutorul de deces se achită unei singure persoane beneficiare, în termen de trei zile lucrătoare de la solicitare.

Documentele necesare pentru obținerea ajutorului de deces sunt:

  1. cererea pentru acordarea ajutorului de deces;
  2. certificatul de deces;
  3. actul de identitate al solicitantului;
  4. actele de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu persoana decedată sau, după caz, care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;
  5. dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;
  6. actul medical prin care se atestă boala care l-a facut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de până la 18 ani;
  7. adeverința care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii;
  8. adeverința eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

Ajutorul de înmormântare, pe de altă parte, este o formă de sprijin financiar, acordată de către angajator, în vederea acoperirii exclusive a costurilor legate de înmormântare, în cazul decesului salariatului sau al unui membru de familie al acestuia. În plus, ajutorul de înmormântare se acordă cu respectarea preverilor cuprinse în contractul individual de muncă ori în regulamentul intern, nefiind dedus din contribuția la sistemul asigurărilor sociale, precum este cazul ajutorului de deces.

Suplimentar, spre deosebire de ajutorul de deces, această formă de sprijin reprezintă, de regulă, o sumă fixă și nu presupune în mod necesar existența unei legături directe de rudenie dintre angajator și  persoana decedată.

Mai mult decât atât, ajutorul de deces și ajutorul de înmormântare pot fi cumulate de persoana îndreptățită să primeasca sprijin financiar, în ipoteza survenirii decesului asiguratului (angajatului), pensionarului sau al unui membru de familie al acestora care nu era asigurat sau pensionar la momentul decesului.

➡📞Contact: (+4) 031 426 0745 – office@grecupartners.ro

Avocat Ana Maria Nistor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *