Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Modificări aduse prin Ordonanța nr. 3 din 25 august 2021 în domeniul achizițiilor publice

Modificări aduse prin Ordonanța nr. 3 din 25 august 2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice

 

Ordonanța 3 din 25.08.2021 aduce o serie de modificări în domeniul achizițiilor publice, principalele dintre acestea vizând:

Redefinirea termenului de subcontractant/subantreprenor – ca fiind orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.

De asemenea, s-a prevăzut faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă sau procedura de dialog competitiv pentru achiziția de lucrări, produse sau servicii în cazul în care, în urma unei proceduri simplificare, de licitație deschisă sau licitație restrânsă, au fost depuse numai oferte neconforme sau neacceptabile.

S-a abrogat articolul care prevedea faptul că dacă autoritatea contractantă decidea să solicite criterii de calificare sau de selecție, aceasta putea solicita doar cerințe privind motive de excludere, capacitatea de exercitare a activității profesionale și experiența similară.

S-a modificat termenul de întocmire a raportului procedurii, acesta putând fi prelungit o singură dată, cu un termen ce nu poate depăși 80 de zile lucrătoare, termen care se aduce la cunoștința operatorilor economici implicați.

De asemenea, în cazuri de excepție termenul de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar se poate prelungi o singura dată cu un termen ce nu poate depăși un termen prevăzut in funcție de situație, de 15 zile lucrătoare, 30 zile lucrătoare sau 50 de zile lucrătoare.

Autoritatea contractantă are obligația să încheie contractul cu ofertantul declarat câștigător, ulterior pronunțării unei soluții de menținere a rezultatului procedurii de atribuire de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, chiar dacă împotriva respectivei decizii a fost introdusă calea de atac a plângerii și cauza nu a fost soluționată în mod definitiv.

De asemenea, în aceeași manieră, va exista obligația autorității contractante de a încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător ulterior pronunțării unei soluții de menținere a rezultatului procedurii de atribuire de către instanță, chiar dacă respectiva hotărâre a fost atacată cu recurs și cauza nu a fost soluționată în mod definitiv.

Pentru rapiditatea cu care trebuie să se desfășoare procedura în fața instanței, partea care formulează plângerea este obligată să comunice, în termen de 10 zile, o copie de pe aceasta și celeilalte părți implicate în procedura de contestare în fața Consiliului, depunând dovada de comunicare în fața instanței până la primul termen de judecată, sub sancțiunea respingerii plângerii ca fiind tardivă.

Practic sancțiunea menționată este menită să oblige orice petent să comunice plângerea și să atașeze dovada comunicării, evitându-se situațiile în care s-ar fi putut tergiversa desfășurarea procesului în fața instanței de judecată.

Tot astfel, se prevede că în fața instanței de judecată nu pot fi propuse probe noi față de cele care au fost depuse în cadrul contestației, fiind incluse in această noțiune chiar și înscrisurile noi.

O altă noutate o reprezintă introducerea posibilității pentru autoritatea contractantă sancționată contravențional să poată dispune măsuri împotriva persoanei responsabile, în cazul în care o instanță judecătorească constată culpa gravă a respectivei persoane în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce îî revin.

In concluzie, aceste modificări au fost justificate în contextul necesității adoptării unor măsuri urgente pentru perfecționarea și flexibilizarea sistemului achizițiilor publice. Deficiența majoră pe care legiuitorul a dorit să o elimine este reprezentată de amânarea sau întârzierea implementării unor proiecte de investiții majore.

Factorul principal care determina întârzierea finalizarii procedurilor de achiziții publice îl reprezintă de cele mai multe ori existența litigiilor, care duc la decalarea graficului de implementare a proiectelor,  fiind necesare măsuri concrete care să asigure respectarea termenelor limită.

Astfel, prin modificarea Legilor în materie de achiziții publice, s-a urmărit îmbunătațirea, simplificarea și fluidizarea procesului de achiziție publică în scopul implementării cât mai rapide a contractelor de achiziții publice.

 

Avocat Cristian Badea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *