Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Menținerea contractelor aflate în derulare la data intrării în insolvență

Intrarea în procedura insolvenţei presupune stabilirea regimului juridic al contractelor încheiate cu respectarea legii şi aflate în derulare. Anumite contracte sunt în beneficiul debitorului, iar altele, dimpotrivă, pot fi păgubitoare pentru acesta şi, indirect, pentru creditori. Administratorul judiciar şi lichidatorul judiciar, fiind reprezentanţii debitorului, trebuie să acţioneze în aşa fel încât averea debitorului să aibă o valoare cât mai ridicată.

Conform legii insolvenţei, toate contractele în derulare la data deschiderii procedurii insolvenţei se consideră menţinute, iar toate clauzele de desfiinţare a contractelor, de decădere din beneficiul termenului sau de declarare a exigibilităţii anticipate pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule.

Dreptul de denunţare, expresă sau tacită (prin netrimiterea răspunsului cocontractantului care solicită ca practicianul să se pronunţe asupra denunţării), aparţine numai administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar după analiza îndeplinirii condiţiilor textului şi dacă aceasta este necesară pentru maximizarea averii debitorului (analiza rentabilităţii acestora).

Totodată, este important de amintit ca doar intr-un termen de  3 luni cocontractantul poate solicita administratorului judiciar să se pronunţe dacă înţelege să continue sau să denunţe contractul –termen de prescripţie. În vederea maximizării averii, administratorul judiciar va trebui să examineze dacă este mai rentabilă executarea contractului, dacă se impune denunţarea contractului sau cesionarea contractului (dacă acesta nu este încheiat intuitu persoane).

Potrivit art. 123 alin.1 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de insolventa : (1)Contractele în derulare se consideră menţinute la data deschiderii procedurii, art. 1.417 din Codul civil nefiind aplicabil. Orice clauze contractuale de desfiinţare a contractelor în derulare, de decădere din beneficiul termenului sau de declarare a exigibilităţii anticipate pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. Prevederile referitoare la menţinerea contractelor în derulare şi la nulitatea clauzelor de încetare sau accelerare a obligaţiilor nu sunt aplicabile în privinţa contractelor financiare calificate şi a operaţiunilor de compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterală.

Conform Deciziei nr. 42/2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că, în interpretarea art. 123 alin. (1), (3) şi (9) din Legea nr. 85/2014 nu sunt admisibile acţiunile de reziliere a contractelor cu executare succesivă menţinute de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, introduse pe calea dreptului comun după momentul deschiderii procedurii insolvenţei pentru nerespectarea de către pârâtul debitor a obligaţiilor contractuale constând în plata unor sume scadente anterior deschiderii acestei proceduri.

De asemenea, dacă solicită executarea contractului, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar precizează trimestrial, în cadrul rapoartelor de activitate, dacă debitorul dispune de fondurile băneşti necesare achitării contravalorii bunurilor sau prestaţiilor furnizate de cocontractant. Debitorul decade din beneficiul termenului dacă, în primele 3 luni de la data deschiderii procedurii, cocontractantul notifică administratorului judiciar intenţia privind denunţarea contractului sau declararea anticipată a exigibilităţii. Ulterior menţinerii contractului, cocontractantul poate solicita rezilierea acestuia pentru culpa debitorului, soluţionarea cererii făcându-se de judecătorul-sindic.

În cazul denunţării unui contract, o acţiune pentru despăgubiri poate fi introdusă de către cocontractant împotriva debitorului şi va fi soluţionată de judecătorul-sindic. Drepturile stabilite în favoarea cocontractantului în urma exercitării acţiunii în despăgubiri se vor plăti acestuia potrivit prevederilor art. 161 pct. 4 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de insolventa, pe baza hotărârii în temeiul căreia i-au fost recunoscute, rămasă definitivă.

In cazul unui contract de muncă sau de închiriere, în calitate de locatar, va putea fi denunţat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz.Totodată, desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitorului se va putea face de urgenţă de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar. Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar va acorda personalului concediat doar termenul legal de preaviz. În cazul în care sunt incidente dispoziţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte concedierea colectivă, termenele prevăzute de art. 71 şi art. 72 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se reduc la jumătate.

Iar, în cazul unui contract prevăzând plăţi periodice din partea debitorului, menţinerea contractului nu îl va obliga pe administratorul judiciar/lichidatorul judiciar să facă plăţi restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. Pentru astfel de plăţi poate fi formulată cerere de admitere a creanţei împotriva debitorului.

Pentru maximizarea averii debitorului sau în situaţia în care contractul nu mai poate fi executat, administratorul judiciar va putea cesiona contractele în derulare către terţi, cu condiţia ca acele contracte să nu fi fost încheiate intuitu personae, potrivit prevederilor Codului civil.

Situatia diferă în cazul rezilierii contractelor de leasing financiar de către finanţator, care va avea posibilitatea de a opta pentru urmatoarele variante:

a)transferul proprietăţii asupra bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing, către debitor, caz în care finanţatorul dobândeşte o ipotecă legală asupra acelor bunuri, având rang egal cu cel al operaţiunii de leasing, şi este înregistrat la masa credală, conform ordinii de prioritate prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 3, cu contravaloarea ratelor şi accesoriilor restante facturate şi neplătite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă restul sumelor datorate, în temeiul contractului de leasing, fără a se putea depăşi valoarea de piaţă a bunurilor, stabilită de un evaluator independent, potrivit prevederilor art. 61;

b)recuperarea bunurilor ce fac obiectul material al contractului de leasing, iar finanţatorul va fi înregistrat la masa credală potrivit prevederilor art. 161 pct. 8, dacă nu există alte bunuri care să confere titularului calitatea de creditor care beneficiază de o cauză de preferinţă, cu contravaloarea ratelor şi accesoriilor restante facturate şi neplătite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă restul sumelor datorate în temeiul contractului de leasing minus valoarea de piaţă a bunurilor recuperate, stabilită de un evaluator independent, potrivit prevederilor art. 61.

Practic, contractele în derulare la data deschiderii procedurii insolvenţei se consideră menţinute, iar toate clauzele de desfiinţare a contractelor, de decădere din beneficiul termenului sau de declarare a exigibilităţii anticipate pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. Desigur, legea insolvenţei prevede si anumite excepţii în cazul contractelor financiare calificate, al operaţiunilor de compensare bilaterală / acordurilor de compensare bilaterală şi al contractelor încheiate de debitor, inclusiv contractele de credit care pot fi modificate de către administratorul judiciar cu respectarea condiţiilor expres prevăzute de lege.

Avocat Alexandra Florescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!