Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Cum dovedim înmânarea unei copii a contractului individual de muncă către salariat?

 

Cum dovedim înmânarea unei copii a contractului individual de muncă către salariat? Semnatura olografa vs. Semnatura electronica

 

Baza legală a înmânării copiilor în situația încheierii unor contracte sinalagmamtice se află în Codul de Procedură civilă, mai exact în art. 274 alin. (1): Înscrisul sub semnătură privată, care constată un contract sinalagmatic, are putere doveditoare numai dacă a fost făcut în atâtea exemplare originale câte părți cu interese contrare sunt.

Având în vedere că un contract individual de muncă se încadrează în ipoteza contractelor sinalagmatice (tipul de contract ce impune obligații reciproce între părți chiar de la data încheierii), un exemplar ar trebui să rămână la angajator, iar celălalt la salariat. Pentru validitatea întregii proceduri, semnarea și înmânarea trebuie efectuate înainte ca salariatul să își înceapă efectiv activitatea.

Inspectoratele teritoriale de muncă aplică sancțiuni și pentru nerespectarea obligației angajatorului de a înmâna un exemplar al contractului individual de muncă angajatului. Este posibilă apariția unor situații în care trebuie să se verifice dacă într-adevăr angajatorul și-a îndeplinit atribuțiile în mod diligent, cum ar fi la efectuarea unor controale de către ITM sau o dispută cu salariatul. În acest sens, se pune problema dovedirii înmânării unui exemplar, chiar dacă în Codul Muncii nu sunt expres prevăzute norme care să reglementeze acest fapt.

În principiu, semnarea contractului individual de muncă atestă faptul că părțile și, în special, salariatul, au cunoscut și au acceptat modul în care se va desfășura colaborarea, de orice fel ar fi aceasta.

Cea mai întâlnită formă de încheiere a CIM-urilor este cea în format fizic, implicând semnătura olografă.  În această situație, pentru a fi diligent, angajatorul ar trebui să includă o mențiune care să ateste faptul că salariatul a primit un exemplar al contractului. Odată ce viitorul salariat semnează, el confirmă nu doar luarea la cunoștință a prevederilor actului, ci și înmânarea de către angajator a unei copii, iar în același timp anagajtorul poate face dovada înmânării copiilor în cazul în care primește o solicitare în această privință.

Conform art. 16 alin. (1) din Codul Muncii,  părţile pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată. Atunci când contractul este încheiat printr-o coresSemnatura olografa pondență facilitată de poșta electronică, iar consimțământul este exprimat prin semnătura electronică, situația este puțin diferită. Înmânarea unei copii pe suport de hârtie este înlocuită de prezumția faptului că odată ce salariatul a semnat electronic el va avea implicit în corespondența sa o copie a contractului individual de muncă. Este recomandat ca odată transmis contractul să se solicite/ cealaltă parte să trimită din proprie inițativă o confirmare de primire, care dovedește în mod clar semnarea și „înmânarea” copiilor CIM. Foarte relevantă este în această situație prezența semnăturilor ambelor părți pe contractele transmise electronic, pentru a nu fi afectată validitatea acestora. De asemenea, conform principiului simetriei, nu este relevantă forma semnăturii utilizate, cât timp este folosită aceeași formă la orice modificare cu privire la contract.

Așadar, angajatorul nu doar că trebuie să respecte prevederile legale cu privire la conținutul contractului individual de muncă, ci acesta trebuie să respecte obligațiile și să ia toate măsurile de diligență pentru a se încadra în legalitate și pentru a respecta salariatul.

 

Avocat Ana Maria Nistor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *