Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății

Conform Legii nr. 31/1990, în cazul încălcării cerințelor legale de constituire a unei societății, există anumite repercursiuni pe care le vom analiza mai jos.

 1. În cazul în care fondatorii sau reprezentanții societății nu au cerut înmatricularea ei în termenul legal
 • Oricare asociat poate cere oficiului registrului comerțului efectuarea înmatriculării, după ce, prin notificare sau scrisoare recomandată, i-a pus în întârziere, iar ei nu s-au conformat în cel mult 8 zile de la primire;
 • Dacă, totuși, înmatricularea nu s-a efectuat în termenele prevăzute de alineatul precedent, asociații sunt eliberați de obligațiile ce decurg din subscripțiile lor, după trecerea a 3 luni de la data autentificării actului constitutiv, în afară de cazul în care acesta prevede altfel;
 • Dacă un asociat a cerut îndeplinirea formalităților de înmatriculare, nu se va mai putea pretinde de nici unul dintre ei eliberarea de obligațiile ce decurg din subscripție.
 1. În cazul unor neregularități constatate după înmatriculare
 • Societatea este obligată să ia măsuri pentru înlăturarea lor, în cel mult 8 zile de la data constatării acelor neregularități;
 • Dacă societatea nu se conformează, orice persoana interesată poate cere tribunalului să oblige organele societății să le regularizeze, sub sancțiunea plății de daune-interese potrivit dreptului comun;
 • Dreptul la acțiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de 1 an de la data înmatriculării societății.
 1. Fondatorii, reprezentanții și alte persoane, care au lucrat în numele unei societăți în curs de constituire, răspund solidar și nelimitat față de terți pentru actele juridice încheiate cu aceștia în contul societății, în afară de cazul în care:
 • Societatea, după ce a dobândit personalitate juridică, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale societății încă de la data încheierii lor;

În cazul în care societatea, datorită obiectului său de activitate, nu își poate începe activitatea fără a fi autorizată în acest sens, dispozițiile mai sus-amintite nu sunt aplicabile angajamentelor rezultate din contracte încheiate de societate, sub condiția primirii acestei autorizații. În această situație, răspunderea revine societății.

 

 1. În raporturile cu terții
 • Societatea este angajată prin actele organelor sale, chiar dacă aceste acte depășesc obiectul de activitate al societății, în afară de cazul în care ea dovedește că terții cunoșteau sau, în împrejurările date, trebuiau să cunoască depășirea acestuia ori când actele astfel încheiate depășesc limitele puterilor prevăzute de lege pentru organele respective;
 • Publicarea actului constitutiv nu poate constitui, singură, dovada cunoașterii;
 • Clauzele actului constitutiv ori hotărârile organelor statutare ale societăților prevăzute în alineatul precedent, care limitează puterile conferite de lege acestor organe, sunt inopozabile terților, chiar dacă au fost publicate.
 1. Nulitatea unei societăți înmatriculate în registrul comerțului poate fi declarată de tribunal numai atunci când:
 • Lipsește actul constitutiv sau nu a fost încheiat în formă autentică, atunci când este cazul;
 • Toți fondatorii au fost incapabili la data constituirii societății;
 • Obiectul de activitate este ilicit sau contrar ordinii publice;
 • Lipsește încheierea registratorului de registrul comerțului de înmatriculare a societății;
 • Lipsește autorizarea legală administrativă de constituire a societății;
 • Actul constitutiv nu prevede denumirea societății, obiectul său de activitate, aporturile asociaților sau capitalul social subscris;
 • S-au încălcat dispozițiile legale privind capitalul social minim, subscris și vărsat;
 • Nu s-a respectat numărul minim de asociați, prevăzut de lege.

Avocat Bianca Dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *