Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Noutăți în reglementarea produselor din plastic de unică folosință

După aproape două luni de la data limită (3 iulie 2021) la care toate statele membre UE erau obligate să asigure transpunerea, prin legislație națională specifică, a dispozițiilor Directivei (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului, privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, Guvernul României a adoptat, în ședința de Guvern din 25 august 2021, proiectul de Ordonanță privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.

Obiectivele declarate ale Ordonanței sunt de a preveni și de a reduce impactul produselor din plastic asupra mediului, în special asupra mediului acvatic și asupra sănătății umane, precum și de a promova tranziția la o economie circulară cu modele de afaceri, produse și materiale inovatoare și durabile.

Ordonanța se aplică atât produselor din plastic de unică folosință enumerate în anexa sa (pahare pentru băuturi, inclusiv capacele acestora; recipiente pentru alimente; beţişoare pentru urechi; tacâmuri – furculițe, cuțite, linguri; bețișoare chinezești; farfurii; paie pentru băuturi; agitatoare pentru băuturi; bețe de care se atașează baloane; recipiente pentru băuturi; pahare pentru băuturi din polistiren expandat; filtre care conțin plastic și care pot fi utilizate în combinație cu produse de tutun; șervețele umede etc.), precum și produselor fabricate din materiale plastice oxodegradabile și echipamentelor de pescuit care conțin plastic.

De asemenea, în cazul în care Ordonanța prevede norme care intră în conflict cu normele cuprinse în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje sau în Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, Ordonanța prevalează, constituind o veritabilă „lex specialis” în raport cu normele indicate.

Principalele coordonate reglementate prin proiectul de Ordonanță aprobat de Guvern și preluate, la nivel de principiu, din prevederile Directivei (UE) 2019/904, se referă la: restricții privind introducerea pe piață; reducerea consumului; cerințe legate de produs; cerințe de marcare; răspunderea extinsă a producătorilor; colectarea separată.

În materia restricițiilor privind introducerea pe piață, începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței, se interzice introducerea pe piață a produselor din plastic de unică folosință enumerate în partea B din anexa la Ordonanță și a produselor fabricate din materiale plastice oxodegradabile. Intră în această categorie: bețișoarele pentru urechi; tacâmuri (linguri, cuțite, furculițe); farfurii; paie pentru băuturi; agitatoare pentru băuturi; bețe care se atașează baloanelor; recipiente pentru alimente și băuturi fabricate din polistiren expandat; pahare pentru băuturi fabricate din polistiren expandat, inclusiv capacele acestora. Sunt exceptate și nu fac obiectul restricționării urmatoarele produse: bețișoarele de urechi, agitatoarele pentru băuturi, paiele din plastic de unică folosință pentru uz medical utilizate în scopuri medicale sau utilizate de un profesionist în sănătate în scopuri medicale; bețișoarele din plastic de unică folosință utilizate de un prestator de servicii medico-legale sau în scopuri științifice (diagnostic, educațional sau în cercetare); paiele de plastic de unică folosință pentru uz medical sau utilizate de un profesionist în domeniul sănătății pentru scopuri medicale, utilizate în casele de îngrijire, unități de învățământ, locuri de detenție.

Trebuie remarcat faptul că Ordonanța interzice, în mod expres, operațiunea de „introducere pe piață” a produselor limitativ enunțate, fără ca această interdicție să se refere și la procesul de producție, în sine. Astfel, dacă agenții economici din România continuă producția produselor din plastic de unică folosință restricționate în piața comunitară, aceștia nu riscă aplicarea unor sancțiuni, cât timp vor pune la dispoziție astfel de produse în țări din afara UE, prin desfășurarea operațiunilor de export.

În aceeași ordine de idei, stocurile de produse restricționate, existente pe piață la momentul intrării în vigoare a Ordonanței, vor putea fi comercializate în continuare, până la epuizarea lor completă, fără ca agenții economici să riște aplicarea de sancțiuni. În lumina prevederilor Ordonanței, controlul nu se indreaptă către comerciant, ci către producător și către importator. Conform declarațiilor reprezentanților Ministerului Mediului, „în toate statele membre UE, trecerea a fost una lină, de la produsele din plasic de unică folosință la cele biodegradabile, permițându-se consumarea stocurilor. Cât timp nu sunt introduse cantități noi de astfel de produse, din partea producătorilor și imporatorilor, aceste produse sunt comercializabile” (Tanczos Barna – ministrul mediului).

Începând cu intrarea în vigoare a Ordonanței, marcajul pentru produsele de plastic de unică folosință se aplică obligatoriu . Acest marcaj specific, astfel cum este reglementat în detaliu prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2151, are ca scop informarea consumatorilor cu privire la prezența plasticului, impactul negativ al acestuia și modul de gestionare corectă a deșeului.

