Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

OBȚINEREA AVIZULUI DE MUNCĂ PENTRU UN ANGAJAT

Obținerea avizului de muncă pentru un angajat din afara Uniunii Europene și Spațiului Economic European

Având în vedere contextul economic și social actual al relațiilor de muncă, tot mai mulți angajatori se plâng de deficitul forței de muncă ce se află pe piața din România. Chiar și în contextul unor creșteri salariale majore în spațiul privat, cetățenii români fie refuză să accepte ofertele de angajare, fie aleg să migreze către alte state membre ale Uniunii Europene și nu numai.

Astfel, angajatorii români au ales să acopere acest deficit prin angajarea cetățenilor din afara statelor Uniunii Europene și a Spațiului Economic European, însă pentru aceasta este nevoie de parcurgerea unei proceduri birocratice în fața Inspectoratului General pentru Imigrări.

În cazul în care un angajator român dorește să angajeze o persoană care nu este cetățean al unui stat membru UE sau al Spațiului Economic European ca ANGAJAT PERMANENT va trebui să obțină un aviz de angajare de la Inspectoratul General pentru Imigrări din județul în care se află sediul social.

Pentru aceasta este necesar ca angajatorul să depună o serie de documente si să îndeplinească anumite condiții:

 1. Cererea motivată;
 2. Dovada împuternicirii legale a angajatorului;
 3. Certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului, în copie și în original;
 4. Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte că nu au fost înregistrate mențiuni privind deschiderea procedurii falimentului;
 5. Certificatul de atestare fiscală emis de administrația finanțelor publice în a cărei rază teritorială se află sediul social, privind achitarea obligațiilor către bugetul de stat pe ultimul trimestru;
 6. Adeverința eliberată de agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei raza teritorială iși are sediul angajatorul, cu privire la forța de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant comunicat de angajator potrivit dispozițiilor legale, cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii de obținere a avizului de muncă;
 7. Fișa postului, organigrama angajatorului cu prezentarea funcțiilor ocupate și vacante;
 8. Dovada publicării prin mijloace de informare în masă din Romania a unui anunț pentru ocuparea locului de muncă vacant;
 9. Oferta fermă de angajare (draft al contractului de muncă pe care angajatorul urmează să-l încheie cu angajatul);
 10. Copia procesului-verbal întocmit în urma selecției realizate pentru ocuparea posturilor vacante din care să rezulte și faptul că străinul pe care angajatorul intenționează să-l încadreze în muncă îndeplinește condițiile de pregătire profesională și experiență în activitățile prevazute de legislația în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă;
 11. Declarația pe propria răspundere a viitorului angajat că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă și că are cunoștinte minime de limba română sau cunoaște o limbă de circulație internațională;
 12. Curriculum vitae și două fotografii tip 3/4 ale viitorului angajat, care poate conține și declarația pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă și că are cunoștințe minime de limba română sau cunoaște o limbă de circulație internațională (în această situație nu se va solicita documentul prevăzut la pct.11);
 13. Documentul de autorizare prevăzut de lege (atunci când este cazul);
 14. Cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeași valoare juridică eliberat de autoritățile din țara de origine sau reședință tradus și legalizat;
 15. Cazierului judiciar al angajatorului;
 16. Copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului;

ANGAJATORUL trebuie să îndeplinească următoarele condiții prevăzute în Ordonanța nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României

 • angajatorul persoană juridică, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală desfășoară pe teritoriul României activități compatibile cu funcția pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului;
 • angajatorul are achitate obligațiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;
 • angajatorul nu a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracțiune contra persoanei săvârșită cu intenție, prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul penal;
 • angajatorul nu a fost sancționat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanță, art. 260 alin. (1) lit. e) sau e1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, în ultimele 6 luni anterioare soluționării cererii.
 • contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă stabilit potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) nu a fost epuizat;

Totodată, angajatorul român va fi nevoit să achite o taxă în funcție de activitățile pe care urmează să le desfășoare angajatul din afara UE în România.

 • pentru avizul de angajare pentru un lucrător permanent, detașat, transfrontalier, stagiar, înalt calificat, au pair, angajatorul va achita echivalentul în lei a 100 euro;

După ce angajatorul îndeplinește toate condițiile și deține toate documentele enumerate mai sus va depune cererea de eliberare a avizului de muncă la Inspectoratul General de Imigrări, acesta având obligația să soluționeze cererea în termen de 30 de zile de la înregistrare, iar în cazul în care sunt necesare verificări suplimentare termenul se poate prelungi cu încă 15 zile. Cererile pot fi depuse și online pe www.portaligi.mai.gov.ro.

După obținerea avizului, angajatorul va trebui să îi transmită acest aviz angajatului din afara UE pentru a îl depune la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României din țara respectivă.

De avut în vedere că misiunile diplomatice îi pot acorda angajatului un drept de ședere între 90-180 zile, cu posibilitatea acestuia de a obține o viză de lungă ședere în scop de angajare în România tot prin intermediu IGI și cu plata unei taxe în lei echivalent cu suma de 120 de euro.

Obținerea vizei de lungă ședere în scop de angajare trebuie obținută cu CEL PUȚIN 30 de zile înainte de expirarea avizului de angajare. Agajatul va putea presta muncă pe teritoriul României doar pentru angajatorul care a obținut avizul de muncă. În cazul în care angajatorii români nu îndeplinesc toată procedura descrisă anterior riscă o amendă usturătoare de până la 20.000 de RON pentru fiecare angajat, făra a putea fi depășită suma de 200.000 de RON în cadrul unui singur control.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *