Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Certificatul de urbanism și autorizația de construire

Clarificări utile în procedura de emitere a certificatului de urbanism și a autorizației de construire

 

Potrivit Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare, procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire.

Astfel, pentru proiectele ce includ lucrări de construcție care se supun autorizării și pentru care în etapa pre-contractuală trebuie transmisă Autorizaţia de construire, emisă pentru realizarea investiției, este necesară prezentarea unui certificat de urbanism emis în scopul autorizării acestor lucrări.

Articolul 6 al Legii nr.50/1991 definește certificatul de urbanism drept un act de informare emis de autoritățile competente ale statului, contrar unei autorizații de construire ce face obiectul de reglementare al  aceleiași legi și care are natura juridică a unui act administrativ.

Drept urmare, anularea acestuia ar fi posibilă doar odată cu anularea autorizației de construcție în vederea căruia a fost emis, urmându-se procedura reglementată de art. 8 al Legii nr. 554/ 2004 privind contenciosului administrativ.

Astfel, certificatul de urbanism, chiar și cu natura juridică a unui act de informare, poate face obiectul unei acțiuni în justiție prin care să se solicite instanței obligarea emitentului la anularea actului și repararea pagubei, dar numai dacă prin conținutul său interzice construirea ori conține alte limitări.

În ceea ce privește obligativitatea procedurii prealabile de transmitere a unei plângeri  emitentului în vederea anulării sau modificării certificatul de urbanism, ICCJ a stabilit aplicabilitatea în integralitate a procedurii prevăzute la art. 8 din Legea nr.554/2004, articol ce menționează și condiția procedurii prealabile, aplicabilă chiar dacă în cauză nu este vorba de un act administrativ.

În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul (orice persoană fizică sau juridică interesată) trebuie să se adreseze autorităţilor cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, unde este cazul, dacă legea nu dispune altfel, cât şi elementele care definesc scopul solicitării(alipire, dezlipire etc).

Un aspect important de amintit, potrivit art.6 alin.5 din Legea nr.50/1991 certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

In urma modificărilor aduse Legii nr. 50/1991 prin Legea nr. 193/2019, ce au intrat în vigoare începând cu data de 2 noiembrie 2019, au fost implementate o serie de facilități ce au vizat procedura de autorizare a lucrărilor de construire prin reducerea termenelor de emitere a autorizațiilor de construire, respectiv de desființare, precum și a simplificării documentației, dar și a birocrației.

Certificatul de urbanism se emite de autorităţile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

Astfel, certificatul de urbanism va fi eliberat în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data solicitării, urmând a fi comunicat în format scriptic ori digital, prin poștă electronică în funcție de opțiunea solicitanților.

O altă modificare semnificativă se referă la emiterea unei singure autorizații prin care se va aproba atât desființarea construcțiilor vechi, cât și construirea celor noi, nemaifiind necesară parcurgerea unei duble proceduri de autorizare.

Pentru a susține beneficiarii care nu reușesc finalizarea lucrărilor de construire în interiorul termenului de valabilitate a autorizațiilor de construire, se introduce posibilitatea emiterii unei autorizații în procedură simplificată prin raportare la stadiul efectiv al realizării lucrărilor efectuate exclusiv cu respectarea prevederilor documentației inițiale (fără a fi necesară obținerea unui nou certificat de urbanism, respectiv a unor noi avize și/sau acorduri).

Așadar, autorizația de construire, respectiv de desființare se va emite în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii documentației complete, iar la solicitarea justificată a beneficiarilor, aceasta se va emite în regim de urgență în termen de maxim 7 zile lucrătoare, sub rezerva plății unei taxe de urgență, astfel cum se va organiza la nivelul fiecărei autorități competente prin regulament propriu.

În ceea ce privește avizele și/sau acordurile specifice necesare în vederea emiterii de autorizații de construire, respectiv de desființare în zonele cu un anumit regim de protecție, sunt necesare pentru aceste lucrări aferente zonelor de protecție a monumentelor istorice, zonelor construite protejate ori construcțiilor amplasate în astfel de zone, si de avizul administrației publice competentă în domeniul cultural, comparativ cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor impus conform reglementării anterioare.

De asemenea,o modificare menita sa simplifice demersurile locatarilor care intentionează să efectueze modificări al compartimentărilor interioare, și de închidere a balcoanelor/ logiilor existente,  este reprezentată de introducerea documentației cu conținut simplificat care va cuprinde memoriu de arhitectură, releveu, propunere, avizul proiectantului inițial sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă/spațiul aflat în proprietatea solicitantului.

 

Avocat Alexandra Florescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!