Legat de cerințele specifice ale produselor, de la 3 iulie 2024 pot fi introduse pe piață

numai recipientele pentru băuturi cu o capacitate de până la trei litri care au dopurile/capacele din plastic atașate de ele, în timpul etapei de utilizare preconizată a produselor.

De asemenea, începând cu 2025, toate sticlele PET introduse pe piață trebuie să conțină

plastic reciclat în proporție de cel puțin 25 %, și, începând cu 2030, procentul crește la cel puțin 30 %.

În privința răspunderii extinse a producătorilor, noul act normativ implementează aplicarea principiului „poluatorul plătește”, introducându-se prevederi legate de scheme de răspundere extinsă a producătorilor, care să acopere costurile necesare pentru gestionarea și curățarea deșeurilor și pentru măsurile de sensibilizare menite să prevină și să reducă astfel de deșeuri. În acest sens, producătorii sunt obligați să acopere o serie de costuri, respectiv: costurile legate de măsurile de sensibilizare; costurile de curățare a deșeurilor rezultate din aceste produse din plastic de unică folosință, aruncate în afara sistemului public de colectare organizat de autoritatea publică locală, precum și ale transportului și tratării ulterioare a respectivelor deșeuri; costurile colectării și raportării datelor către autoritățile publice responsabile etc. Aceste costuri pot include și crearea unei infrastructuri specifice pentru  colectarea deșeurilor aferente acestor produse, cum ar fi recipientele adecvate pentru deșeuri în zonele în care se aruncă multe deșeuri, cu respectarea reglementărilor urbanistice aprobate și a normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice urmează să stabilească, prin ordin al președintelui, metodologia de calculare a costurilor impuse în sarcina operatorilor economici.

În materie de colectare separată, autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, după caz, au obligația ca începând cu data de 1 ianuarie 2022 să organizeze, să gestioneze și să coordoneze un sistem public pentru colectarea separată a deșeurilor produse după consumul produselor din plastic de unică folosință, în vederea reciclării.

Operatorii economici care introduc pe piață produse din plastic de unică folosință au obligația să asigure: colectarea unei cantități egale cu 77 % ca greutate a produselor de plastic de unică folosință introduse pe piață într-un anumit an, până în 2025; colectarea unei cantități egale cu 90 % ca greutate a produselor de plastic de unică folosință introduse pe piață într-un anumit an, până în 2029. Totodată, operatorii economici care introduc pe piața națională produse din plastic de unică folosință sunt obligați să declare anual, la Administrația Fondului pentru Mediu, atât cantitățile introduse pe piață, cât și cantitățile de produse colectate.

Măsurile de sensibilizare, specific reglementate prin Ordonanță, constau în măsuri de informare a consumatorilor și utilizatorilor, privind: disponibilitatea alternativelor reutilizabile la produsele din plastic de unică folosință; impactul asupra mediului al aruncării și al altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a deșeurilor provenite din respectivele produse din plastic de unică folosință și a echipamentelor de pescuit care conțin plastic, în special asupra mediului marin; impactul asupra rețelei de canalizare al mijloacelor necorespunzătoare de eliminare a deșeurilor provenite din respectivele produse din plastic de unică folosință.

Autoritatea centrală cu atribuții în domeniul protecției consumatorilor în colaborare cu autoritatea națională în domeniul pescuitului și acvaculturii și autoritatea publică centrală din domeniul mediului vor adopta măsuri nelegislative sau legislative pentru a informa consumatorii și pentru a stimula comportamentul responsabil al consumatorilor, în vederea reducerii deșeurilor provenite de la produsele din plastic și care fac obiectul Ordonanței.

Încălcarea dispozițiilor Ordonanței constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni şi se sancționează cu aplicarea amenzii, în cuantumuri diferite, în funcție de norma încălcată, astfel: pentru nerespectarea interdicției de punere pe piață, precum și pentru nerespectarea obligației de colectare separată și de declarare a cantităților colectate și recuperate, se aplică amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice; pentru nerespectarea cerințelor de marcare specifică a produselor, amenda aplicabilă este stabilită într-un cuantum cuprins între 8.000 lei si 30.000 lei; pentru nerespectarea dispozițiilor privind reducerea consumului, constând în reducerea progresivă, de către operatorii economici, a introducerii pe piață de noi produse din plastic, se poate aplica amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei; pentru neîndeplinirea obligațiilor şi responsabilităților ce le revin autorităților administrației publice locale, în materie de colectare separată, este aplicabilă amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *