Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Desemnarea reprezentanților lucrătorilor cu atribuții specifice în raport cu securitatea și sănătatea în muncă (SSM)

Pe fondul necesității asigurării celor mai bune condiții de desfășurare a întregului proces de muncă, dar și al obligației de informare și consultare reciprocă, legislația în materia dreptului muncii prevede atât dreptul, cât și obligația desemnării de către salariați a unor reprezentați cu atribuții specifice în SSM. Astfel, deși angajatorul este principalul responsabil în legătură cu asigurarea și menținerea unui climat sigur și sănătos la locul de muncă, inclusiv salariaților le revine obligația, cel puțin indirectă, de a participa la realizarea acestor deziderate.

În acest sens, manifestarea de voință a salariaților în domeniul asigurării securității și sănătății în muncă se concretizează prin alegerea ori desemnarea reprezentanților lucrătorilor cu atribuții specifice, aceștia din urmă nefiind alegerea potestativă a angajatorului. Pe cale de consecință, precum angajatorul își desemnează propria echipă, pe baza aceluiași raționament vor opta și salariații în vederea desemnării reprezentanților acestora.

Astfel cum este sugerat inclusiv în denumirea acestei categorii de persoane, rolul acestora este acela de a îi reprezenta pe salariați în raport cu problemele referitoare la protecția securității și sănătății lucrătorilor în muncă, astfel încât să fie asigurat și încurajat un mediu ocupațional sigur și sănătos. Cu titlu de exemplu, însă fără a fi redate exhaustiv, atribuțiile reprezentanților lucrătorilor constau în menținerea unei relații de colaborare cu angajatorul în vederea asigurării condițiilor de SSM, informarea lucrătorilor despre potențialele riscuri și necesitatea aplicării măsurilor de securitate și sănătate în muncă, precum și informarea autorităților competente asupra nerespectării rigorilor legale în domeniu.

În ceea ce privește modul de alegere a reprezentanților, legea-cadru în materia securității și sănătății în muncă, respectiv Legea nr. 319/2006, prevede în mod expres aceea că persoana în cauză este aleasă, selectată sau desemnată de lucrători, aspect ce potențează importanța implicării salariaților în procesul de luare a deciziei.

Mai mult decât atât, numărul reprezentanților este stabilit în raport cu numărul total al salariaților – limita inferioară fiind aceea de un reprezentant, în cazul unităților care au între 10 și 49 de lucrători, iar cea superioară constituind 8 reprezentanți, pentru unitățile cu peste 4.000 de lucrători. În plus, modalitățile de stabilire a numărului reprezentanților se realizează fie prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă fie, în lipsa acestuia, prin regulament intern.

De asemenea, angajatorului îi incumbă obligația de a asigura, în prima zi de muncă, primele două faze ale instruirii securității și sănătății în muncă, respectiv instruirea introductiv-generală și cea la locul de muncă. În acest sens, obiectivul general al pregătirii este acela de a informa salariații în legătură cu activitățile proprii ale întreprinderii și/sau unității, riscurile potențiale, precum și masurile și activitățile de prevenire și protecție în ceea ce privește SSM.

De asemenea, salariații se pot implica în mod activ în aspectele ce țin de securitate și sănătate în muncă prin participarea voluntară la activități specifice, sub forma grupurilor de lucru, raportarea accidentelor produse, propunerea unor sugestii de îmbunătățire a condițiilor de SSM, precum și prin îndeplinirea sarcinilor prin intermediul aplicării cunoștințelor dobândite în cursul instruirii.

Pe cale de consecință, se observă aceea că salariații sunt situați, alături de angajator, în nucleul ansamblului normativ în materia securității și sănătății în muncă, principiile esențiale ale consultării, informării și al participării la procesul decizional găsindu-și profundă aplicabilitate în acest sens. Astfel, se poate interpreta că rațiunea pentru care legiuitorul a optat pentru plasarea lucrătorilor alături de angajator în cadrul procesului de asigurare a condițiilor optime de desfășurare a muncii este aceea că înșiși salariații sunt persoanele angrenate în activități lucrative, expuse la accidente de muncă, îmbolnăviri profesionale ori factori nocivi.

➡📞Contact: (+4) 031 426 0745 – office@grecupartners.ro

Avocat Ana Maria Nistor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *