Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Răspunderea administratorilor speciali în cazul procedurii insolvenței

Răspunderea administratorilor speciali pentru activitatea ulterioară deschiderii procedurii insolvenței

 

Reglementarea actuală în domeniul insolvenței, Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă, agraveaza raspunderea administratorilor speciali pentru activitatea ulterioara deschiderii procedurii insolvenței (perioada in care acestia administreaza activitatea comerciala a debitorului insolvent), impunand un control mai drastic al activitatii acestuia de catre administratorul judiciar si creditori.

Potrivit art. 52 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă după deschiderea procedurii, adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor, membrilor  debitorului va desemna, pe cheltuiala acestora, administratorul special.

În lege este prevazută și o interdicție legată de modul de desemnare a administratorului special, si anume, nu poate fi desemnată ca administrator special o persoană fizică sau juridică care are şi calitatea de creditor.  Principalul efect al desemnării administratorului special constă în încetarea mandatului organelor de administrare şi conducere ale debitorului insolvent. Un alt efect al desemnării administratorului special, ar fi suspendarea atribuţiilor adunării generale a acţionarilor/asociaţilor/membrilor.

Procedura de desemnare presupune convocarea adunarii generale a acţionarilor, asociaţilor sau membrilor persoanei juridice, de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar, în termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii de către administratorul judiciar/lichidatorul provizoriu.

Dacă adunarea asociaţilor/acţionarilor/membrilor, convocată potrivit art.53 alin. (1), nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, dacă acesta nu a fost deja ridicat, iar debitorul, respectiv asociaţii/acţionarii/membrii sunt decăzuţi din drepturile recunoscute de procedură şi care sunt exercitate prin administrator special.

In schimb, dacă un administrator special nu a fost desemnat, pentru soluţionarea acţiunilor prevăzute la art. 117-122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84, debitorul va fi reprezentat de un curator special.

Potrivit legii administratorul special are următoarele atribuţii:

a) participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acţiunilor prevăzute la art. 117-122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84;

b) formulează contestaţii în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege;

c) propune un plan de reorganizare;

d) administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului, doar în situaţia în care nu i s-a ridicat debitorului dreptul de administrare;

e) după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primeşte raportul final şi situaţia financiară de închidere şi participă la şedinţa convocată pentru soluţionarea obiecţiunilor şi aprobarea raportului;

f) primeşte notificarea închiderii procedurii.

Potrivit art. 84 alin.1 din Legea nr.85/2014, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 87 (cele autorizate de judecătorul-sindic sau avizate de către administratorul judiciar), toate actele, operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule de drept. Administratorul special doar participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la soluţionarea acţiunilor reglementate în mod expres de legiuitor, el neavând însă calitate procesuală activă să introducă astfel de cereri.

Tot legea noua a insolvenței, a stabilit că administratorul special va solicita administratorului judiciar autorizarea oricarei operatiuni care excede activitatilor curente ale debitorului, aceasta cerere urmand a fi aprobata si de comitetul creditorilor. Mai mult, legea impune administratorului special să îndeplinească orice operațiune care excede activitatea curentă a debitorului, care a fost recomandată de administratorul judiciar și aprobată de comitetul creditorilor.

Legea reglementează și o anumită răspundere pentru administratorul special desemnat într-o procedură de insolvenţă care încalcă dispoziţiile art. 87 din Legea nr.85/2014, respectiv, judecătorul-sindic, la cererea administratorului judiciar, a adunării creditorilor, sau la cererea creditorului ce deţine 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală, poate dispune ca o parte din pasivul astfel produs să fie suportat de către administratorul special, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu actele sau operaţiunile astfel desfăşurate.

Alegerea administratorului special fiind atributul adunării generale a acţionarilor/ asociaţilor sau a membrilor persoanei juridice, înlocuirea lui revine tot adunării generale. Legea nu reglementează această prerogativă în competenţa judecătorului-sindic şi nici în a celorlalte organe care aplică procedura.

Dacă ne aflăm în situația în care se impune înlocuirea administratorului special, instanţa cel mult poate pune în discuţie, în şedinţă publică, această chestiune, dar nu se poate substitui voinţei adunării generale. Motiv pentru care, in situaţia în care adunarea generală nu înlocuieşte administratorul special, considerăm ca instanţa trebuie să impun exercitarea competenţelor specifice reorganizării exclusiv în sarcina administratorului judiciar.

Însă, după ridicarea dreptului de administrare, debitorul va fi reprezentat de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, iar mandatul administratorului special va fi redus doar la a reprezenta interesele acţionarilor/asociaţilor/membrilor.

Din perspectiva reprezentarii societatii debitoare, activitatea administratorului special este, in general, asemanatoare cu cea a unui administrator al unei societati inaintea deschiderii procedurii insolvenței, administratorul special fiind obligat sa isi desfasoare activitatea in interesul debitorului si al asociatilor/acţionarilor; insa, fiind vorba despre o procedură de insolvență, in activitatea pe care o desfasoara in numele debitorului el trebuie sa urmarească cu prioritate si interesele creditorilor, in sensul maximizării averii debitorului în scopul recuperarii creantelor înscrise la masa credală.

Avocat Alexandra Florescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!