Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Noi prevederi privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al Internetului

Ministerul Educației a emis un nou Ordin care reglementează desfășurarea activităților didactice prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanța, în contextul pandemiei de SARS-CoV-2.

Este vorba despre Ordinul nr. 5545/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, care a fost semnat în data de 10 septembrie și publicat în Monitorul Oficial nr. 834 bis în data de 11 Septembrie. Metodologia – cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal definește activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al Internetului că fiind „o forma de organizare a procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învățare-evaluare, care presupun prezența fizică a preșcolarilor/elevilor în sala de curs, cu activități de studiu individual și activități didactice în sistem online. Activitatea este organizată de către cadrele didactice, acestea asigurând continuitatea procesului didactic prin intermediul tehnologiei și al Internetului”.

Un principiu care a fost instituit prin prezentul Ordin și care va guverna procesul de învățare prin intermediul tehnologiei și al internetului este acela al participării și responsabilizării părinților în ceea ce privește actul de învățare al elevilor și preșcolarilor. Spre deosebire de vechile instrucțiuni, noile prevederi nu mai prevăd obligația părinților de a asigura participanților la cursurile online și instrumentele necesare în acest sens, ci numai aceea de a se îngriji că aceștia participă efectiv la ore.

Conducerea unității de învățământ întreprinde demersuri către autoritățile locale pentru asigurarea dispozitivelor și a conexiunii la internet pentru preșcolarii/elevii care nu dispun de mijloacele necesare pentru desfășurarea activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului și repartizează, prin încheierea unui contract de comodat/prin proces-verbal de predare-primire, dispozitive conectate la internet preșcolarilor/elevilor care nu dispun de aceste mijloace. Prevederile cuprinse în prezentul act normativ sunt adresate profesorilor, preșcolarilor și elevilor, părinților acestora din urma, dar și organelor de conducere ale instituțiilor de învățământ scolar și preșcolar.

Aceștia sunt obligați ca, în timpul desfășurării cursurilor prin intermediul tehnologiei, să:

 1. a) Răspundă pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau orice alte materiale prelucrate prin utilizarea aplicației, respectiv platformei educaționale informatice unde vor fi ținute cursurile;
 2. b) Să utilizeze aplicația, respectiv platforma educațională informatica numai în conformitate cu prevederile legale;
 3. c) Să nu înregistreze, disemineze, folosească informații care conțin date cu caracter personal, într-un mod care excede scopului prelucrării acestor date.

Un element de noutate este dat de prevederea conform căreia temele date copiilor trebuie să încurajeze creativitatea acestora, să nu contribuie la pierderea interesului fata de procesul de învățare, să nu obosească fizic și emoțional copilul și să nu afecteze timpul destinat activităților reacreative, culturale sau familiale, inclusiv timpul necesar odihnei și alimentarii corecte.

Activitățile didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului vor urmări dezvoltarea competențelor elevilor, fixarea și consolidarea cunoștințelor, pregătirea elevilor pentru susținerea evaluărilor și examenelor naționale. Astfel, s-a propus ca sarcinile să urmărească particularitățile specifice fiecărei categorii de elevi în funcție de vârstă, nivelul lor de înțelegere, gradul de dificultate al cerințelor și resursa de timp necesara îndeplinirii acestor sarcini. În cadrul activităților de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului, progresul educațional al elevilor poate fi evaluat de cadrele didactice, prin acordarea de note/calificative, în conformitate cu legislația în vigoare, utilizând instrumente specifice de evaluare, fară a fi necesar acordul prealabil al părinților. Așa cum a fost reglementat la nivel de principiu, partintii trebuie să asigure participarea copiilor la activitățile didactice organizate de unitatea de învățământ prin intermediul tehnologiei și al internetului, urmărind crearea unui mediu fizic sigur și prietenos pentru copil în timpul desfășurării activității, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea progresului înregistrat de preșcolar, repsectiv elev, precum și încurajarea, motivarea și responsabilizarea acestuia cu privire la propria formare. De asemenea, părinții trebuie să se asigure că mențin o comunicare deschisă cu cadrul didactic și că sprijină preșcolarul sau elevul în primirea și transmiterea sarcinilor de lucru la termenele stabilite de cadrele didactice. Este încurajată transmiterea feedbackului de către părinți cu privire la modalitatea în care sunt organizate și desfășurate cursurile în online.

Responsabilitățile elevilor pentru scoală online sunt următoarele:

 1. a) Să participe la activitățile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității de învățământ, conform programului comunicat. În caz contrar, elevul este considerat absent, iar absenta să vă fi consemnata în catalog, cu excepția situațiilor justificate;
 2. b) Să rezolve și să transmită sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele didactice, în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul tehnologiei și internetului;
 3. c) Să aibă o conduita adecvata statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini prin care să se asigure un climat propice mediului de învățare;
 4. d) Să nu comunice altor persoane datele de conectare la platforma destinata învățământului prin intermediul tehnologiei și al internetului;
 5. e) Să nu inregistreaze activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum și ale art. 4 alin. (4) din prezenta metodologie;
 6. f) Să aibă un comportament care să genereze respect reciproc și să conducă la crearea unui mediu propice desfășurării orelor de curs.

Potrivit actului normativ în discuție, și profesorii au atribuții în eficientizarea procesului de învățare online, astfel că aceștia trebuie să:

 1. a) Proiecteze și să realizeze activitățile didactice din perspectiva principiilor curriculare și a celor privind învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului;
 2. b) Elaboreze, adapteze și să selecteze resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse care pot fi utilizate;
 3. c) Să proiecteze activitățile-suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului;
 4. d) Să elaboreaze instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei și al internetului, pentru înregistrarea progresului preșcolarilor/elevilor;
 5. e) Să stabilească împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învățare-evaluare astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor și să se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de lucru.

Ordinul 5545/2020 prevede că “în organizarea și desfășurarea activitățîi didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, cadrul didactic verifică sistematic realizarea sarcinilor de lucru de către preșcolari/elevi și îi încurajează, prin oferirea feedbackului constructiv/pozitiv cu accent permanent pe proces, soluțîi și pe rezultat, nu pe consecințe.” Sunt prevăzute și măsuri privitoare la protecția datelor cu caracter personal, astfel că unitatea de învățământ, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația de a institui o serie de măsuri tehnice și organizatorice privind protejarea și păstrarea datelor cu caracter personal care să vizeze:

 1. a) securitatea în mediul online;
 2. b) asigurarea confidentialitatii datelor;
 3. c) preîntâmpinarea riscului pierderii de date;
 4. d) împiedicarea modificării datelor cu caracter personal;
 5. e) interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal. Ordinul stabilește, luând în considerare prevederile Regulamentului nr. nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatiea acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, tipurile de date personale protejate de către unitatea de învățămâ Aceste tipuri de date se referă la:
 6. a) numele și prenumele preșcolarilor/elevilor, numele și prenumele cadrelor didactice care utilizeazaaplicatia/platformă educationalainformatica;
 7. b) imaginea, vocea participanților, după caz;
 8. c) mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau orice alte materiale care conțîn date prelucrate prin utilizarea aplicației/platformei educaționale informatice; d) rezultatele evaluării;
 9. e) datele de conectare la aplicația/platformă educațională utilizatapentru participare la cursurile online: nume de utilizator și parolade acces. Aceste date cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării activitățîi de învățare, iar orice prelucrare care are loc în alt scop decât cel menționat anterior constituie o încălcare a prevederilor în materia protecției datelor personale. Tot că o măsură de protecție a datelor participanților la procesul de învățare online, activitățile desfășurate online nu vor mai putea fi î Prelucrarea, de către unitatea de învățământ, a datelor cu caracter personal ale participanților la activitățile desfășurate online se realizează în vederea îndeplinirii obligației legale care revine unității de învățământ de asigurare a dreptului la învățătură, prin garantarea accesului și a desfășurării efective a procesului educațional, în cazul în care învățarea nu se poate derula față în față, conform prevederilor legale în vigoare. De asemenea, conducerea unităților de învățământ scolar și preșcolar trebuie să poată face oricând dovadă păstrării în condițîi de siguranță a datelor personale astfel prelucrate.

Ordinul stabilește că prin intermediul internetului se pot realiza următoarele tipuri de comunicare:

 1. a) sincrona– desfășurată într-un mediu virtual de învățare, cu participarea simultană a preșcolarilor/elevilor, a cadrelor didactice, eventual și a părinților/reprezentanților legali;
 2. b) asincrona– desfășurată într-un mediu virtual de învățare, în cadrul căreia preșcolarii/elevii și cadrele didactice nu sunt conectați simultan;
 3. c) mixtă– desfășură atât sincron, cât și asincron.

În ceea ce privește resursele ce pot fi utilizate în procesul de învățare online, se vor putea folosi, cu respectarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, resurse educaționale deschise (materiale pentru învățare, predare, cercetare sau alte scopuri educaționale, cum ar fi: cursuri, proiecte de lecțîi, prezentări, cărți, manuale, teme pentru acasă, chestionare, jocuri, simulări, teste, resurse audio sau video etc., puse la dispoziție în format digital sau fizic și la care există acces liber).

Avocat Mihaela Bălău

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!