Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Informări obligatorii către Agenţiile de ocupare a forţei de muncă.

Informări obligatorii către Agenţiile de ocupare a forţei de muncă. Când sunt necesare şi sub ce sancţiune?

Atât angajatorii, cât si şomerii care beneficiază de indemnizaţie de șomaj au obligaţia legală de a face o serie de informări către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, după caz, a Municipiului București.

Neindeplinirea obligatiilor de informare poate atrage aplicarea unor amenzi considerabile.

Reglemenetarile relevante in acest sens sunt cuprinse in Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă și în Codul Muncii

Înainte de a toate, trebuie lamurit inţelesul noţiunilor de angajator şi şomer, din prisma acestor obligaţii.

Potrivit legii, angajatorul care are obligația de informare este orice persoana juridică sau persoana fizică cu sediul, respectiv domiciliul, în România, fie de o persoană juridică străină care are o sucursală, filială, agenție ori reprezentanța pe teritoriul României care încadrează forţă de muncă în condiţiile legii.

In ceea ce priveste somerii, obligatia de informare nu este in sarcina oricarei personae care nu are, dintr-un motiv sau altul, un loc de munca ci doar in sarcina celor care beneficiaza efectiv de indemnizatie de somaj. Desigur, pentru a putea obţine şi beneficia în cotinuare de indemnizaţia de somaj persoanele care nu au un loc de muncă trebuie să îndeplinească nişte  conditii şi respecte o serie de obligaţii (conform art. 5 pct. IV, art. 17, art. 38 alin. (2) si art. 41 din Legea nr. 76/2002 ).

Care sunt situațiile și termenele în care trebuie transmise aceste informări?

  1. Informarea privind locurile de muncă vacante.

Informarea trebuie făcută de angajator, în 5 zile lucrătoarede la vacantarea locurilor de muncă, agenţiei pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia îşi are sediul (pentru angajatorul persoană juridică), respectiv domiciliul (pentru angajatorul persoană fizică).

Neîndeplinirea acestei obligații, inclusiv nerespectarea termenului de transmitere a informării, constituie contravenție, și poate atrage aplicarea unor amenzi între 3.000 lei şi 5.000 lei.

Pe de alta parte informarea s-ar putea dovedi utila pentru angajatori – s-ar putea facilita și scurta procesul de recrutare și diminua costurile cu anunțurile de recrutare (agențiile de ocupare a forței de muncă vor orienta somerii catre aceste locuri vacante). Mai mult decât atât, în anumite condiții angajatorii pot beneficia de măsuri de stimulare pentru angajarea șomerilor (subvenționarea locurilor de muncă, obținerea de credite în condiții avantajoase, cu scopul de a crea de locuri noi de muncă, și de alte facilități).

  • Informarea privind ocuparea locurilor de munca vacante.

Informarea trebuie transmisă de angajator, în termen de o zi de la ocuparea locurilor de muncă vacante, agenţiei pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia îşi are sediul, respectiv domiciliul.

Şi în acest caz, nerespectarea obligaţiei, poate atrage aplicarea unei amenzi între 3.000 lei și 5.000 lei.

  • Informarea privind încadrarea în muncă a unei persoane care beneficiază de indemnizație de șomaj, în termen de 3 zile de la angajare.

În acest caz atât angajatorul cat şi beneficiarul indemnizaţiei de şomaj au obligaţia de a face informarea. Comunicarea trebuie făcută în termen de 3 zile de la încheierea Contractului individual de muncă, către agenţia la  care beneficiarul indemnizației este înregistrat.

De altfel, menţionam ca beneficiarul indemnizatiei de şomaj, are obligatia de a trasmite o informare, în aceleaşi conditii, în toate situaţiile în care se modifica vreo condiţie care a condus la acordarea dreptului la indemnizaţie.

Asemenea situaţii, sunt, de exemplu, când

  • beneficiarul indemniza realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât indemnizaţia de şomaj
  • în 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacă realizează beneficiarul indemnizaţiei realizeayă venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;

Obligaţia de informare urmăreste să împiedice obţinerea indemnizaţiei de şomaj în mod necuventit. Indemnizaţia este temporară, iar dreptul de a o încasa:

  • se suspendă la încheierea unui Contract individual de muncă pe o durată mai mică de 12 luni
  • încetează de drept la încheierea unui Contract individual de muncă pe o durată mai lungă de 12 luni.

Nerespectarea obligaţiei de informare de catre angajator poate duce la sancţionarea acestuia cu amendă contraventionala între 5.000 de lei la 10.000 de lei.

În cazul neîndeplinirii obligaţiei de informare de către beneficiarul indemnizaţiei, acesta va trebui să restituie sumele încasate în mod necuvenit.

  • Informarea privind restructurarea activității angajatorului, care poate conduce la modificări substanțiale ale numărului și structurii profesionale a personalului.

În acest caz, ne referim la situaţia concedierilor colective, inclusiv cu observarea dispoziţiilor relevante din Codul Muncii.

Informarea se trasmite de către angajatorul care intenţioneaza o astfel de procedură, către agenția de ocupare a forței de muncă în raza căreia îşi are sediul, sau domiciliul, dupa caz, cu 30 de zile înaintea acordării preavizelor prevăzute de lege.

Trebuie evidențiat că ceea ce se notifică, este chiar intenția angajatorului de a iniția o procedură de concediere colectivă. Astfel, angajatorul va transmite, o informare către sindicat sau, după caz, către reprezentanţii salariaţilor (în scopul de a desfăşura consultări şi pentru a ajunge la o înţelegere).  La aceeşi dată, o informare în acest sens va fi transmisă şi către ITM şi către agenţia de ocupare a forţei de muncă în raza careia angajatorul îsi are domiciliul sau sediu, după caz.

Daca ulterior consultărilor se ajunge, totuşi, la concediere colectivă, retultatul consultărilor va fi comunicat atât către ITM cât şi agenţiei de ocupare a forţei de muncă, dar cu cel putin 30 de zile anterior emiterii Deciziilor de concediere. Evidenţiem că, în toate cazurile, trebuie respectat termenul minim legal de preaviz de 20 de zile lucrătoare.

Nerespectarea acestei obligații de notificare a agenției constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 3.000 lei la 5.000 lei.

În cazul în care nu v-ați conformat până la acest moment acestor obligații, recomandarea noastră este să o faceți fără alte întârzieri.

Nu vă puteți prevala de necunoașterea acestor dispoziții pentru a justifica nerespectarea lor.

Ca angajator,  faptul notificării (chiar și cu întârziere) dar anterior sesizării neregularităților de către organele de control v-ar putea oferi șanse sporite în sensul neaplicării unei sancţiuni, în sensul aplicării unui avertismet sau în sensul aplicării ei în cuantumul minim prevăzut de lege.

 Ca angajat, faptul notificării v-ar putea feri de riscul restituirii unor sume substanţiale, încasate în mod necuvenit.  Decizia de imputare emisă în acest sens de agenţăa de ocupare a forţei de muncă reprezintă titlu executoriu pentru recuperarea acestor sume.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *